Gå til innhold

Endring i tollforskriften - bindende forhåndsuttalelser

Tolletaten sender på høring forslag om endring av bindingstiden for bindende klassifiseringsuttalelser. Høringfristen er 20. november 2020. 

Tolletaten foreslår at tollforskriftens bestemmelser om bindende forhåndsuttalelser (BKU) endres. Det foreslås at bindingstiden for uttalelsen settes ned fra seks år til tre år. Videre foreslås det at kravet om at uttalelsen må påberopes før den anses bindende for parten, oppheves. 

Bestemmelsene om bindende forhåndsuttalelser står i tollforskriften §§ 12-13-1 til 12-13-10. Gyldighetstiden på seks år følger av § 12-13-2 og spørsmålet om rettsvirkning er regulert i § 12-13-10. 

Det er ønskelig at endringene trer i kraft 1. januar 2021. Hvis forslaget blir vedtatt, trenger Tolletaten noe tid til å forberede iverksettelsen. Vi ber om at høringsuttalelser sendes post@toll.no senest 20. november 2020. Vennligst henvis til referanse 20/29295 i emnefeltet.

Høringsuttalelser blir publisert på denne siden fortløpende.