Gå til innhold

Krav til å gi opplysninger om opprinnelse i foreløpig deklarasjon

Tolletaten har sendt på høring forslag om å gjøre det obligatorisk å gi opplysninger om opprinnelse (opprinnelsesland) ved levering av foreløpig deklarasjon (FO). Formålet med endringene er å sikre at sanksjoner mot bl.a. Russland blir effektive. 

Opplysningskrav for FO reguleres i vareførselsforskriften § 4-1-1 og § 5-9-1. Endringen gjennomføres ved å gjøre det obligatorisk å fylle ut rubrikk 34a i tolldeklarasjonen, og gjelder både ved levering av inn- og utførselsdeklarasjon.

Bakgrunn

Importører som benytter foreløpig deklarasjon (FO-deklarasjon) er gitt lettelser i kravene til opplysninger som skal oppgis ved deklarering, og det er i dag bl.a. ikke krav til å opplyse om opprinnelse. Krav til obligatorisk angivelse av opprinnelse også ved foreløpig deklarasjon, vil gi sikkerhet for at det ikke innføres eller eksporteres varer til eller fra Norge som omfattes av vedtak om internasjonale sanksjoner som Norge har tiltrådt.

Hovedårsaken til at aktørene innvilges tillatelse til å levere FO-deklarasjoner er at fullstendige opplysninger om typisk vekt, verdi, mengde ikke er kjent ved innførsels-/ utførselstidspunktet. Sanksjonene som er vedtatt mot eksempelvis Russland omfatter eksport til innførsel fra, samt innførsel av varer med russisk opprinnelse og utførsel av slike varer. FO-deklarasjoner er aktuelle for flere av de varekategorier som er aktuelle for Russland sin del, og har aktualisert behovet for å opplyse opprinnelse ved levering av FO-deklarasjon.

Ikrafttredelse 

Det legges opp til at endringene i vareførselsforskriften trer i kraft i andre halvår 2023.


Høringsinnspill

Det bes om høringsinstansenes merknader innen 15. juni 2023.
Høringsinnspill kan sendes elektronisk til post@toll.no eller per post til Tolletaten, Juridisk stab, Utviklingsavdelingen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo.
Merk høringsinnspillet med vår referanse: 22/43909. Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til saksbehandler.