Gå til innhold

Utfylling av en transitteringsdeklarasjon

Her finner du detaljert informasjon om hvordan du fyller ut en transitteringsdeklarasjon.

I feltbeskrivelsen har vi tatt utgangspunkt i enhetsdokumentets og følgedokumentets feltnummerering. Når du skal oppgi opplysninger som ikke fremgår i disse, er feltet nummerert med "00".

Informasjon om hvordan du fyller ut en transitteringsdeklarasjon
Feltnummer  Feltnavn
00  LRN (Local Reference Number)
DeklarasjonsID som genereres i den deklarasjonspliktiges system, er en unik identifikasjonskode for hver enkelt deklarasjon.
LRN består av 22 karakterer og har følgende oppbygning:
 • Karakter 1-8: Den deklarasjonspliktiges identifikasjonsnummer (NODI-nummer)
 • Karakter 9-17: Dato (ååååmmdd)
 • Karakter 17 - 22: Sekvensnummer
Eksempel: NO12345620131025123456 
00  MRN (Master Reference Number)
Hver transittering får et unikt referansenummer (MRN) .
MRN genereres automatisk når deklarasjonen har gått gjennom valideringen (input-kontroll) hos Tolletaten. En elektronisk melding som opplyser om MRN returneres til den deklarasjonspliktige.
MRN består av 18 karakterer og har nasjonalt følgende oppbygning:
 • Karakter 1 og 2: Årets to siste siffer
 • Karakter 3 og 4: Kode for avgangsland (ISO 3166)
 • Karakter 5-10: Tollstedskode (de 6 karakterene etter landkoden)
 • Karakter 11-17: Løpenummer
 • Karakter 18: Kontrollsiffer

Eksempel: 21NO36500111234567 

01 Deklarasjonsstatus
Oppgi deklarasjonstype for transitteringsdeklarasjonen, med en av følgende koder:
 • T1 = Transittering av varer som ikke har EU-status
 • T2 = Transittering av varer med EU-status
 • T- = Transittering av både T1 og T2 varer (blandet sending) 
 02 Avsender/eksportør
Oppgi avsenders navn og adresse (inklusive land)
Kundenummer (TIN  )oppgis når dette er kjent.
Hvis det bare er én avsender, skal dette angis på hovednivå. Feltet for "Avsender" på varepostnivå skal da ikke benyttes.
Hvis det er flere avsendere/eksportører knyttet til en deklarasjon, skal disse angis på varepostnivå. Feltet for "Avsender" på hovednivå skal da ikke benyttes.
03  Blanketter
Dette feltet viser blankettens løpenummer til det totale antall blankettsettet og defineres normalt av den deklarasjonspliktiges system.
Eksempel: Hvis det legges frem en deklarasjon med to varelister, oppgis 1/3 på Følgedokumentet, 2/3 på den første varelisten og 3/3 på den andre varelisten. 
05  Vareposter
Oppgi med siffer det totale antall vareposter som deklarasjonen omfatter. 
06 Antall kolli
Oppgi antall kolli som vareposten omfatter.
Hvis koden for pakketype indikerer bulk (for eksempel VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) eller uemballert (NE), kan ikke dette feltet benyttes. I slike tilfeller skal "Antall enheter" oppgis.
I andre tilfeller er "Antall kolli" obligatorisk.  
08 Mottaker
Oppgi mottakers navn og adresse (inklusive land).
Kundenummer (TIN) oppgis hvis dette er kjent.
Er det bare én mottaker, skal denne oppgis på hovednivå. Feltet "Mottaker" på varepostnivå skal da ikke benyttes.
Hvis flere mottakere er knyttet til en deklarasjon, skal disse oppgis på varepostnivå. Feltet for "Mottaker" på hovednivå skal da ikke benyttes. 
15  Avsender-/eksportland
Oppgi landkode (ISO 3166) for landet hvor sendingen starter.
Hvis det bare er ett avsenderland skal dette oppgis på hovednivå, feltet "Avsenderland" på varepostnivå skal da ikke benyttes.
Hvis flere avsenderland er knyttet til en deklarasjon, skal disse oppgis på varepostnivå. Feltet for "Avsenderland" på hovednivå skal da ikke benyttes. 
17 Bestemmelsesland
Oppgi landkode (ISO 3166) for landet som forsendelsen er bestemt for.
Hvis det bare er ett bestemmelsesland skal dette oppgis på hovednivå. Feltet "Bestemmelsesland" på varepostnivå skal da ikke benyttes.
Hvis flere bestemmelsesland er knyttet til en deklarasjon, skal disse oppgis på varepostnivå. Feltet for "Bestemmelsesland" på hovednivå skal da ikke benyttes. 
18 Transportmidlets identitet ved avgang
Oppgi registreringsnummer, kjennemerke, navn e.l. for transportmiddelet ved avgang (for eksempel registreringsnummer for trekkenheten og eventuell tilhenger/semitrailer).

