Gå til innhold

GSP - handel med u-land

Det norske GSP-systemet gir muligheter for import av varer, fritt for tollavgift eller mot nedsatt tollavgift, fra utviklingsland til Norge.

I motsetning til frihandelsavtalene er GSP-ordningen ensidig. Det vil si at norske eksportører ikke får preferansetollavgift for sine produkter ved eksport til et GSP-land.

Det er bare produkter som oppfyller kravene for preferansetollavgift som får redusert tollavgift eller fritak for tollavgift.

Systemet er i dag iverksatt for omtrent 90 land og områder, der omtrent 35 av disse er såkalte minst utviklede land (MUL). Disse landene får bedre vilkår enn andre land som er omfattet av systemet.

Endring av land som får GSP-preferanse

Følgende endringer iverksettes i GSP-ordningen i henhold til tollavgiftsforskriften § 3-1-2 annet ledd, ny frihandelsavtale mellom EFTA og Indonesia iverksatt 1. november 2021 og Prop. 1 LS (2021-2022) 10.5:

1. januar 2023:

 • Kenya går fra andre lavinntektsland (MUL-behandling) til GSP+
 • Tadsjikistan går fra andre lavinntektsland (MUL-behandling) til GSP+
 • Paraguay går fra GSP+ til ordinær GSP
 • Guyana går fra GSP+ til ordinær GSP
 • Antigua og Barbuda går ut av GSP-ordningen

1. januar 2022:

 • Belize gikk fra ordinær GSP til GSP+

1. februar 2022:

 • Indonesia gikk ut av GSP-ordningen

1. juli 2022:

 • Uruguay gikk ut av GSP-ordningen

 

Varer som er omfattet av GSP-systemet

Det er tollavgiftsfrihet for alle varer som du innfører fra de minst utviklede landene.
GSP+ får et bedre tilbud enn de ordinære GSP-landene. Du får tollavgiftsfrihet for klær og tekstilvarer, samt 50 % og 100 % reduksjon av tollavgift for visse næringsmidler.

For ordinære GSP-land får du tollavgiftsfrihet for varer under tolltariffens kapitler 25-97, med unntak av enkelte tekstilvarer i kapittel 61-63. For landbruksprodukter får du mellom 10 % og 100 % tollpreferanse, i forhold til den ordinære tollavgiftssatsen. Vareomfanget er fordelt på flere lister, avhengig av hvilken reduksjon som gis.

 
Liste 1 - 100 % preferanse

Liste 2 - 100 % preferanse av industrielementet + RÅK

Liste 3 - 15 % preferanse

Liste 4 - 10 % preferanse

Liste 5 - 50 % preferanse

Liste 6 - 30 % preferanse (WTO-kvoteregulert)

Liste 7 - varer på denne listen får ikke preferanse

Lavere mellominntekstland (GSP+)

GSP+land får 20 prosentenheter bedre preferansetollavgift enn øvrige mellominntektsland for alle varer som inngår i den norske GSP-ordningen, unntatt kjøttvarer. Disse satsene er innarbeidet i tolltariffen og TVINN.

I tillegg til de preferansene som er nevnt i liste 1-6 ovenfor, vil GSP+ få hhv 50 % og 100 % preferanser for en del næringsmidler og tekstiler. 

Fra 1. juni 2022 er planter og blomster under følgende varenummer tollavgiftsfrie fra GSP+land:

06.02.4008   06.03.1120   06.03.1912
06.02.9031   06.03.1290   06.03.1992
06.02.9043   06.03.1320   06.03.1994
06.02.9044   06.03.1420   06.03.1995
06.02.9051   06.03.1510   06.03.1996

 

Se tolltariffen.toll.no for korrekte tollsatser.  

Innførselstillatelse for korn, mel og kraftfôr fra MUL-land

Skal du importere korn, mel eller kraftfôr fra et MUL-land, må du ha en innførselstillatelse fra Landbruksdirektoratet. Uten den må du betale ordinær tollavgift selv om du har et opprinnelsesbevis.

Kvoter

Det blir gitt to typer kvoter for landbruksvarer innenfor GSP-systemet.

WTO-kvote

Du får 30 % reduksjon av den ordinære tollavgiftssatsen på produkter fra GSP+ land eller ordinære GSP-land som du innfører innenfor den globale WTO-kvoten. Kvotetollavgiftssatsen for det enkelte produktet fremgår av kolonne III i vedlegg 1 til forskrift 2008-10-10 nr. 1132 om fordeling av tollavgiftskvoter for landbruksprodukter. Se liste 6 ovenfor.

