Gå til innhold

[Utgått]Høring - nye opprinnelsesbevis for GSP (REX-systemet)

Norge, Sveits og EU går sammen om en ny sertifiseringsordning som skal erstatte Form A. Høringen er avsluttet.

Fra 2017 innføres en ny ordning med selvsertifisering av opprinnelsesbevis for GSP-varer. Opprinnelsessertifikat Form A fases ut, og eksportøren i GSP-landet skal isteden selv sertifisere alle opprinnelsesbevis. Eksportøren må være registrert hos kompetent myndighet i eksportlandet.

Ordningen gjennomføres i samarbeid med EU og Sveits. EU vil stå for driften av nødvendig systemstøtte. Norge har forpliktet seg til å dekke en forholdsmessig andel av utgiftene.

Gjennomføringen i Norge krever at tollforskriften endres.

Omleggingen vil trolig kreve samtykke fra Stortinget eller Kongen i statsråd, da det påløper kostnader til drift og vedlikehold av datasystemet som EU skal stå for. I tillegg påløper kostnader til opplæring av personell hos myndighetene i GSP-landet. For øvrig vil det ikke påløpe ekstra administrative kostnader for norske myndigheter.

For næringslivet vil forslaget medføre betydelige forenklinger. Eksportørene i GSP-landene vil nå kun henvende seg til myndighetene når de skal registreres i REX-systemets database. De vil slippe å henvende seg til myndighetene hver gang en vare skal eksporteres, for å få stempel på opprinnelsessertifikatet. 

For forsendelser gjennom EU, vil eksportørene i EU heretter kunne utstede erstatningserklæring selv, uten å måtte få stempel fra myndighetene.

Vedlagt følger høringsnotat, samarbeidsavtale Norge-EU og Norge-Sveits (ikke ratifisert) og liste med høringsinstanser. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at høringen er åpen for alle. 

Høringsuttalelser sendes post@toll.no. Bruk "Høringssvar - nye opprinnelsesbevis for GSP 15/66553 " i emnefeltet.

Forhandlingene med EU og Sveits har tatt noe lenger tid enn forutsatt. Siden ordningen skal iverksettes fra 1. januar 2017 må beklageligvis høringsfristen forkortes. Uttalelser må være Tolldirektoratet i hende senest mandag 21. november 2016.

Høringssvar vil bli publisert fortløpende.

horingsbrev.pdfHøringsbrev (103 kB)

15-66553-34-horingsnotat-rex.docx-2918234_2_0.pdfHøringsnotat (153 kB)

15-66553-34-horingsinstanser--rex.doc-2918235_1_1.pdfHøringsinstanser (175 kB)

15-66553-34-samarbeidsavtale-norge-eu.doc-2918238_1_1.pdfSamarbeidsavtale Norge-EU (326 kB)

15-66553-eol-ch-no-03.10.2016.pdfSamarbeidsavtale Norge-Sveits (18 kB)

Høringssvar

horingssvar_lmd.pdfLandbruks- og matdepartementet (223 kB)

horingssvar_ldir.pdfLandbruksdirektoratet (298 kB)

horingssvar_ton.pdfTollregion Øst-Norge (95 kB)

horinggsvar_innovasjon_norge.pdfInnovasjon Norge (1,0 MB)

horingssvar_norstella.pdfNorstella (474 kB)