Gå til innhold

[Utgått]Transittering - administrative retningslinjer

Administrative retningsliner vedrørende rutiner ved driftstans (nødprosedyre) når TET/NCTS er utilgjengelig.

Etter at alle avtalepartene til Transitteringskonvensjonen ble tilknyttet NCTS, startet dessverre flere land opp med bruk av egne spesielle nødprosedyrer når det elektroniske transitteringssystemet (NCTS) var utilgjengelig. Landene har derfor sett det nødvendig å utarbeide administrative retningslinjer for nødprosedyrer i NCTS, slik at alle land anvender en felles løsning og et ensartet regelverk i de situasjoner hvor Tollvesenets elektroniske transitteringssystem (TET/NCTS) er ute av drift.

Vedlagte retningslinjer skal anvendes når det oppstår feil i maskin- eller programvaren hos Tollvesenet, autorisert avsender, deklarant eller nettveksleverandør. Ved driftsstans må deklaranten ta kontakt med Tollvesenet på avgangsstedet og gi en begrunnelse for ønsket om å benytte nød-prosedyre, samt når de antar systemet igjen vil være tilgjengelig (når feilen ligger hos deklaranten, autoriserte avsender eller nettveksleverandør). Det er imidlertid Tollvesenet som tar beslutningen om når deklaranten kan starte en nødprosedyre basert på papirdokument.

Transitteringsdeklarasjon

Papirdokumentene som benyttes i en nødprosedyre skal anerkjennes av alle parter involvert i transitteringen. I følge vedlagte retningslinjer er dokumentasjonen som kan benyttes begrenset til bruk av Enhetsdokumentet (SAD), eller utskrift av Følgedokumentet.

Toll- og avgiftsdirektoratet har imidlertid tidligere informert om at i følge spesifikasjonene kan en autorisert avsender/deklarant ikke skrive ut Følgedokumentet før transitteringen er frigitt av Tollvesenet, jf. rundskriv av 09.08.2002 (ref. 2002/2931). Det vil derfor ikke være mulig for norske deklaranter å benytte utskrift av Følgedokumentet som nødprosedyre (alternativ 3 i vedlagte retningslinjer). Norske TET deklaranter må derfor benytte Enhetsdokumentet (SAD) eller utskrift av SAD på vanlig papir (jf. alternativ 1 eller 2 ).

Direktoratet vil presisere at alle forsendelser som blir startet opp på papir må fullføres i samsvar med bestemmelsene for bruk av Enhetsdokumentet (SAD). Transitteringer startet opp på for eksempel Enhetsdokumentet skal m.a.o. ikke registreres inn i TET i etterhånd, men fullføres ved at bestemmelsestollstedet sender rykkattesten i retur til avgangstollstedet (med vanlig post).

Deklarasjoner som ble registrert i TET, men som ikke ble ferdig behandlet på grunn av feil i systemet, må kanselleres med henvisning til nytt transitteringsnummer.

Nummerering

Deklarasjoner som benyttes som nødprosedyre må i rubrikk C påføres et transitteringsnummer, ulikt det som benyttes i TET. Denne registreringen (inkludert dato, underskrift og stempel av en tolltjenestemann) gjøres ved normal prosedyre av avgangstollstedet. Den autoriserte avsender må ved bruk av forenklet prosedyre fylle ut rubrikk C med et spesielt stempel som i felt 3 inneholder et transitteringsnummer, på samme måte som før de ble tilknyttet TET.

Nytt stempel

For å kunne skille transitteringer under en nødprosedyre fra andre transitteringer, har arbeidsgruppen vedtatt at eksemplarene av transitteringsdeklarasjonen må påføres et rødt stempel (øverst i høyre hjørne), jf. vedlagte mal. Direktoratet har besluttet at stempelets tekst skal være på engelsk, da det er viktig at stempelet blir gjenkjent av de andre avtalepartene til Transitteringskonvensjonen.

Administrative retningslinjer, trådde i kraft 15. mai 2004

Rundskriv om NCTS