Gå til innhold

Endring i tollforskriften – oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter

Tolletaten sender forslag om endring av oppbevaringstiden for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter på høring. Høringsfristen er 5. januar 2021.

Tolletaten foreslår at oppbevaringstiden for deklarasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter reduseres fra ti til fem år. I tillegg foreslås en ny forskriftsbestemmelse som gir tollmyndighetene anledning til å pålegge oppbevaringstid for deklarasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter utover fem år i forbindelse med kontroll.

Reduksjon av oppbevaringstiden gjelder tollforskriften § 4-12-1 tredje ledd. Pålegg om forlenget oppbevaringstid foreslås som ny § 4-12-2.

Forslaget er beskrevet i høringsnotatet nedenfor. 

Tolletaten foreslår at endringene skal tre i kraft 1. februar 2021. 

Høringsuttalelse sendes på e-post til post@toll.no innen 5. januar 2021. Vi ber om at Tolletatens referanse 20/43643 fremgår av emnefeltet.

Høringsuttalelser blir fortløpende publisert på denne siden.