Gå til innhold

Endring i tollforskriften- tilbakehold av IPR-varer

Tolletaten sender på høring forslag om endringer i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) av 17. desember 2008 nr. 1502.

Endringene gjelder tolloven kapittel 15 om tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter. Forslag til lovendringer som ble fremmet i Prop. 43 LS (2019-2020) og vedtatt av Stortinget i mai 2020 finnes her.

Det tas sikte på at forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2021, samtidig som lovendringene.

Vi ber adressatene om å legge frem høringsnotatet for underliggende organer, organisasjoner og foreninger på eget område som det angår, og som ikke er oppført på adresselisten.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 15. mai 2021. Vi ber om at Tolletatens referanse 21/07597 fremgår i emnefeltet.

Høringsnotat