Gå til innhold

Tolltariffen 2023 - forslag til nye oppdelinger - høring

Tolletaten sender på høring forslag til nye oppdelinger gjeldende fra 1. januar 2023. Høringsfrist er 8. august 2022. 

Tolletaten har i forbindelse med utarbeiding av Tolltariffen 2023 bedt om begrunnede innspill til endringer.

Det har kommet inn forslag fra to aktører.

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber om eget varenummer for nitrometan med innhold av mer enn 16 vektprosent nitrometan.

- DSB ber om eget varenummer for svovelsyre med innhold av mer enn 15 vektprosent svovelsyre.

- Coop Norge SA ber om eget varenummer for hagemøbelgrupper.

I tillegg fremmer Tolletaten forslag om å slette kravet til å oppgi mengde i annen enhet ved inn- og utførsel for en rekke varenummer.

I høringsnotatet følger en detaljert beskrivelse av hvert forslag, samt Tolletatens kommentarer.

Det bes om merknader innen 8. august 2022. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å legge høringen frem for underliggende etater.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er de omtalte forslag som er gjenstand for høring og at det ikke er anledning til å fremme forslag til ytterligere oppdelinger. 

Høringen er åpen for alle. Høringssvar vil bli publisert forløpende på denne siden. 

Høringsinnspill sendes post@toll.no (bruk tolltariffen 2023 i emnefeltet samt referansen 2022/18298) eller til:

Tolletaten

Juridisk divisjon v/avdeling internasjonale avtaler

Postboks 2103 Vika

0125 Oslo

 

Høringssvar