Hvis første siffer i «Transportmåte innenlands» (feltnr. 26) er «5» eller «7», kan ikke feltet benyttes.

Unngå bruk av mellomrom eller tegn (for eksempel AA11111 i stedet for AA 11-111). 

18 Transportmidlets nasjonalitet ved avgang
Oppgi landkode (ISO 3166) for nasjonalitet på transportmiddelet ved avgang.
I de tilfeller hvor for eksempel trekkenheten og tilhengeren/semitraileren har ulik nasjonalitet, oppgis trekkenhetens nasjonalitet.

Hvis første siffer i «Transportmåte innenlands» (feltnr. 26) er  «2, 5» eller «7», kan ikke feltet benyttes. 

19 Container
Oppgi om varene blir transportert i container eller ikke, med følgende kode:
 • 0 = Varene transporteres ikke i container
 • 1 = Varene transporteres i container 
21 Det aktive transportmidlets identitet ved grensepassering
Oppgi registreringsnummer, kjennemerke, navn e.l. for det transportmidlet som aktivt krysser grensen. I tilfeller av kombinert transport, eller der det benyttes flere transportmidler, oppgi det transportmidlet som sørger for fremdriften (f.eks. ved lastebil på ferge er det fergen som er det aktive transportmidlet).

Unngå bruk av mellomrom eller tegn (for eksempel IMO1234567 i stedet for IMO 12-34567). 

21 Det aktive transportmidlets nasjonalitet ved grensepassering
Oppgi landkode (ISO 3166) for det transportmidlet som aktivt krysser grensen.
I tilfeller av kombinert transport, eller der det benyttes flere transportmidler, oppgi det transportmidlet som sørger for fremdriften (f.eks. ved lastebil på ferge er det fergen som er det aktive transportmidlet).

Hvis første siffer i «Transportmåte ved grensepassering» (feltnr. 25) er «2», «5» eller «7», er feltet obligatorisk. 

25 

Transportmåte ved grensen
Oppgi kode for transportmåte ved grensepassering. Følgende koder kan benyttes:

 • 10: Fartøy, norsk/utenlandsk
 • 12: Jernbanevogn på fartøy
 • 16: Bil på fartøy
 • 17: Tilhenger på fartøy
 • 20: Jernbane
 • 23: Bil/tilhenger på jernbane
 • 30: Bil (veitransport)
 • 40: Luftfartøy
 • 50: Post
 • 70: Faste installasjoner (rør, kabel osv.)
 • 80: Transport på innenlandske vannveier
 • 90: Egen fremdrift
26  Transportmåte innenlands
Oppgi kode for innenlands transportmåte fra avgangstollsted til utpassering fra Norge.

Det benyttes samme koder som for felt 25 «Transportmåte ved grensen». 

31  Varebeskrivelse
Beskrivelse av varene i fritekst. Varebeskrivelsen skal kun omfatte en varepost. Denne beskrivelsen skal være spesifikk nok til at Tolletaten enkelt kan identifisere varen. Generelle beskrivelser som "deler", "stykkgods", "consolidated", «diverse varer» med videre, skal ikke benyttes.

