Gå til innhold

Transittering av varer

Transittering er Tolletatens tillatelse til å transportere varer fra avsender i ett land og fram til mottaker i et annet land. Transporten kan passere flere land underveis.

Hensikten med transitteringsprosedyren er blant annet å gjøre grensepasseringen enklere og raskere for næringslivet.

Regelverket for transittering av varer framgår av Transitteringskonvensjonen. Transitteringsprosedyren kan bare benyttes mellom land som er avtaleparter til konvensjonen.

Følgende land er avtaleparter til konvensjonen

 • EU-land:
  • Belgia, Bulgaria, Danmark, Den Tsjekkiske Republikk, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Kroatia, Kypros, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østerrike.                                                                                                                                                                                              
 • Andre land som omfattes av fellestransittering:
  • Island, Norge, Nord-Makedonia, Serbia, Storbritannia, Sveits inkl. Liechtenstein, Tyrkia og Ukraina.

Hvis transporten skjer med bil til, fra eller gjennom andre land enn avtalepartene til Transitteringskonvensjonen, kan TIR-ordningen være aktuell.

Som avtalepart til Transitteringskonvensjonen har Norge forpliktet seg til å knytte seg opp mot det felles elektroniske transitteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System). Alle som skal transportere varer under en transitteringsprosedyre må derfor være knyttet til NCTS.

Hvordan foregår en transittering?

Før en transittering kan starte opp, må den hovedansvarlige varsle tollmyndighetene i avgangslandet. Det skjer vanligvis ved at deklaranten eller den hovedansvarlige for prosedyren sender en elektronisk melding til tollmyndighetene i det elektroniske transitteringssystemet NCTS. En utskrift fra NCTS om at transitteringen er frigitt – et såkalt følgedokument – skal følge varene hele veien.

Fra datoen NCTS fase 5 er fullt ut implementert,  trenger ikke lenger følgedokumentet følge varene. Transitteringens referansenummer (MRN) kan da legges frem for tollmyndighetene ved bruk av elektronisk databehandlingsteknikker.   

Ved passering av en landegrense, må sjåføren henvende seg til tollmyndighetene for å få registrert grensepassering av transporten i NCTS. Grensepasseringer mellom EU-land skal ikke registreres. Når transporten kommer frem til bestemmelseslandet, skal ankomsten registreres hos tollmyndighetene eller hos en autorisert mottaker i NCTS. Mottakeren må fortolle varene før han kan ta dem i bruk.

Den personen eller firmaet som får tillatelse av tollmyndighetene til å transittere varer, kalles den hovedansvarlige for prosedyren. Den hovedansvarlige er ansvarlig for at transporten utføres i samsvar med regelverket. Den hovedansvarlige for prosedyren kan holdes ansvarlig for å betale en eventuell tollavgift og andre avgiftskrav. Den hovedansvarlige for prosedyren må blant annet stille en garanti. Garantien skal dekke en eventuell tollavgift og andre avgiftskrav som kan oppstå ved uregelmessigheter under transporten.

Oppstart av en transittering

Når varer skal transporteres fra Norge til annen avtalepart, må det være en hovedansvarlig for transporten. Den hovedansvarlige for prosedyren er ansvarlig for at transitteringen skjer i samsvar med bestemmelsene i Transitteringskonvensjonen. Den hovedansvarlige for prosedyren må fylle ut en transitteringsdeklarasjon i NCTS før oppstart.

De fleste europeiske transportører er godkjente som autoriserte avsendere eller autoriserte mottakere. For å få en slik godkjenning, må visse vilkår være oppfylt, og du må søke Tolletaten

Det er også mulig for firma som ikke er godkjent, eller for privatpersoner, å benytte ordningen med transittering av varer. I slike tilfeller må du på forhånd stille en garanti i form av et kontant depositum eller en bankgaranti for den enkelte sendingen. I enkelte land, men ikke i Norge, kan firma kjøpe enkeltgarantiblanketter hos en garantiorganisasjon.

Hvis du som hovedansvarlig for prosedyren ikke er en autorisert avsender, skal du legge frem transitteringens referansenummer (MRN) og varene ved avgangstollstedet i ekspedisjonstiden. Hvis transitteringsdeklarasjonen inneholder all nødvendig informasjon, registrerer tollmyndighetene deklarasjonen på avgangsstedet, og frigir varene for transittering. Det er opp til avgangstollstedet å bestemme om transporten skal forsegles eller ikke. Avgangstollstedet vil fastsette en tidsfrist for når varene skal legges frem ved bestemmelsestollstedet.

