Gå til innhold

Høring – forslag om utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt (del 2)

Vareførselsloven og tollavgiftsloven med forskrifter trådte i kraft 1. januar 2023. Tolletaten har sendt på høring forslag om endringer i vareførselsforskriften. 

OBS! Ved en inkurie fremgår ikke opplysningselementet «godsnummer» (rubrikk 49 i TVINN) i forslaget til endringer i vareførselsforskriften § 4-4-1 annet ledd. Bestemmelsen gjelder opplysningskrav for varer som deklareres for prosedyren tollager, og skal legges på tollager C og D. Tolletaten presiserer at opplysningselementet skal fremgå av forslaget som ny bokstav v i bestemmelsen.

Forslagene innebærer utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og opplysningsplikt (del 2). Forslagene er en oppfølging av forslag i høringsnotat datert 20. september 2022 (del 1).

I høringen foreslås det at dagens direktekjøringsordning avvikles samtidig med at det innføres hovedregel om digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten. I forbindelse med dette avvikles også det midlertidige deklarasjonsunntaket for prosedyren tollager. Disse tre endringene foreslås med virkning fra 1. april 2025. Videre foreslås nærmere krav til opplysningselementene for prosedyren tollager og for melde- og opplysningsplikten. Merk at opplysningselementene er endret i forhold til det som ble foreslått i høringen 20. september 2022.

Se også vedlegget som redegjør for viktige sammenhenger i Digitoll-konseptet. Her finner du mer informasjon om Digitoll. 

Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse på e-post til post@toll.no. Du må legge til Tolletatens referanse 22/32181 i emnefeltet. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert fortløpende.

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er  30. august 2023.


Høringssvar