Gå til innhold

[Utgått]Universalgaranti ved transittering av varer – sjekk av referansebeløp

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv 2004/638-9 og 2005/01201 av henholdsvis 02.11.04 og 12.05.05 vedrørende bl.a. oppstart av det elektroniske garanti- og etterlysningssystemet i NCTS fra 5. desember 2005.

Ved innføringen av et elektronisk garantisystem skjer det ingen endring i regelverket vedrørende bruk av Universalgaranti/Garantifritak. I følge bestemmelsene i Transitteringskonvensjonen kan den hovedansvarlige benytte en Universalgaranti eller Garantifritak opp til et referansebeløp. Den hovedansvarlige skal ved å føre fortegnelser over hver transittering kunne sikre at toll og avgifter som kan påløpe ved oppstart av en ny transittering, ikke overstiger referansebeløpet. Han må i beregningen ta hensyn til de transitteringer som er underveis og som ikke er fullførte.

Det elektroniske garantisystemet vil overvåke bruken av referansebeløpet. Dette vil gjøre det enklere for både Tollvesenet og næringslivet å kontrollere at skyldbeløpet (toll og avgifter), som skal deklareres i meldingen IE015 (deklarasjonsdata), ikke overstiger referansebeløpet. Er referansebeløpet ikke tilstrekkelig til å dekke toll og avgifter, vil den hovedansvarlige ikke kunne starte opp nye transitteringer før de transitteringene som er i systemet/underveis blir registrert Ankommet (IE006/IE007) ved bestemmelsesstedet og ”kreditert” konto. Hvis skyldbeløpet for en transittering overstiger referansebeløpet blir transitteringen avvist med meldingen ”Garanti ikke gyldig” (IE055). Den hovedansvarlige må da starte opp en ny transittering og stille en alternativ garanti, som må være registrert i garantisystemt og som dekker hele skyldbeløpet.

For å unngå at det oppstår problemer med å få frigitt transitteringer i NCTS på grunn av for lavt referansebeløp, anbefaler direktoratet alle som er autorisert til å benytte Universalgaranti og Garantifritak, å sjekke om det referansebeløp som er ført opp på garantisertifikatet (TC31 eller TC33) er tilstrekkelig høyt.

De hovedansvarlige som ønsker å øke tidligere fastsatte referansebeløp, bør snarest ta kontakt med sitt regiontollsted (garantitollsted).

Rundskriv om NCTS