Gå til innhold

Importguide for nybegynnere

Guiden er ment for deg som representerer et firma som skal starte med import av varer til Norge. Den gir deg hovedreglene i forbindelse med import, og veileder deg videre til mer utfyllende informasjon om de ulike temaene.

Det er viktig å merke seg at alle som har med seg varer inn til Norge plikter å melde seg for Tolletaten på grensen og informere om hva og hvor mye de har med seg. Dette gjelder også varer som du importerer privat. Her finner du oversikt over Tolletatens ekspedisjonssteder. 

Innhold

Hvordan importere og deklarere varer?

Deklarering av varer

Dette må du betale og rapportere i avgifter

     Midlertidig deklarasjonsfritak for vare av mindre verdi

     Betaling og rapportering av toll og avgifter

     Varer som er tollbelagt

     Merverdiavgift

     Særavgifter

     Mulighet for redusert tollavgift eller tollfritak

Varer med restriksjoner og forbud

Unntak og lettelser fra deklarasjonsplikten og melde- og fremleggelsesplikten av varer ved import

Foreløpig deklarering

Midlertidig import

Refusjon av tollavgift og andre avgifter

Transport av varer gjennom andre land

     Transport av varer fra grensen til et annet sted i Norge

Hvordan importere og deklarere varer?

Når du bestiller varer fra utlandet ankommer de som regel med en transportør som legger varene inn på tollager.

Tollager er ikke et lager som Tolletaten disponerer, men et lagringssted som er godkjent av Tolletaten hvor ufortollede varer lagres til de blir fristilt for fri disponering. Ofte er det en Tollrepresentant som har et slikt tollager.

For å kunne få ut varene fra tollageret og ta de i bruk, må varene fristilles for fri disponering. 

OBS: Vær oppmerksom på at Svalbard, Jan Mayen og Norges biland regnes som tollmessig utland, og varer derfra behandles som varer fra utlandet ellers.

 

Deklarering av varer

Vanligvis kan en tollrepresentant deklarere varene for deg. En tollrepresentant er en person eller et firma, som kan sørge for transport, tollklarering og liknende for andres regning. Tollrepresentanten deklarer varer elektronisk ved å sende informasjon til TVINN (Tolletatens elektroniske fortollingssystem).

Både deklarasjonen fra tollrepresentant og tilbakemeldingen fra Tolletaten skjer elektronisk. Verken deklarasjonspliktig eller tollrepresentanten trenger da å møte opp fysisk hos Tolletaten for å deklarere varene.

Selv om du bruker en tollrepresentant, er du som importør ansvarlig for at import og deklarering blir utført i tråd med regelverket. Firma med et visst deklarasjonsvolum, kan velge å knytte seg til TVINN på egenhånd i stedet for å bruke en tollrepresentant hvis de finner dette lønnsomt.

Fra 01.01.2023 er det krav om elektronisk levering av deklarasjon fra næringsdrivende. Privatpersoner er fritatt fra kravet om elektronisk deklarering. Privatpersoner må derimot fylle ut Enhetsdokumentet (SAD-blanketten), møte opp hos Tolletaten med nødvendig dokumentasjon som faktura, fraktdokumentasjon, tillatelser og lignende.

Dette må du betale og rapportere i avgifter

Du som importerer varer, plikter å melde fra om importen til Tolletaten.
Det er i hovedsak tre typer avgifter som kan påløpe ved import:

  • tollavgift
  • merverdiavgift
  • særavgifter.

Alle varer er klassifisert med et varenummer i tolltariffen.

Eventuelle tollavgiftssatser, avgifter, gebyrer og restriksjoner er alltid knyttet opp til dette varenummeret.

Midlertidig deklarasjonsfritak for vare av mindre verdi

Dersom du får tilsendt en vare fra utlandet med en verdi under 350 kroner inkludert transport- og forsikringskostnader, er den for tiden fritatt for deklarering. Dette gjelder kun privatpersoner, og vil være gjeldende til 01.01.2024. Det gjelder ikke for næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og særavgiftbelagte varer.

Betaling og rapportering av tollavgift og andre avgifter

Det er du som deklarasjonspliktig som har ansvaret for å betale eller rapportere tollavgift og andre avgifter. Dersom du er registrert i merverdiavgiftsregisteret, skal du beregne og innberette innførselsmerverdiavgiften i den nye skattemeldingen til Skatteetaten. Dersom du ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret (privatpersoner, utenlandske selskap etc.) betaler du innførselsmerverdiavgiften til Tolletaten ved innførselen. I de fleste tilfeller er det tollrepresentanten som betaler avgiftene på dine vegne ved at de bruker sitt dagsoppgjør.

Hvis du har fått innvilget tollkreditt hos Skatteetaten, kan du belaste tollkredittkontoen med tollavgifter og særavgifter hvis varen du importerer har dette. Merverdiavgift blir ikke belastet tollkredittkontoen da du selv skal rapportere dette til Skatteetaten

Varer som er tollbelagt

De fleste varer er tollavgiftsfrie. Forenklet sagt er det bare tollavgift på tekstiler (for eksempel klær) og næringsmidler (mat og drikke). Dersom det er tollavgift på varen, betales denne til tollmyndighetene ved innførselen. For næringsmidler kan tollavgiftssatsene variere i løpet av året. Når det gjelder klær, er tollavgiftssatsen avhengig av flere forhold.

