Gå til innhold

Høring - endringer i tollforskriften ifb. KvoteAppen

Tolletaten ønsker å gjøre mindre endringer i tollforskriften ifb. bruk av KvoteAppen. Høringen er avsluttet.

På vegne av Finansdepartementet sender Tolletaten med dette på høring forslag om endringer i tollforskriften.

Forslaget innebærer at alkohol og tobakk innført av private reisende innenfor mengdekvoten i § 5-1-2 første ledd, ikke skal medregnes i verdigrensene i § 5-1-1 (kr 3 000/6 000). Forslaget endrer verken på mengden alkohol og tobakk som toll- og avgiftsfritt kan medbringes etter tollforskriften § 5-1-2 første ledd, eller på satsene for forenklet fortolling i § 4-20-3 første ledd. Forslaget medfører heller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

Forslaget medfører endringer i tollforskriften §§ 5-1-1, 5-1-2 og 5-1-3.

Vi ber om merknader innen 12. juni 2020. Høringsinnspillene bes sendes til post@toll.no. Bruk referansen 20/12537 i emnefeltet. 

Har du spørsmål i forbindelsen med høringen kan du kontakte saksbehandler på e-post (Mathias.Fredici.Kristensen@toll.no) eller telefon 22 86 03 43.

Vi gjør oppmerksom på at høringen er åpen for alle, og at høringssvar vil bli publisert fortløpende på denne siden. 

Vedlegg

 

Høringssvar

Statistisk sentralbyrå
Helsedirektoratet
Skatteetaten
Landbruks- og matdepartementet