Gå til innhold

[Utgått]Sikkerhetsstillelse og deklarering av hest for deltakelse i konkurranse og avlsformål

Vi viser til rundskriv 2008/03040 (18.05.09) vedrørende opphør av ordningen med bruk av blankett RG-0116B ”Konkurransehest” fra 1. juni 2009, hvor de nye prosedyrene for midlertidig innførsel av hest for deltakelse i konkurranse er beskrevet. 

Etter iverksettelsen av det nye regimet har direktoratet mottatt flere henvendelser fra hestesportsorganisasjonene om at de nye prosedyrene er krevende rent administrativt. På bakgrunn av disse henvendelsene vil følgende endringer i regimet for midlertidig innførsel av hest:

Sikkerhetsstillelse - omfang

Selvskylderkausjonen utvides for alle organisasjonene til å omfatte både konkurranse og avlsformål, slik at den dekker begge formålene beskrevet i tollforskriften § 6-2-1 fjerde ledd. Direktoratet har innarbeidet dette i en og samme dokumentmal, slik at samme mal for selvskyldnerkausjon benyttes av alle organisasjoner. Det er deretter opp til hver enkelt organisasjon å avgjøre i hvilke tilfeller de ønsker å stille sikkerhet. Direktoratet vil sikre at organisasjonene har undertegnet nødvendige erklæringer for å kunne utstede selvskyldnerkausjon.  Eksisterende selvskyldnerkausjon, som brukes i dag, skal aksepteres ved innpassering.

Kopi av ny mal for selvskyldnerkausjon

Kopi av ny mal for selvskyldnerkausjon

Deklarasjon ikke avgitt i TVINN

I de tilfeller det ikke er avgitt elektronisk deklarasjon i TVINN på innpasserings- tidspunkt, skal original selvskyldnerkausjon fremlegges for Tolletaten ved innpassering. I slike tilfeller skal selvskyldnerkausjonen alltid inndras av Tolletaten og arkiveres sammen med tolldeklarasjonen, slik at den kan hentes frem dersom krav må rettes mot organisasjonen.

I tilfeller hvor det ikke kan fremlegges selvskyldnerkausjon fra en av de aktuelle hestesportsorganisasjonene (jf. tollforskriften § 6-2-1 fjerde ledd), må hesteeier eller den som opptrer på hans vegne selv stille sikkerhet i form av depositum eller selvskyldnerkausjon fra bank etter hovedregelen i tollovforskriften § 6-2-1 første ledd, før midlertidig innførsel tillates i hvert enkelt tilfelle. 

Deklarasjon avgitt i TVINN

Kravet om fremleggelse av selvskyldnerkausjon ved innpassering bortfaller når organisasjonen selv avgir elektronisk tolldeklarasjonen i TVINN, slik at den ligger klar til opphenting og behandling av Tolletaten på innpasseringstidspunktet. Dette er også i samsvar med håndteringen av andre typer tillatelser ved deklarering i TVINN. Organisasjonen vil følgelig slippe å utstede og oversende selvskyldnerkausjon for hver enkelt midlertidig innførsel. Den skal imidlertid tildele et individuelt forløpende selvskyldnerkausjonsnummer for hver midlertidige innførsel, som det skal henvises til i TVINN deklarasjon ved bruk av kode ”HST” (jf rundskriv 2008/03040).  Selvskyldnerkausjonen skal selvfølgelig kunne fremlegges på spørsmål fra Tolletaten, f. eks ved kontroll eller en innkrevingssak.

De organisasjonene som ikke selv er tilknyttet TVINN for å avgi elektronisk tolldeklarasjonen, men benytter en deklarant til dette, vil ikke få denne lettelsen. Her må det i hvert enkelt tilfelle fremlegges original selvskyldnerkausjon ved innpassering, som Tolletaten tar inn og arkiverer sammen med tolldekarasjonen. Dette gjelder også selv om det brukes en fast deklarant/speditør for avgivelse av elektronisk deklarasjon i TVINN.

Endringene vil tre i kraft fra den 01.10.2010.