For å vite tollavgiftssatsen må du vite varenummeret i tolltariffen, det vil si hvor den enkelte varen er klassifisert.


Merverdiavgift

Du skal som hovedregel innberette eller betale merverdiavgift på alle varer du importerer til Norge, selv om du ikke betaler tollavgift eller særavgift på varene.  I noen tilfeller kan du likevel få fritak for betaling av merverdiavgift på varer du importerer til Norge. 

Stortinget fastsetter satsen på merverdiavgift årlig. Satsen for den ordinære merverdiavgiften er 25 %, mens den er 15 % på næringsmidler. Les mer om hvordan du regner ut tollavgift og andre avgifter her. 

Du må være oppmerksom på at tollavgift og eventuelle særavgifter som du skal betale ved deklarering, også er med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Særavgifter

På enkelte varer er det særavgifter. Stortinget fastsetter både satsene og hvilke varer som skal ha særavgift årlig. Satser og hvordan du beregner særavgiften varierer. Hvis det er særavgift på varen du skal importere, må du sette deg inn i regelverket for denne særavgiften. Det er blant annet særavgift på 

Se oversikt over alle særavgifter hos Skattetaten. 


Mulighet for redusert tollavgift eller tollfritak

Norge / EFTA har frihandelsavtaler med en rekke land. Det betyr at tollavgiftsbelagte varer i hovedsak kan få redusert tollavgiftssats eller tollavgiftsfritak hvis varene er omfattet av en frihandelsavtale. Hovedsakelig er det matvarer og tekstiler som er belagt med tollavgift ved import til Norge.

Frihandelsavtaler gjelder ikke for merverdiavgift og eventuelle særavgifter.

Les mer om

Varer med restriksjoner og forbud

Enkelte varer kan ha forbud og restriksjoner ved import. Det kan hende norske myndigheter krever dokumentasjon eller tillatelser ved import av disse varene til Norge. Du må sjekke regelverket hos ansvarlig myndighet i Norge før du handler slike varer. 
 

Det kan også være restriksjoner i eksportlandet, som gjør at du trenger en eksporttillatelse. Dette må du undersøke med selger eller myndighetene i det landet du handler i. 

Unntak og lettelser fra deklarasjonsplikten og melde- og fremleggelsesplikten av varer ved import

Alle som har med varer inn til Norge, plikter som hovedregel å melde seg for Tolletaten på grensen og informere om hva og hvor mye de har med seg.  
 
Alle varer skal som hovedregel også deklareres for Tolletaten ved import, ved avlevering av en tolldeklarasjon. Det er noen unntak og lettelser i disse pliktene. Det gjelder blant annet:

  • Tollavgiftsfritt reisegods.

  • Midlertidig import av utenlandskregistrert motorvogn. 

  • Midlertidig import av yrkesutstyr av mindre verdi når importør eller eier er bosatt eller hjemmehørende i utlandet. 

Tolletaten kan på visse vilkår etter søknad gi deg en lettelse i deklarasjonsplikten ved at du deklarerer flere sendinger på samme deklarasjon. Dette er blant annet gjort ved import av trevirke. 

Foreløpig deklarering

I noen tilfeller kan du benytte en foreløpig deklarasjon. Det vil si at du får fristilt varen ved at du avleverer færre opplysninger til Tolletaten enn det du gjør ved en fullstendig deklarasjon. Denne må gjøres opp med en fullstendig deklarasjon innen en frist som Tolletaten fastsetter.

Kravene for å benytte foreløpig deklarasjon er strenge, og Tolletaten vurderer om kravene er oppfylt i hvert enkelt tilfelle.

Midlertidig import

Det er egne regler for deklarering av varer som du skal importere midlertidig til Norge.

 

Refusjon av tollavgift og andre avgifter

I noen tilfeller kan du søke om å få tilbakebetalt tollavgift og andre avgifter. Det kan være at du skal bytte et vareparti, heve kjøpet, eller at du har mottatt varer som er ødelagt. 

Transport av varer gjennom andre land

Noen varer blir transportert gjennom flere land på vei til Norge. Gjennom en transittering tillater tollmyndighetene transport fra selgeren i ett land og fram til et bestemmelsestollsted i et annet land, og hvor transporten kan passere flere land underveis. En transittering skal sikre at varene kommer frem til bestemmelsesstedet i mottakerlandet. Ved ankomst til bestemmelsesstedet, må du enten deklarere varene for overgang til fri disponering før du kan ta dem i bruk eller legge dem inn på tollager.

Transport av varer fra grensen til et annet sted i Norge

Hvis du mangler dokumenter eller av andre grunner ikke ønsker å deklarere/ fristille varene for fri disponering ved grensen inn til Norge, må du sende varene videre «under Tolletatens kontroll» til et bestemmelsessted i Norge. Dette kaller vi forpassing av varer. Hvis varene ikke allerede er under en transittering, kan du sende varene videre ved at enten Tolletaten gir tillatelse til forpassing eller at du får en tollrepresentant på grensen til å starte en forpassing. Tolletaten setter en frist for når du senest må henvende deg til Tolletaten ved bestemmelsesstedet med varene. Du kan ikke ta i bruk varene før de er fristilt for fri disponering. Alternativt velger du prosedyren tollager på bestemmelsesstedet.  

Ved forpassing av ufortollede varer kan Tolletaten kreve at du stiller en form for sikkerhet, som vil bli tilbakebetalt når varene er kommet frem og fristilt for fri disponering.