Ved bruk av vareliste på blandede forsendelser, skal T1 og T2 varene spesifiseres på adskilte vareposter i varelisten. 

31  Pakketype
Oppgi to-bokstavs kode for type emballasje varene er pakket i.
Det er mulig å bruke flere pakketyper på hver varepost. Koden skal oppgis i samsvar med UNECE Rekommandasjon nr. 21 
31 Merke og nummer
Oppgi merke og nummer på kolli.
Hvis kode for pakketype indikerer bulk (for eksempel VQ, VG, VL, VY, VR, VS eller VO) eller uemballert (NE, NF el. NG), er det valgfritt å benytte dette feltet. I alle andre tilfeller er det obligatorisk.
31 Antall enheter/stk.
Hvis pakketypen indikerer uemballert vare (NE, NF el. NG), er det obligatorisk å oppgi antall enheter/stk. Benyttes ellers ikke.
31 Containernummer
Oppgi containerens nummer. Det kan maksimalt oppgis 17 alfanumeriske karakterer for å definere en container. Det skal kun oppgis ett containernummer på hver linje.

Containernummer oppgis kun hvis transporten inkluderer containere (oppgitt i feltnr. 19).

31 Mengde
Oppgi mengde følsomme varer i hektoliter, stykk eller kilo når transitteringen inneholder følsomme varer. Dette gjelder ikke hvis mengden ikke overstiger minimumsmengdene.
32 Varepostnummer
Varepostens nummer. Varepostene nummereres fortløpende, jamfør feltnummer 05. Benyttes også om deklarasjonen kun omfatter en varepost. Hvert varepostnummer er unikt gjennom hele deklarasjonen i ubrutt rekkefølge.
33 Varenummer
Denne rubrikk må fylles ut når samme person foretar en transitteringsdeklarering på samme tid som, eller etter, en tolldeklarering som inkluderer et varenummer; eller det spesifiseres i Konvensjonen at bruken er obligatorisk.

På T2 og T2F deklarasjonen skal denne rubrikken bare fylles ut når den forutgående deklarasjonen inneholder opplysninger om et varenummer. I alle andre tilfeller er bruk av denne rubrikken valgfri.

35 Total bruttovekt
Oppgi forsendelsens samlede bruttovekt i kilo.
35 Bruttovekt
Oppgi varepostens bruttovekt i kilo.
38 Nettovekt
Oppgi varepostens nettovekt i kilo.

Ved transittering av T2 varer, skal feltet fylles ut hvisdet forutgående dokumentet viser nettovekt.

40 Type tidligere dokumenter
Oppgi kode for dokumenter vedrørende den administrative prosedyre som er forut for utførsel til et annet land.

Når status (feltnr. 1) er «T2» og transitteringen er utstedt i et ikke-EU land, må den hovedansvarlige deklarere minst en kode for «Tidligere dokument», etterfulgt av dokumentets referanse i feltet «Dokument referanse tidligere dokumenter». Det kan oppgis flere typer dokumenter på hver varepost.

Følgende koder kan brukes:

 • T2
 • T2F – brukes internt i EU
 • T2L
 • T2LF
 • T2ATA
 • T2CIM
 • T2TIR
 • T2SM
40 Tidligere dokumenter - dokumentreferanse
Oppgi nummer eller annen referanse på dokumentet. Det kan oppgis flere dokumentreferanser på hver varepost.

Hvis «Type tidligere dokumenter» er benyttet, må dokumentreferanse oppgis.

40 Tidligere dokumenter – utfyllende opplysninger
Fritekstfelt for å gi tilleggsinformasjon i tilknytning til tidligere dokumenter.
44 Type fremlagte dokumenter
Oppgi kode for dokument som fremlegges for forsendelsen. Det kan oppgis flere dokumenttyper på hver varepost.

Oppgi alltid informasjon om utførselsdeklarasjon = kode 830.

Bruk fastsatt kode i henhold til liste over «Fremlagte dokumenter» i Transitteringskonvensjonen.

