Gå til innhold

Beregning av tollavgift og andre avgifter

Det er i hovedsak tre typer avgifter ved innførsel av varer fra utlandet: tollavgift, merverdiavgift og særavgifter. Hva du må betale eller rapportere til avgiftsmyndighetene er avhengig av varetypen og hvor varen kommer fra.

Beregning av tollavgift

For noen varetyper, som for eksempel tekstiler og næringsmidler, kan det være tollavgift. Tollavgift regnes som regel ut fra varens verdi (tollverdi) eller en sats pr. kilo, liter eller stykk.Tollavgiftssatsen for varen du importerer, fremgår av varenummeret i tolltariffen der varen er klassifisert.

Særavgifter

For noen varetyper må du betale eller rapportere særavgifter. Dette gjelder blant annet alkohol, tobakk, sukker og oljeprodukter. Skatteetaten har ansvaret for særavgiftene.

Når du skal importere kjøretøy er det egne avgifter.

Forskningsavgift

Du må betale forskningsavgift på landbruksprodukter som brukes i produksjon av nærings- og nytelsesmidler, samt i produksjon av kraftfôr til husdyr.

Beregning av merverdiavgift 

I de aller fleste tilfeller skal du betale merverdiavgift når du importerer varer til Norge.  Merverdiavgiftssatsen erfor de fleste varer 25 prosent. For næringsmidler er satsen 15 prosent. 

Avgiftsplikten ved import gjelder bare for varer. Det er egne regler ved import av tjenester. 

Med mindre noe annet er bestemt i regelverket gjelder avgiftsplikten ikke bare varer som du importerer til Norge etter kjøp, men også andre varer som du har med deg som for eksempel gave, arvegods, flyttegods, varer for leie eller lån, eller for reparasjon eller bearbeiding. 

Beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften er varens verdi (tollverdi) + eventuell tollavgift, særavgifter eller gebyrer. Skatteetaten har forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift. Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter rapporterer direkte til Skatteetaten. Privatpersoner og ikke-registrerte virksomheter rapporterer og betaler avgiften til Tolletaten som forvalter denne oppgaven på vegne av Skatteetaten.  

For noen varer er det mulig å få fritak for merverdiavgift ved import. 

Tollverdi

Tollverdien er det du har betalt eller skal betale for varen i utlandet inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring, kostnader til emballasje og liknende. Henter du selv varene i utlandet, blir du belastet med et standardisert tillegg for fraktkostnadene.

Vær oppmerksom på at eventuelle royalties og agentprovisjoner ofte også skal legges til tollverdien. Hvis du selv har bidratt til produksjonen av varen i utlandet, skal kostnader til dette også legges til.

I de fleste tilfeller beregnes tollverdien på følgende måte:

varens pris
+ eventuell forsikring
+ kostnader til emballasje og lignende
+ eventuelle gebyrer, royalties, provisjoner eller lignende
+ fraktkostnader
= Tollverdien

Tollverdien inkluderer også andre faktiske kostnader ved import av varen.

Tolletatens omregningskurser

Før avgiftene beregnes, blir verdiene regnet om til norske kroner. Tolletaten benytter valutakurser som blir fastsatt for en uke av gangen. I de aller fleste tilfeller er det gjeldende kurs på tidspunktet når Tolletaten aksepterer deklarasjonen som brukes.

Reparasjon og bearbeiding i utlandet

Sender du en vare til utlandet for reparasjon eller bearbeiding gjelder egne regler for beregningen av tollavgifter og andre avgifter.

Hvis en vare tidligere har gått over til fri disponering i Norge eller har norsk opprinnelse, skal du betale tollavgift og andre avgifter av reparasjons- eller bearbeidingskostnadene, pluss transportkostnader.

Redusert tollavgiftsats eller tollavgiftsfrihet

Hvis du importerer varer fra et land Norge har en handelsavtale med, kan det være reduserte tollavgiftsatser.