Gå til innhold

Tollager

Tollager er et lagringssted som er godkjent av Tolletaten hvor du kan lagre varer som ikke er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering, innenfor fristene og betingelsene som Tolletaten bestemmer.

Det er strenge regler for hva som tillates gjort med en vare som ikke er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering og som befinner seg på et tollager.

Tolletaten må godkjenne lokalene

Lokaler som ønskes benyttet til tollagerhold, må godkjennes av Tolletaten. Det samme gjelder ved eventuell senere ombygging eller endring av lokalene. Før lokalene kan godkjennes som tollager må de være utstyrt, innredet og sikret slik at Tolletaten mener de er egnet til formålet.

Du må sende en søknad om opprettelse av tollager til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten.

Tollagerholder skal sørge for at ingen uvedkommende får adgang til tollageret. Tolletaten skal ha adgang til alle bygninger og områder som er godkjent som tollager. Lagerholder må informere Tolletaten om hvem som har det daglige ansvaret for lageret.

I praksis betyr det at et hvilket som helst lokale kan benyttes som tollager, gitt at arealet som ønskes benyttet, er godkjent av Tolletaten. Tolletaten vil uten forvarsel kunne kontrollere at vareflyt inn og ut av tollageret foregår i tråd med regelverket.

Innlegg, lagring og uttak

I utgangspunktet kan alle typer varer legges inn på tollager så sant de ikke representerer fare og plassforholdene tillater det.

Alle varer som legges inn på et tollager, må registreres i tollagerregnskapet. Dette gjøres ved at varene godsregistreres. Det er ingen tidsbegrensning for hvor lenge en vare som er tillatt innlagt på tollager kan lagres.

Tollagerholder må alltid sørge for at varer som legges inn eller tas ut av et tollager, blir tollbehandlet i tråd med regelverket.

Ulike typer tollager

I Norge finnes det fire ulike typer tollager