44 Fremlagte dokumenter – dokumentreferanse
Oppgi referansenummeret på dokumentene som fremlegges for forsendelsen. Du kan oppgi flere dokumentreferanser på hver varepost.

For dokumenttype 830 (Utførselsdeklarasjon) skal utgående ekspedisjons- og løpenummer eller referanse til unntak fra deklarasjonsplikten oppgis (f.eks. verdi under kr. 5 000,- eller bruk av ATA carnet). Ved unntak fra deklarasjonsplikten skal det gis referanse til unntaket som fritekst.

Referanse til utgående ekspedisjons- og løpenummer oppgis på følgende måte:

 • Ekspedisjonsnummer: 6 karakterer (f.eks. 040101)
 • Årstall: 4 karakterer (f. eks. 2014)
 • Løpenummer: 6 karakterer (f.eks. 123456)
44 Fremlagte dokumenter - utfyllende opplysninger
Fritekstfelt for å gi tilleggsinformasjon i tilknytning til fremlagte dokumenter
50 Hovedansvarlig
Oppgi kundenummer (TIN), navn (person/firma) og adresse (inkludert land) på den hovedansvarlige.

Kundenummer (TIN) er obligatorisk når den hovedansvarlige er autorisert avsender og benytter forenklet prosedyre. Ellers er TIN valgfritt å oppgi.
Kundenummer (TIN) = organisasjonsnummer, eventuelt bedriftsnummer for avdeling av sentralt registrert enhet.

50 Deklarasjonssted
Oppgi stedet der deklarasjonen registreres.
50 Deklarasjonsdato
Dette er datoen for når deklarasjonen er registrert.
50 Representant
Oppgi fullt navn og "rolle" (stillingstittel på funksjonær) på bemyndiget representant, når denne opptrer på vegne av den hovedansvarlige. 
51  Transitteringstollsted (grensepassering)
Oppgi alfanumerisk kode for tollstedet for de planlagte innpasseringstollstedene for hver avtalepart som skal passeres under transporten, f.eks. SE603340 for Svinesund (SE). EU anses som en avtalepart.

Hvis transporten skal passere andre områder enn det som tilhører avtalepartene, oppgis utpasseringstollstedet fra avtalepartenes område som transitteringstollsted.

Hvis avgangstollsted og bestemmelsestollsted tilhører forskjellige avtaleparter, er det obligatorisk å deklarere minst ett transitteringstollsted. 

52 

Garantitype
Oppgi med fastsatt kode hvilken type garanti som dekker tollavgift og andre avgifter på varene som omfattes av transitteringen.
Følgende koder for type garanti kan benyttes:

 • 0 - Garantifritak
 • 1 – Universalgaranti
 • 2 - Enkelgaranti/garantist
 • 3 - Enkelgaranti/kontant
 • 4 – Enkelgarantiblanketter
 • 6 - Unntak fra garanti (båt, fly, osv) i henhold til Transitteringskonvensjonens vedlegg I, artikkel 11
 • 7 - Unntak fra garanti mellom avgangstollsted og transitteringstollsted i henhold til Transitteringskonvensjonens artikkel 10.2.(b)
 • 9 - Enkelgaranti som kan benyttes flere ganger i henhold til Transitteringskonvensjonens bilag IV, punkt 3 til vedlegg I

Ved bruk av forenklet prosedyre, kan bare garantitype 0 (garantifritak) eller 1 (universalgaranti) brukes. I NCTS kan det oppgis flere garantityper på samme transitteringsdokument.

52  Garantireferansenummer - GRN
For garantitypene 0, 1, 2, 4 og 9 skal feltet "GRN" (garantireferansenummer) benyttes.
Ved bruk av garantitype 3 og 7 skal feltet "Annen garanti" benyttes.
Det kan benyttes flere garantireferanser på en transittering, avhengig av avgiftsbeløpet på varene som omfattes av transitteringen 
52  Adgangskode
For garantitype 0, 1, 2, 4 eller 9, er det obligatorisk å oppgi adgangskode.
Adgangskode og GRN tildeles av Tolletaten ved første gangs registrering av garantien. 
52  Ikke gyldig i EU
Oppgi kode som viser om garantien er gyldig/ikke gyldig for EU.

