Gå til innhold

Høring - endring i tolloven § 5-10 kjøtt fra egen jakt

Endringen innebærer videreføring av regler som gir jegere tollfritak for kjøtt fra egen jakt innenfor en fastsatt kvote.

Tolletaten foreslår endringer i reglene om innførsel av kjøtt fra egen jakt. Det foreslås en ny bestemmelse i tolloven § 5-10, som viderefører forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser (FAT-forskriften) § 19. Reglene innebærer at jegere innenfor en fastsatt kvote ikke skal svare toll for kjøtt fra egen jakt.

FAT-forskriften § 19 ga tidligere regler om tollfri kvote for 75 kg jaktkjøtt til jegere for bruk i egen husholdning. Denne bestemmelsen ble imidlertid opphevet av Landbruks- og mat-departementet (LMD) i forbindelse med en større regelverksrevisjon.

Tollmyndighetene mener at regelen om tollfritak for kjøtt fra egen jakt bør videreføres, og at dette mest hensiktsmessig, slik LMD foreslår i tilknytning til regelverksrevisjonen, bør reguleres i tolloven kapittel 5. Nærmere regler kan fastsettes i tollforskriften.

Les mer i høringsnotatet 

Høringsinnspill

Høringsinnspill kan gis innen 6. mai 2019.

Høringsinnspill kan sendes elektronisk til post@toll.no eller per post til Tolletaten, Rettsseksjonen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo. Merk høringsinnspillet med vår referanse: 17/17679.
Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til vår saksbehandler:
Anders M. Pilgaard, telefon 22 86 07 43.

Høringsliste

Norges Jeger og Fiskerforbund
Landbruks- og matdepartementet
Skattedirektoratet
Mattilsynet
Skatteetaten Skatt Øst
NHO Mat og drikke

Høringssvar