Gå til innhold

Nasjonal leverandørerklæring

Ved hjelp av en nasjonal leverandørerklæring kan du utstede opprinnelsesbevis for varer som er produsert i Norge med deler fra flere underleverandører.

Du kan bruke en nasjonal leverandørerklæring  når du er avhengig av å dokumentere opprinnelsen ved eksport.

Hvis du bruker nasjonal leverandørerklæring, skal ferdigvaren tilfredsstille kravene til opprinnelsesproduktet i samsvar med gjeldende opprinnelsesregel fastsatt i den aktuelle frihandelsavtalen.

I dette eksemplet har vi tatt utgangspunkt i EØS-avtalen:
En sykkel blir produsert i Norge hvor de forskjellige delene blir levert fra underleverandører.

Er delene som blir brukt norskprodusert eller innført fra EØS-land må dette dokumenteres ved en nasjonal leverandørerklæring for de norskproduserte varene, eller opprinnelsesbevis for EØS-varene.

Erklæringene vil være grunnlaget for å kunne utstede et EØS-opprinnelsesbevis som sier at varen har EØS-opprinnelse.

Har du ikke produsert varen selv er det i din egen interesse at du sikrer deg de nødvendige bevisdokumenter i form av en nasjonal leverandørerklæring. Dette må du gjøre før du utsteder opprinnelsesbevis for eksportvaren.

Utsteder du en leverandørerklæring påtar du deg de samme krav til dokumentasjons- og oppbevaringsplikt som om du hadde utstedt et varesertifikat EUR.1 eller opprinnelseserklæring.

Utfylling av nasjonal leverandørerklæring

Følgende tekst skal benyttes:

Leverandøren av produktene/materialene omfattet av dette dokumentet, erklærer at disse produktene/materialene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har norsk preferanseopprinnelse (alternativt "EØS-preferanseopprinnelse").
..............................................
(Sted og dato)

............................................
(Leverandørens underskrift; i tillegg, navn på personen som undertegner erklæringen med trykte bokstaver)

Leverandørerklæringen kan påføres faktura, et fraktdokument, andre handelsdokumenter eller på et separat brevpapir. Påføres erklæringen andre dokumenter enn fakturaen må det gis en referanse til den eller de aktuelle leveranser som dekkes av erklæringen, samtidig som det må være mulig å identifisere varene.

Leverandørerklæringer

Hvis det brukes full kumulasjon innenfor EØS-avtalen, kan det brukes en leverandørerklæring. For å bruke full kumulasjon er det visse krav som må oppfylles. Leverandørerklæringen har også en litt annen ordlyd enn nasjonal leverandørerklæring.