Følgedokumentet og en eventuell vareliste skal følge transporten og du som hovedansvarlig for prosedyren må legge den frem ved hvert transitteringstollsted.

Fra datoen NCTS fase 5 er fullt ut implementert i alle land, kan transitteringens referansenummer (MRN) legges frem for tollmyndighetene ved hvert transitteringstollsted for registrering av grensepassering ved bruk av elektronisk databehandlingsteknikker.

Utfylling av transitteringsdeklarasjon

Ved utfylling av en transitteringsdeklarasjon i NCTS, skal du oppgi en rekke opplysninger.

Avgivelse av en transitteringsdeklarasjon før fremleggelse av varene

Fra datoen NCTS fase 5 er fullt ut implementert i alle land,  kan en transitteringsdeklarasjon avgis før varene forventes fremlagt ved avgangstollstedet. Hvis varene ikke fremlegges innen 30 dager etter at transitteringsdeklarasjonen er avgitt, skal deklarasjonen anses som ikke å vare avgitt.

Korrigering av transitteringsdeklarasjon

Du kan ikke korrigere en transittering som allerede er sendt til Tolletaten. Hvis opplysningene i transitteringsdeklarasjonen er feil, må du sende en ny transittering med riktige opplysninger. Deretter må du be Tolletaten om å få kansellert opprinnelig transittering med begrunnelse og henvisning til MRN på den nye transitteringen.

Følgedokumentet

Følgedokumentet er en utskrift av transitteringsdeklarasjonen i NCTS.
Følgedokumentet skrives ut fra NCTS når deklarasjonen er frigitt av tollmyndighetene. Følgedokumentet skal følge varene under transporten. Det er enten avgangstollstedet (normal prosedyre) eller den hovedansvarlige (forenklet prosedyre) som skriver ut følgedokumentet.

Fra datoen NCTS fase 5 er fullt ut implementert i alle land vil det ikke lenger være krav om at  følgedokumentet skal følge varene under transporten. Den hovedansvarlige for prosedyren kan selv velge om han ønsker å skrive ut følgedokumentet. Kopi av følgedokumentet vil i fase 5 benyttes i fm prosedyre ved driftsstans (nødprosedyre). 

Følgedokumentet skal samsvare med malen og innholdet i bilag A3 til vedlegg III til Transitteringskonvensjonen

Malen for dagens følgedokument (NCTS fase 4) kan benyttes frem til alle land er oppe i NCTS fase 5.  Når alle land er oppe i NCTS fase 5 skal følgedokumentet samsvare med malen i bilag A3a til vedlegg IIIa til konvensjonen. (Utkast til mal er utarbeidet, men ikke vedtatt i Felleskomiteen). 

Vareliste

Vareliste er fortsettelsesark til følgedokumentet, og benyttes når en transittering består av mer enn én varepost. Varelisten er en utskrift fra NCTS og skal samsvare med malen og innholdet i bilagene A5 og A6 til vedlegg III til Transitteringskonvensjonen.

Fra det tidspunktet hvor alle land er oppe i NCTS fase 5 skal varelisten samsvare med bilagene A5a og A6a til vedlegg IIIa til konvensjonen. 

Varens status

Ved oppstart av en transittering, må du oppgi hvilken status varene har.

Varen kan ha

 • status T2 som betyr at varene har tollmessig status som EU-varer (EU-status)
 • status T1 som betyr at varene ikke har tollmessig status som EU-varer (ikke EU-status)

T2 innebærer at varene er i fri sirkulasjon innenfor EU, enten fordi varene er produsert der, eller fordi varene er fortollet inn i EU. Varenes status har ingen direkte sammenheng med varenes opprinnelse. Det er her er snakk om en avgiftsmessig status.

Ved import til Norge vil det som hovedregel ikke ha betydning hvilken status som er anført på transitteringsdeklarasjonen. Kravet til deklarering og avgiftsberegning vil være det samme for både T1-varer og T2-varer.

Ved eksport fra Norge vil varene på transitteringsdeklarasjonen i de fleste tilfeller ha status T1. Det er bare på vilkårene nevnt under at du kan starte opp en T2-transittering opp i Norge.

Ved sendinger av både T1- og T2-varer (blandet sending) på samme deklarasjon, skal du oppgi kode T i rubrikk 1.

Kriterier for å starte T2 i Norge

I noen tilfeller er det mulig å starte en T2-transittering i Norge.

