Gå til innhold

[Utgått]Høring - endring av tollforskriften -

Tolletaten sender på høring forslag til endring av tollforskriften når det gjelder opplysninger knyttet til opprinnelse ved utførsel, samt bestemmelser knyttet til deklarering av delsendinger. Høringsfrist er 1. september 2019.

Frihandel

Når en importør ønsker å benytte en frihandelsavtale eller GSP-ordningen er det i dag krav om utfylling av tolldeklarasjonens rubrikker 36 og 44. Det forslås at en eksportør som ønsker å benytte en frihandelsavtale eller GSP-ordningen må deklarere tilsvarende opplysninger ved utførsel.

Delsendinger

Etter gjeldende praksis kan en importør deklarere maskiner og anlegg mv. som innføres i delsendinger, allerede ved første innførsel deklarere varen som det komplette sluttproduktet. For å skape klarhet i deklarantens forpliktelser forslår vi at dette tas inn som en egen bestemmelse i tollforskriften.

Det forslås at tollforskriften § 4-20-1 og 4-23-1 endres i samsvar med høringsnotatet.

Høringsfristen er 1. september 2019. Høringsuttalelser sendes post@toll.no. Bruk referansen 19/20802 i emnefeltet. Høringssvar vil bli publisert på denne siden fortløpende.