Gå til innhold

[Utgått]Informasjon/planer om nye prosedyrer og faser i Tollvesenets elektroniske transitteringssystem (NCTS/TET) i 2005

Toll- og avgiftsdirektoratet ønsker med dette rundskrivet å gi nærmere informasjon om fremtidsplanene og nye faser i Tollvesenets elektroniske transitteringssystem (TET), herunder opphør av bruk av papirlasteliste (PLL) , EU Kommisjonens forslag om kun bruk av elektronisk transittering (TET), implementeringen av fase 3.2, samt ny teknisk plattform.

 Opphør av bruk av papirlasteliste (PLL) fra 1. januar 2005 - Vedtak 2/2002

Direktoratet viser til rundskriv til Tollvesenet og næringslivet av 19.02.2003 (ref. 2002/903) hvor vi informerte om vedtaket om at næringslivet fra 1. januar 2005 ikke lenger vil kunne benytte lastelister som en beskrivende del av transitteringsdeklarasjonen. Fra denne dato vil ingen avtaleparter til Transitteringskonvensjonen lenger kunne benytte papirlasteliste (PLL), verken under normal eller forenklet prosedyre. Norge besluttet imidlertid allerede fra implementeringen av fase 3.1. (fra. 03.12.01) at autoriserte avsendere (forenklet prosedyre) ikke kunne benytte PLL. Det har m.a.o kun vært mulig å benytte PLL under normal prosedyre ved oppstart av transit-teringer i Norge. Den elektroniske transitteringsdeklarasjonen må fra 1. januar 2005 inneholde alle relevante data for hver varepost i en forsendelse, med varebeskrivelse og eventuelt varenummer.

”Flyfrakt på vei”

Opphør av bruk av PLL vil også gjelde for såkalt flyfrakt på vei. Transitteringsdeklarasjonen i TET/NCTS må også for denne typen transport inneholde alle relevante data for hver varepost. For Autoriserte avsendere med et stort antall vareposter kan det være tidkrevende å skrive ut varelisten. I slike tilfeller kan utskriften av varelisten erstattes med lasteliste (for eksempel flymanifest), jf. rundskriv av 22.01.04 ref. 2004/125.

 Full implementering av TET fra 1. juli 2005

Direktoratet opplyste i brev til regiondirektørene av 14.04.04 at EU Kommisjonen ville komme med et forslag om en dato når alle transitteringer må være registrert i NCTS/TET. Kommisjonen indikerte at denne datoen kunne bli 1. januar 2005. På grunn av interne nasjonale bestemmelser trenger noen land lengre tid for å få det nasjonale regelverket på plass. Kommisjonen foreslår derfor at datoen for full implementering blir satt til 1. juli 2005. Fra denne datoen må alle transitteringsdeklarasjoner som startes opp, med unntak av nødprosedyre, være registrert i TET. Enhetsdokumentet skal kun benyttes ved nødprosedyre, jf. Rundskriv av 15.06.04 ref. 2004/1779. Direktoratet vil presisere at forslaget om full implementering fra 1. juli 2005 ikke er vedtatt. Direktoratet vil komme tilbake med nærmere opplysninger om retningslinjene for kun bruk av TET/NCTS etter at vedtaket et fattet.

 Fase 3.2 Elektronisk garanti- og etterlysningssystem

På NCTS Styringsgruppemøte i juni 2004, ble det besluttet at alle avtaleparter til Transitterings-konvensjonen må gå over til NCTS fase 3.2 i løpet av 2005. Da Norge ikke har utarbeidet egen applikasjon, men benytter MCC (utviklet av EU-kommisjonen) er vi, for implementering av ny fase 3.2, bundet av hva modulene som leveres fra Kommisjonen inneholder. De endelige MCC spesifikasjonene er ennå ikke avklart, og derfor er det ennå usikkert hvor mye som må utarbeides nasjonalt. Direktoratet kjenner så langt til at det for næringslivet blir endringer melding IE015 (deklarasjonsdata), og at det vil innføres to nye meldinger (IE055 og IE026). Endringer til Meldingshåndboken blir sendt ut 1.kvartal 2005.

Fase 3.2.1 - Elektronisk garantisystem

I dagens elektroniske transitteringsprosedyrer benyttes fremdeles et papirbasert garanti-system med bruk av garantisertifikater, Enkelgarantiblanketter osv. Når garantidata, som følge av fase 3.2.1, skal utveksles elektronisk mellom garantitollstedet og avgangstollstedet, skal originalen av garantidokumentet oppbevares på garantitollstedet og det antas at fremleggelse av garantisertifikater ved avgangstollstedet ikke lenger vil bli påkrevd. Alle garantier skal registreres i TET garantimodul før bruk. Hver garanti vil få tildelt et GRN (garanti referansenummer) og en adgangskode.

Næringslivet må i fase 3.2. deklarere skyldbeløpet (toll og avgifter) i melding IE015. Systemet vil automatisk overvåke garantibruk og referansebeløp. Dette vil gjøre det enklere både for den hovedansvarlige og Tollvesenet å kontrollere/ overvåke om skyldbeløpet som kan påløpe, ikke overstiger referansebeløpet. Dersom en hovedansvarlig har mange uavsluttede transitteringer vil disse binde opp garantien. Blir referansebeløpet overskredet, vil den hovedansvarlige ikke kunne starte opp nye transitteringer før beløpet er kreditert ”kontoen”. Dette viser viktigheten av å ha god kontroll på sendingene, og gode rutiner for registrering av ankomst og lossemerknader.

Direktoratet vil sammen med LTL vurdere en løsning for registrering av Enkelgaranti-blanketter.
Iverksetting: Noen land starter opp ”pilotdrift” allerede desember 2004. Alle avtaleparter til Transitteringskonvensjonen må være oppe med fase 3.2.1 senest 30. september 2005.

Fase 3.2.2 Elektronisk etterlysningssystem

Selv om alle land er tilknyttet det elektroniske systemet (NCTS/TET), finnes det i dag ikke noe system for elektronisk etterlysning av transitteringer i de tilfeller transitteringen ikke er avsluttet på korrekt måte i bestemmelseslandet. Etterlysningsprosedyren foregår derfor, i påvente at et elektronisk system, fremdeles på papir (Etterlysningsanmodning TC20, TC22 osv). Det elektroniske systemet vil automatisk igangsette en etterlysningsprosedyre når fristen for fremleggelse av varene ved bestemmelsestollstedet er overskredet/utløpt. Dette antas å ville korte dramatisk ned den tiden som i dag brukes ved etterlysninger av transitteringer, samt forenkle prosedyren. Kommunikasjonen mot hovedansvarlig og garantist vil trolig fortsatt skje på papir, men all kommunikasjon mellom tollmyndighetene i de enkelte land vil foregå elektronisk.

Overgangen til denne fasen vil imidlertid ikke berøre næringslivet direkte. Det vil ikke bli noen nye meldinger eller endringer i eksisterende meldinger.

Iverksetting: Siste frist for oppstart av fase 3.2.2 er satt til 31. desember 2005.

 Ny teknisk plattform

Første halvår 2005 vil Tollvesenets IT systemer overføres til ny teknisk plattform. I den forbindelse vil det bli tatt opp en ny versjon av TET. Direktoratet vil komme tilbake med nærmere informasjon om overgangen til ny teknisk plattform, og de konsekvenser dette eventuelt vil ha for TET.