Gå til innhold

Opprinnelsesbevis

De to vanligste former for opprinnelsesbevis er enten et varesertifikat EUR.1/EUR-MED, faktura-/opprinnelseserklæring eller faktura-/opprinnelseserklæring EUR-MED.

For å få preferansetollavgift må du framsette kravet sammen med et gyldig opprinnelsesbevis. 

Varesertifikat EUR.1 (EUR-MED)

Dette er et skjema som kan brukes av alle eksportører og har ingen verdibegrensning. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og skal alltid attesteres av eksportlandets kompetente myndighet, som regel tollmyndighetene.

Sertifikatet fylles ut på et av de offisielle språkene til de landene som er part i den enkelte avtale, eller på engelsk.

Faktura-/opprinnelseserklæring

Denne påføres fakturaen (eller et annet handelsdokument) av eksportøren, og skal dokumentere produktenes opprinnelsesstatus for importøren og myndighetene.

Den må ikke attesteres av tollmyndighetene eller annen kompetent myndighet. 

Bruken av opprinnelseserklæringer kan deles i to

  • de kan brukes av enhver eksportør (kun dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger 65 000 kroner), eller
  • av godkjente eksportører (ingen øvre verdigrense)

Ordlyden i en opprinnelseserklæring er den samme i begge tilfeller. Alle avtalene inneholder de språkversjoner som er tillatt å bruke i den aktuelle avtalen.

For at en opprinnelseserklæring skal være gyldig er det enkelte formkrav som må oppfylles

  • Den må være korrekt angitt på fakturaen eller et annet handelsdokument.
  • Den må være utferdiget av eksportøren.
  • En håndskrevet erklæring skal være skrevet med blekk og trykte bokstaver.
  • Det må tydelig merkes hvilke produkter som er omfattet eller ikke omfattet av erklæringen.
  • Under selve opprinnelseserklæringen skal det påføres sted og dato, med mindre disse opplysningene fremkommer et annet sted på dokumentet.

Den skal være undertegnet i original. Navnet på den som undertegner skal også føres opp. Godkjente eksportører kan få dispensasjon fra kravet om å undertegne.

Erklæring har en gyldighetstid på fire måneder.

Vi gjør oppmerksom på at de fullstendige formkravene står i de ulike frihandelsavtalene. Se for eksempel informasjon om EØS-avtalen på toll.no.

Som eksportør er det du som har ansvaret for å sjekke den aktuelle avtalen og sette deg inn i kravene som gjelder. For GSP-ordningen for u-land finner du kravene i tollavgiftsforskriften.

Verifisering

Alle utstedte opprinnelsesbevis kan bli kontrollert i etterkant av importen. 

Hvis Tolletaten får beskjed fra utenlandske tollmyndigheter at den innførte varen ikke har opprinnelsesstatus, må du betale full tollavgift for varen.