Gå til innhold

Transport av ufortollede varer

Ulike transitteringsordninger gjør det mulig å transportere ufortollede varer til, fra og gjennom andre land, for enklere og mer effektiv grensepassering.

En transittering omfatter transporten fra avsender i ett land frem til mottaker i et annet land. Transporten kan passere gjennom flere land uten at det er nødvendig å betale toll- og avgifter før varene ankommer bestemmelsesstedet.

Transitteringsordningene som du kan bruke i Norge er underlagt internasjonale avtaler eller konvensjoner.

Norge har signert tre internasjonale konvensjoner om transport av ufortollede varer

  • Transitteringskonvensjonen
  • TIR-konvensjonen
  • ATA-konvensjonen

Hvilken av disse transitteringsordningene du kan bruke, avhenger av

  • hvilke land transporten skal passere igjennom
  • hvilket land varen skal til
  • om varen skal returneres

Transitteringskonvensjonen

Transitteringsordningen omfattes av Transitteringskonvensjonen. Du kan bare benytte denne ordningen for transport av ufortollede varer mellom land i Europa, herunder Tyrkia, Nord-Makedonia, Ukraina og Serbia.

Du kan ikke benytte denne ordningen hvis du skal transportere varer fra Norge til eller gjennom Russland.

TIR-konvensjonen

Transitteringsordningen som omfattes av TIR-konvensjonen kan benyttes utenfor Europa.

Varer som du transporterer til, fra og gjennom Russland, kan benytte denne transportordningen.

ATA-konvensjonen

ATA-konvensjonen omfatter

  • transittering av ufortollede varer gjennom et annet land enn det landet hvor varen skal benyttes midlertidig
  • forenklet ordning for midlertidig innførsel og gjenutførsel
  • forenklet ordning for midlertidig utførsel og gjeninnførsel

Denne ordningen gjør at du kan bruke et ATA-carnet for varer som skal midlertidig ut av eller inn til Norge.

Forpassing

Transport av ufortollede varer fra ett sted i Norge til et annet kaller vi forpassing eller innenlands forpassing. Her krysses ikke en landegrense, slik som ved en transittering.

Forpassing gjør det mulig å sende en vare fra ankomststedet (grensen, kysten, flyplass) til et annet sted i tollområdet.

Du kan også bruke forpassing når du skal flytte en vare mellom to tollagre, eller fra et tollager og ut av tollområdet.

Er varene omfattet av en transittering, er det ikke nødvendig å forpasse varene.

Tolletaten kan kreve at det stilles sikkerhet for tollavgift av varer som forpasses.