Gå til innhold

Høring - endring i tollforskriften – medbrakt proviant i luftfartøy fra utlandet

Tolletaten sender på høring forslag til endring i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften).

Endringen klargjør at luftfartøy ikke kan gå i hhv. kombinert innen- og utenriks fart med rett til tollfritak for forbruk og salg av proviant om bord i fartøyet. Klargjøringen er i samsvar med forvaltningspraksis og de hensyn som gjør seg gjeldende på området. Endringen er også forutsatt i nytt regelverk på toll- og vareførselsområdet, jf. Innst. 173 L (2021–2022).

Det tas sikte på at forskriftsendringen trer i kraft 1. juli 2022.

Vi ber adressatene om å legge frem høringsnotatet for underliggende organer, organisasjoner og foreninger på eget område som det angår, og som ikke er oppført på adresselisten.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 20. mai 2022. Vi ber om at tolletatens referanse 21/23452 fremgår i emnefeltet.