Gå til innhold

Varer til bruk i transportmidler

Dette merverdiavgiftsfritaket gjelder proviant du har med deg og forbruker om bord i tog og andre transportmidler utenom fartøy og luftfartøy. Se merverdiavgiftsloven § 7-2 (1) jf. vareførselsforskriften § 4-1-19, jf. vareførselsloven § 4-1 (3)

Fritaket gjelder kun i den tiden transportmidlet brukes i «ervervsmessig virksomhet», og opphører dersom transportmidlet går over i innenriks trafikk eller forblir i tollområdet i lengre tid. I tillegg gjelder det kun den mengden vare som tollmyndighetene finner passende i forhold til transportmiddelets art, besetningens størrelse, antall passasjerer, og reisens art og oppholdets varighet. Se vareførselsforskriften § 4-1-20