Gå til innhold

TIR - Transports Internationaux Routiers

TIR er en internasjonal avtale om transport av varer mellom TIR-konvensjonens avtaleparter, ved hjelp av et TIR-carnet. Et TIR-carnet er en garanti for toll og avgifter og muliggjør ufortollet transport gjennom landene som er med i avtalen.

Transitteringsordningen TIR (Transports Internationaux Routiers) gjør det enklere å transportere varer på vei mellom TIR-konvensjonens avtaleparter. Med et TIR-carnet kan du transportere varer gjennom et ubegrenset antall avtaleparter, som for eksempel transporter til og fra Midt Østen og Øst Europa.

Hvilke land er med?

Hvordan bli bruker av TIR-carnet?

For å kunne benytte TIR-carnet, må du søke Norsk Lastebileier-forbund (NLF) om å bli bruker. NLF sender søknaden til Tolletaten som tar den endelige avgjørelsen om godkjenning av en ny bruker.

Les mer på nlf.no

TIR godkjennelsessertifikat

For å kunne bruke kjøretøy/lasteenhet til varetransport under TIR-ordningen, må du oppfylle særlige krav om sikring av gods under transport. Det er også krav til forsegling av lasterommet.

Du må henvende deg til Tolletaten på det stedet du er hjemmehørende for å få TIR-godkjenning. Tolletaten kontrollerer at kjøretøyet/lasteenheten eller containeren tilfredsstiller TIR-konvensjonens krav og utsteder TIR godkjennelsessertifikat, med bilde av kjøretøyet.

Meget omfangsrikt gods kan transporteres på åpne kjøretøy/lasteenheter under spesielle bestemmelser.

TIR-skilter 

Du må ha godkjente TIR-skilter både foran og bak på kjøretøyet.

Skiltenes dimensjoner skal være 250mm x 400mm. Bokstavene TIR skal være 200 mm høye i store latinske bokstaver og strekene i bokstavene skal være minst 20 mm brede. Bokstavene skal være hvite på blå bunn.

TIR-skilt

Garanti

Det er de nasjonale garanterende forbundene som garanterer for betaling av toll og avgifter under en TIR-transport. Det nasjonale forbundet i hvert enkelt land garanterer for toll og avgifter som påløper hvis det oppstår uregelmessigheter i forbundets eget land.

NLF er det garanterende forbund i Norge. IRU administrerer den internasjonale garantikjeden. IRU og de nasjonale garanterende forbundene er tilsluttet en global forsikringsordning. Garantien er begrenset til maksimalt EUR 60 000 eller USD 50 000 pr. carnet.

ID-nummer for brukere av TIR-carnet

Hvis du er autorisert for å benytte TIR-carnet, får du tildelt et unikt ID-nummer for identifisering.

Tolletaten anbefaler at du bruker ID-nummeret for å gjøre transporten enklere.

ID-nummeret består av 3 separate komponenter: "AAA/BBB/XX…X"

  • "AAA" angir en tre bokstavers kode, som sier hvilket land brukeren er autorisert i. For Norges del er dette NOR
  • "BBB" angir en tre talls kode, som identifiserer det nasjonale forbund. For Norges Lastebileier-Forbund er dette 025
  • "XX…X" angir påfølgende tall som identifiserer personen autorisert til å benytte TIR-carnet

Tolletatens ekspedering av TIR-carneter

Ved oppstart eller innpassering ekspederer Tolletaten på første ledige hvite kupong 1 (Volet 1).

Ved utpassering eller fullføring ekspederer Tolletaten på første ledige grønne kupong 2 (Volet 2).

Om tollstedet er både avgangs- og utpasseringstollsted eller både innpasserings- og bestemmelsestollsted ekspederer Tolletaten på begge kupongene.

Ved avgangstollsted:

Du må kontrollere at varene er tollekspedert for utførsel og at varene er lovlig å transportere under TIR–ordningen.

Kontroller at TIR-carnetet er gyldig

Du må starte opp TIR-carnet før gyldighetsfristens utløp. Fristen kommer frem av rubrikk 1 på carnetets forside.

Nødvendige opplysninger skal være utfylt på carnetets forside. I tillegg skal attestasjon være påført av

  • garanterende forbund, i rubrikk 4
  • IRU i rubrikk 5
  • innehaveren av carnetet i rubrikk 12

Nødvendige opplysninger i rubrikkene 1 - 15 skal være utfylt på alle hvite og grønne ark.

Kontroller TIR-godkjennelsessertifikat

Sertifikatet skal være gyldig og det skal være utstedt på rett kjøretøy.
Tollmyndighetene kan foreta fysisk inspeksjon av transportenheten og varene og sjekke at kjøretøyet har påmontert skilt for TIR-godkjenning.

Det er Norges Lastebileier-Forbund som selger godkjennelsessertifikatene.