Gå til innhold

Elektronisk endringsmelding i TVINN

Fra 1. januar 2024 er hovedregelen  at alle må levere en endringsmelding i TVINN. En endringsmelding er en søknad fra den deklarasjonspliktige om å få endret en deklarasjon.

En endringsmelding skal leveres elektronisk i tollmyndighetenes ekspedisjonssystem TVINN. 

Den som ikke er regnskapspliktig etter regnskapsloven kan levere endringsmelding i elektronisk skjema i Altinn (altinn.no). Tilsvarende gjelder for privatpersoner.  

Tollavgiftspliktige og tollrepresentanter kan sende inn endringsmelding elektronisk til Tolletaten som en utfylt TVINN-deklarasjon.

Ved innsending av en elektronisk endringsmelding i TVINN kan Tolletaten be om at ytterligere dokumentasjon skal sendes for dokumentkontroll. 

Når man sender inn en elektronisk søknad om endring, gjøres dette ved at man fyller ut en fullstendig deklarasjon for prosedyren overgangtil fri disponering slik den skulle ha vært utfylt ved første gangs deklarering.

TVINN vil så returnere en differansedeklarasjon som viser differansen mellom opprinnelig deklarasjon og innsendt endringsmelding. Dette er en effektivisering i behandling av endringer både for den tollavgiftspliktige og Tolletaten.

Endringsmelding som beskrevet ovenfor må ikke forveksles med søknad om refusjon som følge av gjenutførsel eller destruksjon som er foretatt under Tolletatens kontroll. Dersom søknaden gjelder refusjon av tollavgift eller råvaretollavgift som følge av at varene er gjenutført fra Norge eller er destruert, er dette ikke en endring av deklarasjonen. Søker kan, som tidligere, levere søknaden på elektronisk skjema i Altinn, eller sende søknaden elektronisk i tollmyndighetenes ekspedisjonssystem TVINN.

1. Implementasjonsguider

Det er utarbeidet implementasjonsguide for både inn- og utførsel. Disse er publisert av Norstella og kan lastes ned på www.norstella.no. På grunnlag av implementasjonsguidene vil programvareleverandører kunne utvikle funksjonalitet for at tollavgiftspliktige og representanter kan benytte elektronisk endringsmelding.

2. Test

Tollavgiftspliktige og representanter som vil benytte seg av elektronisk endringsmelding må ha et tillegg til eksisterende TVINN-tillatelse. Dette skjer ved gjennomføring av test mot den ekspedisjonsenheten den tollavgiftspliktige eller representanten er registrert hos. Det er viktig at man henvender seg Tollmyndighetene i forkant slik at testgjennomføring kan planlegges. 

Når test er gjennomført og godkjent, blir den som skal sende inn søknad tildelt en ekspedisjonsenhet i TVINN produksjon som skal benyttes ved innsending av elektronisk endringsmelding. 

3. Nyttig informasjon til deg som skal sende inn en elektronisk endringsmelding

Ved innsendelse av en elektronisk endringsmelding er det noen praktiske forhold du må kjenne til.

Unntak fra endringer som kan behandles elektronisk er deklarasjoner for prosedyren overgang til fri disponering som er:

  • eldre enn 3 år gamle
  • eldre enn 5 år gamle og som skal etterberegnes
  • klager på tidligere vedtak
  • dataregistrert av Tolletaten 

Deklarasjonskategorier ved elektronisk endringsmelding:

 • RE for refusjon – denne skal benyttes i de tilfeller en endring vil føre til en reduksjon av beløpet som er betalt på opprinnelig deklarasjon
 • EB for etterberegning – denne skal benyttes i de tilfeller en endring vil føre til en økning av beløpet som er betalt på opprinnelig deklarasjon
 • SO for statistisk oppretting – denne skal benyttes i de tilfeller en endring ikke vil føre til endringer i kunde eller avgiftsbeløp eller endring av avskrivning på skriv eller kvote

Ved kategori SO kan følgende rubrikker endres:

 • 06-antall kolli
 • 14 - tollavgiftspliktig (ikke ved dagskreditt)
 • 15A - avsenderland (innførsel)
 • 17A - bestemmelsesland (utførsel)
 • 19 - containere
 • 21 - transportmiddelets nasjonalitet
 • 24A - transaksjonstype
 • 25 - transportmåte ved grensen
 • 29 - utpasseringstollsted
 • 30 - varenes lagringssted
 • 31 - kolli og varebeskrivelse
 • 31- chassisnummer
 • 35 - bruttovekt
 • 38 - nettovekt
 • 41 - mengde i annen enhet
 • 43 - verdifastsettelseskode
 • 49 - godsnummer
 • Feltet «produksjonsfylke» ved utførsel 

Forutsetning for å kunne endre feltene for nettovekt og mengde i annen enhet ved kategori SO er at disse ikke resulterer i endringer av avgifter på deklarasjonen (eks.: toll per kg, avgift per stk)

 • Årsak for søknad om endring angis i form av ulike typetilfeller. Typetilfeller må fylles ut for hver enkelt søknad tilpasset det søknaden gjelder. Dersom flere typetilfeller er aktuelle skal den som beskriver bakgrunnen for omberegningssøknaden best benyttes. Eks: dersom endret varenummer fører til endret avgiftssats, er det typetilfelle tilknyttet feil varenummer som skal benyttes. Se vedlagte typetilfelleliste lenger ned i dokumentet
 • Elektroniske endringsmeldinger skal sendes til omberegningsseksjonen på tildelt ekspedisjonsenhet. 
 • SO-deklarasjoner sendes til egen tildelt ekspedisjonsenhet, og kan ikke sendes til ekspedisjonsenheten som behandler RE- og EB- deklarasjoner.
 • Innsendt søknad om endring i form av en deklarasjon skal alltid inneholde ekspedisjons- og løpenummer på opprinnelig deklarasjon
 • Innsendt søknad om omberegning skal alltid inneholde fritekst som angir årsak til hvorfor du søker om endring – inntil 350 tegn

4. Nyttig informasjon til deg som programvareleverandør

 • Når Tolletaten ber om ny versjon av deklarasjonen, skal tollavgiftspliktig, eller hans representant sende ny versjon med neste ledige oddetall som versjonsnummer (1,3,5 osv).
 • Kategori KO skal ikke benyttes ved korrigering av elektronisk endringsmelding, den nye versjonen skal ha en av kategoriene EB, RE eller SO.
 • Årsak til endring angis i segmentet "FTX+AAH" (maks 350 tegn inkludert mellomrom).
 • Når endringen er godkjent av Tolletaten sendes en CUSDEC fra Tvinn til tollavgiftspliktig, eller hans representant. Se avsnitt 2.2.7 i implementasjonsguiden for Toll-innførsel.
 • Ekspedisjons- og løpenummer i utgående CUSDEC vil bli sendt i segmentet "RFF+ABT" tilsvarende CUSRES for tollkvittering.
 • Eventuell melding til tollavgiftspliktig eller representant i utgående CUSDEC vises i segmentet "FTX+AAP" (maks 350 tegn inkludert mellomrom).
 • For avgifter på varelinjenivå og avgiftsummer vil utgående CUSDEC inneholde differansen mellom søknad om endring og opprinnelig deklarasjon.
 • Ved endring av varenummer må man ikke gjenbruke varelinjenummeret. I søknaden om endring må ny varelinje legges til og opprinnelig varelinje slettes. Eksempel: Dersom det var registrert tre varelinjer i opprinnelig deklarasjon, og linje tre var bananer men skulle vært mango, skal linje fire sendes som mango mens linje tre skal være slettet i søknaden om endring.

Endringer

12.12.19: Endring av antall tegn på melding til deklarant

29.06.18: Typetilfellene er lagt til en underside

11.03.16: Det er lagt til flere typetilfeller

08.02.17: Kvalitetssikret

30.06.17: Lagt til nytt typetilfelle 0050 gjeldene fra 1.7.2017

05.07.17: Endring i tekst i typetilfelle 0050.

10.06.18: Oppdatert unntak fra omberegninger.

03.06.19: Oppdatert