Gå til innhold

Høring - endring i tollforskriften – landbruksvarer som kan innføres toll- og avgiftsfritt av grensebefolkningen

Tolletaten sender på høring forslag til endring i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften).

Endringen klargjør og presiserer at toll- og avgiftsfritaket ved jord- og skogbrukers innførsel fra Sverige og Finland til Norge kun omfatter varer til eget behov i personlig husholdning, og ikke varer i næringsvirksomhet.

Tolletaten har frem til 16. november 2020 praktisert fritaket slik at kun avlinger, naturgjødsel, skogsvirke og gårdsprodukter til «eget behov» kan innføres toll- og merverdiavgiftsfritt. Varer innført til bruk i næring har ikke blitt ansett omfattet av fritaket. Borgarting lagmannsrett har i dom 16. november 2020 (LB 2019-140167) lagt til grunn at vilkåret om til «eget behov» er avgrenset til gårdsprodukter. Tollfritaket slik det er presisert i dommen, vil kunne svekke importvernet for landbruksvarer, for eksempel for varer som korn, grovfôr, grønnsaker og poteter, og føre til konkurransevridning til fordel for grensebønder blant annet ved at de har lave kostnader ved produksjon i Sverige eller Finland og kan selge varer til høyere pris i Norge. Fritaket er et begrenset unntak fra hovedregelen om at alle varer som innføres til Norge, skal fortolles med de tollsatser som følger av tolltariffen. Tolletaten foreslår derfor at toll- og avgiftsfritaket endres tilbake til forvaltningspraksis før dommen.

Det tas sikte på at forskriftsendringen trer i kraft senest 1. august 2022.

Vi ber adressatene om å legge frem høringsnotatet for underliggende organer, organisasjoner og foreninger på eget område som det angår, og som ikke er oppført på adresselisten.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 31. mai 2022. Vi ber om at tolletatens referanse 21/14351 fremgår i emnefeltet.