 • Du kan bare starte en T2-transittering i Norge når varene har ankommet Norge som en T2-transittering. I tillegg må følgende vilkår være oppfylt: Varene må ha vært under Tolletatens kontroll, det vil si på tollager eller vist på en utstilling.
 • Varene skal ikke ha gjennomgått annen behandling enn det som er nødvendig for å bevare dem i sin opprinnelige tilstand eller for oppdeling av sendingen.
 • I rubrikk 40 i T2-dokumentet fra Norge skal du påføre en referanse til det T2-dokumentet som varene ankom Norge på. Du må overføre alle spesielle påtegninger (for eksempel "EXPORT"-stempel i rubrikk 44) fra den inngående transitteringsdeklarasjonen til rubrikk 44 på den utgående transitteringsdeklarasjonen.
 • Gjenutførsel fra tollager må skje innen fem år (seks måneder for varer i tolltariffens kapittel 1-24).

Du kan bare starte en T2-transittering ved gjenutførsel av ufortollede varer fra tollager, eller for varer som har vært innført midlertidig. Det betyr at du ikke kan bruke en T2-transittering ved gjenutførsel av varer som tidligere er innført fra EU og som har vært fortollet og utlevert til varemottaker i Norge.

Tidsfrist

Avgangstollstedet skal fastsette en tidsfrist for å legge frem varene ved bestemmelses-tollstedet. Avgangstollstedet skal ta hensyn til reiserute og opplysninger gitt av den hovedansvarlige. Tidsfristen vil komme frem av rubrikk D på følgedokumentet.

Se artikkel 34 til vedlegg I til Transitteringskonvensjon

Forsegling

Som hovedregel skal tollmyndighetene eller en autorisert avsender forsegle alle varene i en transittering. I noen tilfeller er det likevel mulig å transittere varer uten å forsegle dem. Det gjelder hvis varebeskrivelsen gjør det mulig å identifisere varens art og mengde. 

Ved forsegling av lasterommet må tollmyndighetene kontrollere om transportmiddelet er godkjent for forsegling eller om det egner seg for forsegling. I andre tilfeller kan tollmyndigheten forsegle hvert enkelt kolli. Det er bare tollmyndighetene som kan bryte forseglingen.

Tollmyndighetene kan gi autoriserte avsendere tillatelse til å sette på spesielle godkjente forseglinger. 

Se artiklene 36-39 til vedlegg I til Transitteringskonvensjon

Kansellering av en transittering

Det er avgangstollstedet som kan kansellere en transittering. Det kan bare skje i perioden fra MRN (transitteringens referansenummer) er tildelt og til transporten er startet.

Deklaranten kan be avgangstollstedet om kansellering av en transittering ved å sende en elektronisk melding (IE014) i NCTS. Når det er tatt en beslutning (positiv/negativ) om kansellering sender avgangstollstedet melding (IE009) til deklaranten.

Hvis sendingen allerede er frigitt for transittering, vil avgangstollstedet også sende melding om kansellering (IE010) til bestemmelsestollstedet.

Grensepassering

Transportøren skal legge frem følgedokumentet ved hvert transitteringstollsted for registrering av grensepassering i NCTS. Det er bare ved grensepassering inn til ny avtalepart det er krav om å registrere grensepassering, ikke ved kryssing av grenser innad i EU. Når sendingen forlater en avtaleparts område for å kjøre gjennom et tredjeland for så å passere inn i en annen avtalepart, skal grensepassering i NCTS også registreres ved utpasseringstollstedet.

Fra datoen NCTS fase 5 er implementert i alle land, kan transitteringens referansenummer (MRN) legges frem ved hvert transitteringstollsted ved bruk av elektroniske databehandlingsteknikker. 

Hendelser underveis

Omlasting til et annet kjøretøy er tillatt uten at tollmyndighetene utsteder et nytt transitteringsdokument. Vilkårene for slik omlasting er

 • at det skjer under tollmyndighetenes tilsyn
 • at tollmyndighetene attesterer hendelsen.

Tollmyndighetene kan i enkelte tilfeller gi tillatelse til at omlastingen skjer uten deres tilsyn. Uansett skal tollmyndighetene i det landet transportmiddelet befinner seg, attestere på transitteringsdokumentet.

Fra datoen  NCTS fase 5 er implementert i alle land skal tollmyndighetene i landet hvor transportmiddelet befinner seg registrere hendelse i NCTS. 

Slik omlasting kan bare skje når transportør overfører alle varene som er oppført på transitteringsdeklarasjonen til et nytt kjøretøy. Hvis du splitter lasten til flere kjøretøy, må du avslutte den opprinnelige transitteringen, og erstatte den med nye transitteringsdeklarasjoner.

