Gå til innhold

Høring – forslag til endringer i forskrift om inn- og utførsel av varer kapittel 2 (om forhåndsvarsel)

Tolletaten sender på høring forslag til endring i forskrift 27. oktober 2022 nr. 1901 om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften).  

Endringene gjelder bestemmelsene til vareførselsloven § 2-1 om forhåndsvarsel om varer ved innførsel, med tilhørende vedlegg (vedlegg 2), og § 2-3-5 om melding om ankomst for varer som forhåndsvarsles.Bakgrunnen for endringene er implementering av fase 3 avimportkontrollsystemet ICS2 fra 3. juni 2024.  

Endringene trer i  kraft 3. juni 2024 

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 22. april 2024. Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no. Vi ber om at Tolletatens referanse 24/02606 fremgår av emnefeltet. 

Vi viser til vedlagt høringsnotat. 

Høringsinstanser: 

 • Datatilsynet 
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
 • Finans Norge 
 • Finansdepartementet 
 • Finanstilsynet 
 • Forsvarsdepartementet 
 • Hovedorganisasjonen Virke 
 • Innovasjon Norge 
 • Justis- og beredskapsdepartementet 
 • Klima- og miljødepartementet 
 • Kystverket 
 • Landbruks- og matdepartementet 
 • Landbruksdirektoratet 
 • Luftfartstilsynet hovedkontor 
 • Mattilsynet 
 • Miljødirektoratet 
 • NHO Logistikk og transport 
 • HO Mat og drikke 
 • Norges sjømatråd AS 
 • NorStella 
 • Nærings- og fiskeridepartementet 
 • Politidirektoratet 
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 
 • Posten Norge AS 
 • PostNord AS 
 • Regelrådet 
 • Samferdselsdepartementet 
 • Sjømat Norge 
 • Skatteetaten 
 • SMB Norge 
 • Statistisk sentralbyrå (SSB) 
 • Utenriksdepartementet 


Hørinsgssvar