Fordeling av tollavgiftskvoter blir gjort etter de bestemmelsene som er fastsatt i forskriften.

Tollavgiftsfrie kvoter

Du får en tollavgiftsfri kvote for storfekjøtt med opprinnelse i Botswana eller Namibia. Kvoten er på 2700 tonn og blir gitt automatisk ved overgang til fri disponering. Du får også tollavgiftsfri kvote for storfekjøtt med opprinnelse i Eswatini, men her er kvoten satt til 500 tonn.

Kvotene er gyldige fra 1. januar hvert år og det er førstemann til mølla-prinsippet som blir praktisert. 

 • Dette gjelder varenumrene 02.01.3001, 02.01.3009, 02.02.3001 og 02.02.3009.

Du får en tollavgiftsfri kvote for kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Eswatini. Kvoten er på 400 000 kg og blir gitt automatisk ved overgang til fri disponering. Den er gyldig fra 1. januar hvert år og det er førstemann til mølla-prinsippet som blir praktisert. 

 • Dette gjelder varenumrene 02.04.1000 - 02.04.4300.

I tillegg gis det en kvote for storfekjøtt fra alle GSP-land. Kvoten er på 500 000 kg og blir gitt automatisk ved overgang til fri disponering. Satsen er 107,11 kroner per kg. Den er gyldig fra 1. januar og det er førstemann til mølla-prinsippet som blir praktisert. 

 • Dette gjelder varenummer 02.01.3001 og 02.02.3001.

Forsendelsesregelen

Hovedregelen er at varen fra GSP-landet skal være sendt på bestilling fra en bestemt norsk varemottaker, og at varene blir sendt direkte fra GSP-landet til Norge.

En vare kan bli sendt via en varemottaker i EU eller Sveits dersom den har vært under Tolletatens kontroll. Et parti med GSP-produkter kan bli splittet i EU eller Sveits, og videresenderen kan utstede en REX erstatningsopprinnelseserklæring.

Ved reeksport til EU eller Sveits av varer med opprinnelse i u-land i henhold til det norske GSP-systemet, kan du utstede en REX erstatningsopprinnelseserklæring dersom du er eksportør som er registrert i REX-systemet.

Ved innførsel til EU eller Sveits vil produktet få samme tollmessige behandling som om de kom direkte fra det aktuelle GSP-landet. Det er et krav at varen ikke har vært fortollet inn i Norge.

Vær oppmerksom på at REX erstatningsopprinnelseserklæring ikke kan brukes ved reeksport til andre land enn EU og Sveits.

Prosesslisten

Denne listen beskriver hvilke prosessregler/bearbeidingsregler som gjelder for de forskjellige posisjonene i tolltariffen. For å kunne finne ut hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å bruke i varen som skal produseres, må du slå opp i denne listen, også kalt listereglene. Kolonne 3 og 4 sier hvilken bearbeiding og hvor mye 3. lands materiale en vare må ha for å bli et opprinnelsesprodukt.

Det er viktig å merke seg at det også er prosessregler for varer som ikke er med i vareomfanget. Derfor kan du ikke bruke listereglene for å vurdere om den aktuelle varen er med i vareomfanget eller ikke.

Prosesslisten 

Opprinnelsesbevis

Ved innførsel av GSP-produkter til Norge kan du fremlegge opprinnelsessertifikat Form A (kun fra Kina og Guatemala), opprinnelseserklæring, REX opprinnelseserklæring eller REX erstatningsopprinnelseserklæring.

Kina

Kina vil fra 1.12.2021 ikke lenger utstede opprinnelsesbevis Form A til land som ikke gir dem GSP-tilbud. For varer som ikke sendes direkte fra Kina til Norge kan Kina imidlertid utstede opprinnelsesbevis Form A til EU for varer som skal i transitt og splittes i EU og Sveits for videresending til Norge. Reeksportøren i EU eller Sveits skal da utstede en REX erstatningsopprinnelseserklæring basert på opprinnelsesbevis Form A. Tollmyndighetene i Kina kan også utstede opprinnelsesbevis Form A direkte til Norge for varer som skal i transitt og splittes i EU eller Sveits for videresending til Norge. Begge løsningene aksepteres av Tolletaten.

Eldre endringskommentarer:

31.01.2021: Den 1. januar 2021 mistet noen land miste muligheten for GSP-preferanse på grunn av at de ikke ennå har implementerert REX-systemet. Aserbajdsjan, Elfenbenskysten, Ghana og Haiti er fjernet fra oversikten på grunn av at de har implementert REX. Guatemala er fjernet fra listen, siden de får en overgangsordning om å kunne bruke Form A frem til frihandelsavtalen trår i kraft.