Endring av bestemmelsestollsted

Du kan fullføre en transittering ved et annet tollsted enn det som er oppført på transitteringsdeklarasjonen. Dette tollsted skal da bli bestemmelsestollsted.
Hvis det nye bestemmelsestollstedet ligger i en annen avtalepart enn det planlagte, skal det nye bestemmelsestollstedet be om «Forventet ankomstmelding» fra avgangstollstedet.

Fullføring av en transittering

Du skal legge frem følgedokumentet ved bestemmelsestollstedet innen tidsfristen som er angitt i rubrikk D. Bestemmelsestollstedet skal returnere meldingene ankomstbekreftelse og kontrollresultat (IE006 og IE018) til tollmyndighetene i avgangslandet som kan avslutte transitteringen når de har mottatt meldingene.

Fra datoen NCTS fase 5 er implementert i alle land, kan transitteringens referansenummer (MRN) legges frem ved bestemmelsestollstedet ved bruk av elektroniske databehandlingsteknikker. I de tilfeller dette ikke er mulig vil MRN kunne legges frem for tollmyndighetene ved bruk av følgedokumentet på papir. 

Ankomstbevis

Bestemmelsestollstedet eller en autorisert mottaker skal utstede et ankomstbevis til personen som legger frem varene og transitteringens referansenummer (MRN). Bestemmelsestollstedet kan utstede ankomstbeviset på en egen blankett (TC 11).
Du kan ikke bruke ankomstbeviset som bekreftelse på at transitteringen er fullført.

Hva skjer hvis transitteringen ikke kommer frem?

Etterlysningsprosedyrer

Bestemmelsestollstedet skal returnere ankomstbekreftelsen (IE006) til avgangslandets tollmyndigheter innen tidsfristen som er oppgitt i deklarasjonen. Tollmyndighetene i avgangslandet skal få melding om kontrollresultat (IE018) innen seks dager etter at ankomstbekreftelsen er mottatt. Hvis varen ikke er meldt ankommet innen den fastsatte fristen, starter tollmyndighetene i avgangslandet etterlysning. Det skjer senest sju dager etter at fristen for fremleggelse av varene har utløpt.

Den hovedansvarlige og bestemmelsestollstedet skal svare på en henvendelse fra avgangstollstedet innen 28 dager.

Hvis en etterlysning fastslår at transitteringen er korrekt fullført, skal avgangslandets tollmyndigheter avslutte transitteringen og informere den hovedansvarlige for prosedyren og eventuelt myndighetene som kan ha startet med innkreving av skyld.

Varslingsfrister overfor garantist

Hvis en transittering ikke er blitt korrekt avsluttet, skal tollmyndighetene informere garantisten om det innen ni måneder etter datoen for når varene skulle vært lagt frem ved bestemmelsestollstedet. Innen tre år etter at transitteringsdeklarasjonen ble akseptert, skal garantisten også ha fått informasjon om at han kan bli pålagt å innbetale skyld som han er ansvarlig for. Tollmyndighetene må oppgi transitteringsdeklarasjonens nummer og dato, avgangstollstedets navn, den hovedansvarlige for prosedyrens navn og det aktuelle beløpet.

Hvis tollmyndighetene ikke overholder disse fristene, har ikke garantisten lenger noen forpliktelser.

Alternativt bevis

Hvis ankomstbekreftelsen og kontrollresultatet ikke er mottatt av tollmyndighetene i avgangslandet, kan den hovedansvarligefor prosedyren legge frem et alternativt bevis på at transitteringen er fullført.

Et alternativt bevis kan være

 • et dokument attestert av tollmyndighetene i bestemmelseslandet som identifiserer varene og bekrefter at de er lagt frem ved bestemmelsesstedet
 • et tolldokument utstedt i et tredjeland som angir varer til fortolling
 • et dokument utstedt i et tredjeland, stemplet av tollmyndighetene i dette landet som bekrefter at varene anses å være i fri sirkulasjon i gjeldende tredjeland

Alternativt bevis må være attestert av tollmyndighetene i bestemmelseslandet eller av et tredjelands myndigheter.

Se artikkel 51 til vedlegg I til Transitteringskonvensjon

Endringslogg

 • Nord-Makedonia er lag til som ny avtalepart fra 1. juli 2015.
 • Serbia er lagt til som ny avtalepart fra 1. februar 2016.
 • Listen over "følsomme varer" er fjernet fra 1. mai 2016.
 • 6. juni 2016: Teksten er oppdatert med nye henvisninger til konvensjonen gjeldende fra 1. mai 2016.
 • 1. oktober 2022. Ukriana er lagt til som ny avtalepart.
 • Teksten er oppdatert med referanse til NCTS fase 5.