Gå til innhold

GSP - handel med u-land

Det norske GSP-systemet gir u-landene muligheter til å eksportere sine varer uten at de må betale toll ved innførsel til Norge. Fra 1. januar 2019 vil flere GSP-land bytte kategori og det vil gis 20 % bedre tollpreferanse til GSP+-landene.

I motsetning til frihandelsavtalene er GSP-ordningen ensidig. Det vil si at norske eksportører ikke får tollpreferanser for sine produkter ved eksport til et GSP-land.

Det er bare produkter som oppfyller kravene for preferansetollbehandling som får redusert toll eller tollfrihet.

Systemet er i dag iverksatt for omtrent 90 land og områder, der omtrent 35 av disse er såkalte minst utviklede land (MUL). Disse landene får bedre vilkår enn andre land som er omfattet av systemet.

Endring av landkategorier

Disse landene vil fra 1. januar endre kategori:

Land   Ny kategori
Belize   Ordinær GSP
Fiji   Ordinær GSP
Irak   Ordinær GSP
Maldivene   Ordinær GSP
Tonga   Ordinær GSP
Elfenbenskysten   GSP+
Ghana   GSP+
Kirgisistan   GSP+
Papua Ny Guinea   GSP+


Bedre tollpreferanser

GSP+-land vil fra 1. januar 2019 få 20 % bedre tollpreferanser for alle varer, unntatt kjøttvarer. Disse satsene er innarbeidet i tolltariffen. Satsene vil vises i TVINN fra samme dato.

 

Varer som er omfattet av GSP-systemet

Det er tollfrihet for alle varer som du innfører fra de minst utviklede landene.
GSP+ får et bedre tilbud enn de ordinære GSP-landene. Du får tollfrihet for klær og tekstilvarer, samt 50 % og 100 % tollreduksjon for visse næringsmidler.

For ordinære GSP-land får du tollfrihet for varer under tolltariffens kapitler 25-97, med unntak av enkelte tekstilvarer i kapittel 61-63. For landbruksprodukter får du mellom 10 % og 100 % tollpreferanse, i forhold til den ordinære tollsatsen. Vareomfanget er fordelt på flere lister, avhengig av hvilken tollreduksjon som gis.

 
gsp-2013-liste-1.pdfListe 1 - 100 % preferanse (227 kB)

gsp-2013-liste-2.pdfListe 2 - 100 % preferanse av industrielementet RÅK (41 kB)

gsp-2013-liste-3.pdfListe 3 - 15 % preferanse (105 kB)

gsp-2013-liste-4.pdfListe 4 - 10 % preferanse (173 kB)

gsp-2013-liste-5.pdfListe 5 - 50 % preferanse (34 kB)

gsp-2013-liste_6_wto_kvote.pdfListe 6 - 30 % preferanse (WTO-kvoteregulert) (88 kB)

gsp-2013-liste-7.pdfListe 7 - varer på denne listen får ikke preferanse (31 kB)

GSP+

I tillegg til de preferansene som er nevnt i liste 1-6 ovenfor, vil GSP+ få hhv 50 % og 100 % preferanser for en del næringsmidler og tekstiler.

Se tt2019.pdftolltariffen 2019 (1,8 MB) for korrekte tollsatser.  

 

Innførselstillatelse for korn, mel og kraftfôr fra MUL-land

Skal du importere korn, mel eller kraftfôr fra et MUL-land, må du ha en innførselstillatelse fra Landbruksdirektoratet. Uten den må du betale full toll selv om du har et opprinnelsesbevis.

Kvoter

Det blir gitt to typer kvoter for landbruksvarer innenfor GSP-systemet.

WTO-kvote

Du får 30 % reduksjon av den ordinære tollsatsen på produkter fra GSP+ land eller ordinære GSP-land som du innfører innenfor den globale WTO-kvoten. Kvotetollsatsen for det enkelte produktet fremgår av kolonne III i vedlegg 1 til forskrift 2008-10-10 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksprodukter. Se liste 6 ovenfor.

Fordeling av tollkvoter blir gjort etter de bestemmelsene som er fastsatt i forskriften.

