Gå til innhold

Høring – forslag til endringer i forskrift om inn- og utførsel av varer kapittel 2 (om forhåndsvarsel)

Tolletaten sender på høring forslag til endring i forskrift 27. oktober 2022 nr. 1901 om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften).  

Endringene gjelder bestemmelsene til vareførselsloven § 2-1 om forhåndsvarsel om varer ved innførsel, med tilhørende vedlegg (vedlegg 2), og § 2-3-5 om melding om ankomst for varer som forhåndsvarsles.Bakgrunnen for endringene er implementering av fase 3 avimportkontrollsystemet ICS2 fra 3. juni 2024.  

Endringene trer i  kraft 3. juni 2024 

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 22. april 2024. Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no. Vi ber om at Tolletatens referanse 24/02606 fremgår av emnefeltet. 

Vi viser til vedlagt høringsnotat. 

 

Høringsinstanser: 

              Datatilsynet 

              Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  
              Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

              Finans Norge 

              Finansdepartementet 

              Finanstilsynet 

              Forsvarsdepartementet 

              Hovedorganisasjonen Virke 

              Innovasjon Norge 

              Justis- og beredskapsdepartementet 

              Klima- og miljødepartementet 

              Kystverket 

              Landbruks- og matdepartementet 

              Landbruksdirektoratet 

              Luftfartstilsynet hovedkontor 

              Mattilsynet 

              Miljødirektoratet 

              NHO Logistikk og transport 

              NHO Mat og drikke 

              Norges sjømatråd AS 

              NorStella 

              Nærings- og fiskeridepartementet 

              Politidirektoratet 

              Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 

              Posten Norge AS 

              PostNord AS 

              Regelrådet 

              Samferdselsdepartementet 

              Sjømat Norge 

              Skatteetaten 

              SMB Norge 

              Statistisk sentralbyrå (SSB) 

              Utenriksdepartementet