Gå til innhold

Høring - tilleggsavtale med USA om forsvarssamarbeid - endringer i tollforskriften og merverdiavgiftsforskriften

På vegne av Finansdepartementet, sender Tolldirektoratet i samarbeid med Skattedirektoratet på høring forslag til endringer i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) og forskrift til merverdiavgiftsloven 15. desember 2009 nr. 1540 (merverdiavgiftsforskriften). Endringene gjennomfører de deler av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA av 16. april 2021 (SDCA) i norsk rett som gjelder toll og merverdiavgift.

Endringene skal tre i kraft fra det tidspunktet lov om gjennomføring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (forsvarssamarbeidsloven) mv. trer i kraft.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 20. juni 2022.

Vi ber om at vår referanse 20/50050 fremgår av emnefeltet.

Se vedlagte høringsdokument.