Gå til innhold

[Utgått]Endringer til TIR konvensjonen (fase II)

Vedlagt følger endringer til Tollkonvensjonen om internasjonal godstransport med TIR carneter av 14. november 1975 (TIR Konvensjonen 1975), disse trer i kraft fra 12. mai 2002. (Vi gjør oppmerksom på at skissene kun forefinnes i papirformat).

De berørte artiklene er 1, 3, 6, 10, 11, 17, 28, 29, samt vedlegg 2, 6 og 7

Bakgrunnen for disse endringene som er fase II av TIR revisjonsprosessen, var å klargjøre regelverket og fortolkningene. Legg spesielt merke til at kjøretøy og containere med skyvekapell, nå kan autoriseres for TIR-transport.ENDRINGER TIL TIR- KONVENSJONEN SOM DEL AV FASE II AV REVISJONSPROSESSEN

Vedtatt av Den Administrative Komite for TIR konvensjonen 20. oktober 2000.

TIR Konvensjonen, 1975

Artikkel 1, punkt (a)
Uendret.

Artikkel 1, punkt (b) til (e)

Eksisterende 4. punkter (b) til (e), blir til (f) til (j). (Bokstaven i benyttes ikke)

Artikkel 1, nye punkt (b) til (e)

Følgende nye punkt legges til:

(b) uttrykket TIR-forsendelse” bety den delen av en TIR transport som utføres innen en kontraherende part, fra et avgangstollsted eller innpasseringstollsted (underveis) til et bestemmelsestollsted eller utpasseringstollsted (underveis).

(c) uttrykket ”oppstart av en TIR-forsendelse” bety at vegkjøretøyet, kombinasjonen av kjøretøyer eller containeren, har blitt fremlagt for kontroll ved et avgangstollsted eller innpasseringstollsted (underveis), sammen med lasten og tilhørende TIR-carnet, og at TIR-carnetet har blitt godkjent ved tollstedet;

(d) uttrykket ” fullføring av en TIR-forsendelse” bety at vegkjøretøyet, kombinasjonen av kjøretøyer eller containeren har blitt fremlagt for kontroll ved bestemmelsestollstedet eller utpasseringstollstedet (underveis), sammen med lasten og tilhørende TIR-carnet.;

(e) uttrykket “avslutning av en TIR-forsendelse” bety at tollmyndighetene anerkjenner at TIR-forsendelsen har blitt korrekt fullført i en kontraherende part. Dette fastslås av tollmyndighetene basert på en sammenligning av data eller informasjon tilgjengelig ved bestemmelsestollstedet eller utpasseringstollsted (underveis) opp mot informasjonen tilgjengelig ved avgangstollstedet eller innpasseringstollstedet (underveis);”
Artikkel 1, punkt (f) til (j)

Eksisterende punkt (f) til (j) skal omnummereres og bli (k) til (m).Nye punkt (k) til (m) endres slik:

“(k) uttrykket ”avgangstollsted” bety ethvert tollsted i en Kontraherende Part hvor TIR transport av en last eller del-last begynner;

(l) uttrykket ”bestemmelsestollsted” bety ethvert tollsted i en Kontraherende Part hvor TIR transport av en last eller del-last slutter;

(m) uttrykket ”tollsted underveis” bety ethvert tollsted i en Kontraherende Part hvor et vegkjøretøy, kombinasjon av kjøretøyer eller container innføres eller utføres i løpet av en TIR transport;Artikkel 1, punkt (k) og (l)

Eksisterende punkt (k) og (l) skal omnummereres og bli (p) og (q).

Artikkel 1, nytt punkt (o)

Følgende nye punkt legges til:

“(o) uttrykket ”innehaver” av et TIR-carnet bety personen som et TIR-carnet har blitt utstedt til, i samsvar med de relevante bestemmelsene i konvensjonen, og som en tolldeklarasjon har blitt utstedt på vegne av i form av et TIR-carnet som indikerer et ønske om å plassere varer under TIR prosedyren ved avgangstollstedet. Innehaver skal være ansvarlig for presentasjon av vegkjøretøyet, kombinasjonen av kjøretøyer eller containeren, sammen med lasten og det tilhørende TIR-carnet ved avgangstollstedet, tollstedene underveis og bestemmelsestollstedet og for å ta hensyn til de andre relevante bestemmelsene i konvensjonen;”
Artikkel 6, nytt punkt 2

Følgende nye legges til:

“2 (a) En internasjonal organisasjon, som referert til i punkt 2, skal godkjennes av den Administrative Komité for å ta på seg ansvar for effektiv organisering og fungering av et internasjonalt garantisystem, så sant organisasjonen har akseptert dette ansvaret.”


Artikkel 10, punkt 2

Punkt 2 endres slik:

“2. Når tollmyndighetene i et land har avsluttet en TIR-forsendelse, kan de ikke lenger kreve betaling av de beløp som er nevnt i artikkel 8, punktene 1 og 2, fra det garanterende forbund, med mindre ekspederingsbekreftelsen ble oppnådd ved misbruk eller bedrageri,” eller hvis fullføring ikke har funnet sted.

Artikkel 11, punkt 1 og 2

Punkt 1 og 2 endres slik:
“1. Dersom en TIR-forsendelse ikke er avsluttet, har vedkommende myndigheter ikke rett til å kreve betaling av de beløp som er nevnt i artikkel 8, punktene 1 og 2, fra det garanterende forbund, med mindre de innen en frist på ett år fra den dato disse myndighetene godkjente TIR-carnetet, skriftlig har underrettet forbundet om manglende avslutning. Samme bestemmelse skal gjelde i tilfelle ekspederingsbekreftelsen ble oppnådd ved misbruk eller bedrageri, dog skal fristen settes til to år.

2. Krav om betaling av de beløp som er nevnt i artikkel 8, punktene 1 og 2, skal fremmes for det garanterende forbund tidligst tre måneder etter den dato forbundet ble underrettet om at TIR-forsendelsen ikke er avsluttet eller at ekspederingsbekreftelsen ble oppnådd ved misbruk eller bedrageri, og senest to år etter denne dato.”Artikkel 17, punkt 2

Punkt 2 endres slik:

“2. TIR-carnetet skal bare være gyldig for én reise. Den skal inneholde minst det antall avrivbare kuponger som er nødvendig for vedkommende TIR-transport.”
Artikkel 28

Artikkel 28 endres slik:

“1. Fullføring av en TIR-forsendelse skal godkjennes av tollmyndighetene uten forsinkelser. En TIR-forsendelse kan fullføres med eller uten forbehold: Dersom fullføringen skjer med forbehold skal dette skyldes omstendigheter som angår selve TIR-forsendelsen. Disse omstendighetene skal nøye spesifiseres i TIR-carnetet.

2. I tilfeller hvor varene er plassert under en annen tollprosedyre, eller et annet system under Tollvesenets kontroll, skal alle uregelmessigheter som påvises i den andre tollprosedyren, eller system under Tollvesenets kontroll, ikke tilskrives innehaver av TIR-carnetet som sådan, eller noen person som handler på oppdrag fra ham.

Artikkel 29, punkt 1.
Erstatte ”underpunkt k” med ”underpunkt p.”


Vedlegg 1 Mal for TIR-carnet: Versjon 1 og versjon 2

Erstatt teksten : ”Avgangsland” i rubrikk 6 på omslagssiden, med ””Avgangsland(ene)”.

Erstatt teksten : ”Avgangsland ” i rubrikk 5 på alle kupongene, med ”avgangsland(ene)”.Erstatt teksten: “Ekspederingssertifikat” i rubrikk 24 på kupong nr. 2 , med: “Ekspederingsbekreftelse for TIR forsendelse.


Teksten: “Antall kolli ekspedert” i rubrikk 26 på kupong nr. 2 endres til: “Antall kolli som TIR-forsendelsen er bekreftet avsluttet for”.

Teksten: “Ekspedert .... kolli eller artikler (som spesifisert i manifestet)” under punkt 3 på talong nr. 2 endres til: “Antall kolli som TIR-forsendelsen er bekreftet avsluttet for (som spesifisert i manifestet)”.

Regel 3 i “Regler for bruk av TIR-carnet”, endres slik:

“3. Gyldighet: TIR-carnetet er gyldig til TIR transporten avsluttes ved siste bestemmelsestollsted, forutsatt at det er blitt tollekspedert ved avgangstollstedet innen den tidsfrist som den utstedende organisasjon har fastsatt (punkt 1 på første omslagsside).”
Vedlegg 6, ny forklarende merknad 0.6.2 (a)

Følgende nye forklarende merknad til Artikkel 6, nytt punkt 2 (a) legges til:

“0.6.2 (a) Forholdet mellom en internasjonal organisasjon og dens medlemsforbund skal defineres gjennom skriftlige avtaler som omhandler hvordan det internasjonale garantisystemet fungerer.”


Vedlegg 6, ny forklarende merknad 0.8.7

Følgende nye forklarende merknad til Artikkel 8, punkt 7 legges til:

“0.8.7 Tiltak som de kompetente myndigheter må utføre for å kunne kreve betaling fra personen eller personene direkte ansvarlig, skal i det minste innbefatte å informere innehaver av TIR-carnetet om at TIR-forsendelsen ikke er avskrevet.Vedlegg 6, ny forklarende merknad 0.11-1 til 0.11-3

De eksisterende noter 0.11-1 og 0.11.2 blir henholdsvis 0.11.-2 og 0.11-3

Ny note 0.11.-1 lyder slik :

I tillegg til meldingen til den garanterende organisasjon, bør Tollmyndighetene også gi melding til Tir-carnetes innehaver så snart som mulig, når en TIR- transport ikke har blitt avskrevet. Dette kan bli gjort samtidig som melding sendes den garanterende organisasjon.

Vedlegg 6, forklarende merknad 0.28

Forklarende merknad til Artikkel 28 endres slik:

Punkt 1 strykes.

Punkt 2 blir nytt punkt 1, og endres slik:

“0.28 1. Bruken av TIR-carnetet må begrenses til den funksjon den var ment å gjelde for, nemlig transittforsendelsen. TIR-carnetet må for eksempel ikke benyttes for å dekke tollagring av varer på bestemmelsesstedet.

Siste setning strykes.ANDRE ENDRINGER TIL TIR- KONVENSJONEN

Vedtatt av Den Administrative Komite for TIR konvensjonen 20. oktober 2000.

Artikkel 3
Punkt a (i) og(ii) er uendret

Nytt punkt blir

Artikkel 3

a) (iii)
med vegkjøretøyer eller spesielle kjøretøyer som busser, kraner, feiemaskiner, asfalteringsmaskiner, etc. som blir eksportert og i seg selv derfor er å betrakte som varer transportert på egne hjul, fra et avgangstollsted til et bestemmelsestollsted som går inn under de vilkår som er fastsatt i Kapittel III (c). I tilfelle slike kjøretøyer frakter andre varer, skal vilkårene fastsatt i denne artikkel under punktene (i) og (ii) komme til anvendelse.


Artikkel 3 punkt b

Uendret


Vedlegg 2, artikkel 3, punkt 11 (a)

Etter siste setning, legges følgende setning til:

” Slik klaff skal heller ikke være påkrevet for kjøretøy med sliding sheets”. (Skyvekapell)

Vedlegg 2, ny artikkel 4

Ny artikkel 4 skal lyde som følger:Artikkel 4

Kjøretøy med skyvekapell

1. Hvor dette er anvendelig skal bestemmelsene i artikkel 1, 2 og 3 i dette vedlegget gjelde for kjøretøy med skyvekapell. I tillegg skal disse kjøretøyene følge bestemmelsene i denne artikkel.

2. Til tross for bestemmelsene i punkt 3 i denne artikkel, skal skyvekapell, gulv, dører og alle andre deler av lasterommet, enten oppfylle kravene i vedlegg 2, artikkel 3, punkt 6, 8, 9 og 11, eller kravene i punkt (i) til (vi) under.

(i) Skyvekapell, gulv, dører og alle andre deler av lasterommet skal være montert på en slik måte at de ikke kan åpnes eller lukkes uten å etterlate synlige spor.

(ii) Skyveveggen i kapellet skal overlappe de faste delene i toppen av kjøretøyet med minst ¼ av den faktiske distanse mellom strammestroppene. Skyveveggen i kapellet skal overlappe de faste delene i bunn av kjøretøyet med minst 50 mm. Den horisontale åpning mellom skyveveggen og de faste delene av lasterommet må ikke overskride 10 mm. målt loddrett på den langsgående akse av kjøretøyet på et hvilket som helst sted, når lasterommet er låst og forseglet for tollformål.

(iii) Skyvekapellets rettesnor og andre deler, skal være montert på en slik måte at lukkede og tollforseglede dører og andre bevegelige deler, ikke kan åpnes eller lukkes fra utsiden uten å etterlate tydelige spor. Skyvekapellets rettesnor og andre bevegelige deler, skal være montert på en slik måte at det er umulig å få tilgang til lasterommet uten å etterlate tydelige spor. Systemet er beskrevet i skisse nr. 10 i vedlegg til disse bestemmelsene.

(iv) Den horisontale distansen mellom ringene, som benyttes til forsegling av Tollvesenet på de faste delene av kjøretøyet, skal ikke overskride 200 mm. Rommet kan dog være større, men skal ikke overskride 300 mm mellom ringene på noen av sidene av stolpene hvis kjøretøyets konstruksjon og skyveveggen er slik for å forhindre all tilgang til lasterommet. Uansett må det være i overenstemmelse med bestemmelsene under punkt (ii) ovenfor.

(v) Distansen mellom strammestroppene skal ikke overskride 600 mm.

(vi) Strammingen benyttet for å sikre skyveveggen til de faste delene av kjøretøyet, skal oppfylle kravene i artikkel 3, punkt 9 i disse bestemmelsene.

Ny skisse legges til de eksisterende skisser under vedlegg 2.

Skisse 10.Vedlegg 7, artikkel 4, punkt 11 a)

Etter siste setning i artikkel 4, punkt 11 (a), legg til følgende ny setning :

” Heller ikke skal en klaff være påkrevet for containere med skyvekapell.”


Vedlegg 7, artikkel 5
Eksisterende artikkel blir strøket.

Vedlegg 7, artikkel 5

Følgende ny artikkel 5, lyder som følger :

Artikkel 5

Containere med skyvekapell.

1. Hvor dette er anvendelig, vil bestemmelsene i artikkel 1, 2, 3 og 4 i disse bestemmelsene også gjelde for containere med skyvekapell. I tillegg må disse containerene følge reglene i denne artikkel.

2. Til tross for bestemmelsene i punkt 3 i denne artikkel, skal skyvekapell, gulv, dører og alle andre deler av containeren, skal enten oppfylle kravene i vedlegg 7, artikkel 4, punkt 6, 8, 9 og 11, eller kravene i punkt (i) til (vi) under.


(i) Skyvekapell, gulv, dører og alle andre deler av containeren skal være montert på en slik måte at de ikke kan åpnes eller lukkes uten å etterlate synlige spor.

(ii) Skyveveggen skal overlappe de faste delene i toppen av containeren med minst ¼ av den faktiske distanse mellom strammestroppene. Skyveveggen skal overlappe de faste delene i bunn av containeren med minst 50 mm. Den horisontale åpning mellom skyveveggen og de faste delene av containeren må ikke overskride 10 mm. målt loddrett på den langsgående akse av containeren på et hvilket som helst sted, når containeren er låst og forseglet for tollformål.

(iii) Skyvekapellets rettesnor og andre deler, skal være montert på en slik måte at lukkede og tollforseglede dører og andre bevegelige deler, ikke kan åpnes eller lukkes fra utsiden uten å etterlate tydelige spor. Skyvekapellets rettesnor og andre bevegelige deler, skal være montert på en slik måte at det er umulig å få tilgang til lasterommet uten å etterlate tydelige spor. Systemet er beskrevet i skisse nr. 10 i vedlegg til disse bestemmelsene.
(iv) Den horisontale distansen mellom ringene, som benyttes til forsegling av Tollvesenet på de faste delene av containeren, skal ikke overskride 200 mm. Rommet kan dog være større, men skal ikke overskride 300 mm mellom ringene på noen av sidene av stolpene hvis containerens konstruksjon og skyveveggen er slik for å forhindre all tilgang til containeren. Uansett må det være i overenstemmelse med bestemmelsene under punkt (ii) ovenfor.

(v) Distansen mellom strammestroppene skal ikke overskride 600 mm.

(vi) Strammingen benyttet for å sikre skyveveggen til de faste delene av containeren, skal oppfylle kravene i vedlegg 7, artikkel 4, punkt 9.

Ny skisse legges til de eksisterende skisser under vedlegg 7, del 1.

Skisse 10.