Gå til innhold

Fisk som landes i Norge fra EU-fartøy - Transittering og dokumentasjon for EU-status

Prosedyrer for landing av EU-fisk i Norge som skal videretransporteres til EU.

Fra 1. mai 2016 ble T2M-formularet erstattet av en utskrift fra EU-fartøyets elektroniske loggbok («Fishing logbook») for å dokumentere EU-status på fisk som landes i 3. land og videretransporteres til EU. For å bekrefte at varene har vært under tollmyndighetenes kontroll mens de har vært i Norge, og ikke har gjennomgått noen annen form for behandling enn det som er nødvendig for deres bevaring, anmodet EU-kommisjonen norsk toll om bistand til å attestere utskriften fra loggboken.

For å opprettholde EU-status på fisk som landes av EU-fartøy i Norge og videretransporteres til EU, må følgende prosedyrer benyttes:

  1. Fisken må landes hos mottak som er godkjent for transitt av Fiskeridirektoratet. Ett av kriteriene for slik godkjenning, er at mottaket har status som tollager.

  2. Ved uttak fra transittmottaket/tollageret for transport til EU, må fisken tollekspederes for utførsel. Slike forsendelser er unntatt for  Eksportavgift for fisk og fiskevarer.Ved deklarering i TVINN  benyttes prosedyrekode 8171 og unntakskoder inntatt i informasjon om "Eksportavgift for fisk og fiskevarer". Utskrift fra EU-fartøyets elektroniske loggbok attesteres av tollmyndighetene på forespørsel.

  3. Ved bruk av veitransport for transporten til EU, må det startes opp en transittering i NCTS ved avgangstollstedet frem til bestemmelsestollstedet i EU, da det dreier seg om transport av en ufortollet vare. For at EUs tollmyndigheter skal kunne godkjenne utskriften fra loggboken som bevis på at varen har tollmessig status som EU-vare, kreves det en enkelt transittering som dekker hele transporten  fra f.eks. Tromsø til bestemmelsestollstedet i Sverige eller Finland. Transitteringen startes med T1-status da vilkårene for T2-status ikke er oppfylt.

  4. Transitteringen fullføres ved innpasseringstollstedet til EU. Utskriften fra loggboken må følge forsendelsen og legges frem for tollmyndighetene ved innpasseringstollstedet til EU/ bestemmelsestollstedet sammen med transitteringsdeklarasjonen. Hvis forsendelsen ankommer EU uten å være under en transitteringsprosedyre vil EUs tollmyndigheter ikke godkjenne statusbeviset og fisken må fortolles ved innpassering til EU.

Tolletaten har ingen spesielle kontrolloppgaver for fiskerimyndighetene knyttet til slike transporter.

For nærmere informasjon om bruken av elektronisk loggbok, ta kontakt med tollmyndighetene i et EU-land.