Følgende koder benyttes:

 • Kode 0 = Nei (gyldig for EU)
 • Kode 1 = Ja (ikke gyldig for EU)

Hvordan dette er implementert i den enkelte programvare kan variere. Noen steder kan dette være løst ved f.eks. avkryssing i et felt. 

52 

Ikke gyldig for avtaleparter
Oppgi med fastsatt landkode hvilke avtaleparter (land) til Transitteringskonvensjonen (unntatt EU) som garantien ikke gjelder for.

Følgende landkoder kan benyttes

 • CH = Sveits
 • IS = Island
 • NO = Norge
 • TR = Tyrkia
 • MK = Nord-Makedonia
 • RS = Serbia
 • GB = Storbritannia
 • UA = Ukraina
53

Bestemmelsestollsted
Oppgi alfanumerisk kode for tollstedet  hvor varen skal fremlegges for å fullføre transitteringen (bestemmelsestollstedet). Hvis mottaker av varene er hjemmehørende i et land utenfor Transitteringskonvensjonens avtaleområde, oppgis utpasseringstollstedet fra avtaleområdet som bestemmelsestollsted.

53

Autorisert mottaker
Dette er et valgfritt felt som benyttes hvis kundenummeret (TIN) til den autoriserte mottakeren i bestemmelseslandet er kjent.

C

Avgangstollsted
Oppgi alfanumerisk kode for avgangstollstedet .

For norske tollsteder er referansenummeret bygd opp på følgende måte (f.eks. Oslo  NO365001):

Kontrollresultat kode
Dette feltet er forbeholdt Tolletaten på avgangstollstedet for angivelse av kontrollresultat ved avgang.

Når næringslivet (hovedansvarlig) avgir en deklarasjon ved bruk av forenklet prosedyre, må feltet være utfylt med kontrollresultat av typen "A3". 

Tidsfrist
Oppgi tidsfrist (dato) for forventet ankomst til bestemmelsestollstedet.
Tidsfristen kan senest settes til 21 dager etter oppstart.

Følgende datoformat skal benyttes

 • ddmmåååå: f.eks. 24022014 
Antall forseglinger
Oppgi det totale antall forseglinger (med siffer). 
D Forseglingskode
Oppgi forseglingskode (-id).
55

Omlastinger
Dette er opplysninger som ikke avgis ved oppstart av en transittering, men som er knyttet til hendelser underveis.
Ved omlasting av varer fra et transportmiddel til et annet, eller fra en container til en annen, fyller transportøren ut de tre første linjene i felt 55 på Følgedokumentet.

Hvis transportmiddelet er forseglet kan omlasting ikke skje uten Tolletatens mellomkomst. Opplysningene må attesteres av tollmyndighetene i felt "F".  Hvis transportmiddelet ikke er forseglet er transportøren fritatt fra å legge frem varene og Følgedokumentet med nødvendige påtegninger for tollmyndighetene.

Hvis mottaker på bestemmelsesstedet er tilknyttet NCTS, oppgis opplysninger om omlasting i "Ankomstmelding" (IE007). De samme opplysningene skal også fremgå av følgedokumentet.

56

Andre hendelser under transporten
Dette er opplysninger som ikke avgis ved oppstart av en transittering, men som er knyttet til hendelser underveis.
Dette feltet på følgedokument skal blant annet brukes når trekkvognen til en tilhenger/semitrailer byttes under transporten. Oppgi den nye trekkvognens registreringsnummer og nasjonalitet. I slike tilfeller er det ikke nødvendig med Tolletatens attestasjon.
På grunnlag av opplysningene på følgedokumentet, kan Tolletaten registrere hendelser underveis i NCTS.

Hvis mottaker på bestemmelsesstedet er tilknyttet NCTS, oppgis opplysninger om hendelser underveis i "Ankomstmelding" (IE007). De samme opplysningene skal også fremgå av følgedokumentet.