Tollfrie kvoter

Du får en tollfri kvote for storfekjøtt med opprinnelse i Botswana eller Namibia. Kvoten er på 2700 tonn og blir gitt automatisk ved fortolling. Du får også tollfri kvote for storfekjøtt med opprinnelse i Swaziland, men her er kvoten satt til 500 tonn.

Kvotene er gyldige fra 1. januar hvert år og det er førstemann til mølla-prinsippet som blir praktisert. 

  • Dette gjelder varenumrene 02.01.3001, 02.01.3009, 02.02.3001 og 02.02.3009.

Du får en tollfri kvote for kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Swaziland. Kvoten er på 400 000 kg og blir gitt automatisk ved fortolling. Den er gyldig fra 1. januar hvert år og det er førstemann til mølla-prinsippet som blir praktisert. 

  • Dette gjelder varenumrene 02.04.1000 - 02.04.4300.

I tillegg gis det en kvote for storfekjøtt fra alle GSP-land. Kvoten er på 500 000 kg og blir gitt automatisk ved fortolling. Satsen er 107,11 kroner per kg. Den er gyldig fra 1. januar og det er førstemann til mølla-prinsippet som blir praktisert. 

  • Dette gjelder varenummer 02.01.3001 og 02.02.3001.

Forsendelsesregelen

Hovedregelen er at varen fra GSP-landet skal være sendt på bestilling fra en bestemt norsk varemottaker, og at varene blir sendt direkte fra GSP-landet til Norge.

En vare kan bli sendt via en varemottaker i EU eller Sveits dersom den har vært under Tolletatens kontroll. Et parti med GSP-produkter kan bli splittet i EU eller Sveits, og Tolletaten kan utstede et erstatningssertifikat Formular A.

Ved reeksport til EU eller Sveits av varer med opprinnelse i u-land i henhold til det norske GSP-systemet, kan du utstede et erstatningssertifikat Formular A eller en erstatningsopprinnelseserklæring dersom du er eksportør som er registrert i REX-systemet.
Ved innførsel til EU eller Sveits vil produktet få samme tollmessige behandling som om de kom direkte fra det aktuelle GSP-landet. Det er et krav at varen ikke har vært fortollet inn i Norge.

Vær oppmerksom på at erstatningssertifikatet eller erstatningsopprinnelseserklæring ikke kan brukes ved reeksport til andre land enn EU og Sveits.

Prosesslisten

Denne listen beskriver hvilke prosessregler/bearbeidingsregler som gjelder for de forskjellige posisjonene i tolltariffen. For å kunne finne ut hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å bruke i varen som skal produseres, må du slå opp i denne listen, også kalt listereglene. Kolonne 3 og 4 sier hvilken bearbeiding og hvor mye 3. lands materiale en vare må ha for å bli et opprinnelsesprodukt..

Det er viktig å merke seg at det også er prosessregler for varer som ikke er med i vareomfanget. Derfor kan du ikke bruke listereglene for å vurdere om den aktuelle varen er med i vareomfanget eller ikke.

listereglene.pdfProsesslisten  (243 kB)

Opprinnelsesbevis

Ved innførsel av GSP-produkter til Norge kan du fremlegge opprinnelsessertifikat Form A eller opprinnelseserklæring. Begge har en gyldighet på ti måneder.

Form A må være tilfredsstillende utfylt på engelsk eller fransk av eksportøren i u-landet. I tillegg må det være attestert av det organet eller den myndigheten som er kompetent til å attestere opprinnelsessertifikater i landet.

Opprinnelseserklæringen skal være påført faktura eller et annet handelsdokument på engelsk eller fransk av eksportøren. Erklæringen trenger ikke å være attestert.

Er det tvil om varene har krav på preferansetollbehandling kan Tolletaten sende opprinnelsesbevisene tilbake til eksportlandet for verifikasjon. Dersom vi ikke får svar på verifikasjonen må du betale full toll for varene dine.

Fra 2017 og innen 30. juni 2020 vil opprinnelsessertifikat Form A og opprinnelseserklæring gradvis fases ut for å bli erstattet av REX opprinnelseserklæring eller REC erstatningsopprinnelseserklæring.

Del med andre: