Gå til innhold

[Utgått]Høring - forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for kunstverk

Det foreslås å fjerne henvisningene til tolltariffens posisjoner i merverdiavgiftsforskriften vedrørende kunstverk. Høringsfristen var 1. februar 2017. Høringen er avsluttet. 

På vegne av Finansdepartementet sender Tolldirektoratet, i samråd med Skattedirektoratet, på høring forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for kunstnerens (opphavsmannens) omsetning/innførsel av egne kunstverk, jf. merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd og merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2 (1). 

Endringsforslaget (definisjon av kunstverk etter merverdiavgiftsloven) har også betydning for merverdiavgiftsloven § 4-5, § 4-10, § 4-11 og § 8-3 (1) bokstav c. Bakgrunnen er at gjeldende kunstverk medfører til dels utilsiktede avgjørelser av hva som bør anses som kunstverk og berettiget til fritak for merverdiavgift. 

Forslaget innebærer bl.a. at dagens fritak løsrives fra avgrensningene etter tolltariffen. Dette fordi tolltariffen ikke er spesielt egnet til å avgrense hva som er kunstverk i dagens samfunn. Henvisningene til spesifikke posisjoner i tolltariffen i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2 (1) foreslås i stedet erstattet med angivelse av hvilke verker som skal være omfattet av bokstav b, c og d. Det foreslås også kriterier som skal legges til grunn ved tvilstilfeller om varen kan anses som kunstverk etter avgiftsregelverket.

Nedenfor finner du høringsnotat og liste over høringsinstanser. Høringssvar vil bli publisert fortløpende. 

Høringsuttalelser sendes post@toll.no. Bruk "Høringssvar - forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for kunstverk 15/01935" i emnefeltet. Uttalelser må være Tolldirektoratet i hende senest 1. februar 2017. 

høringsnotat

høringsinstanser

Høringssvar