Gå til innhold

Tolletatens digitaliseringsløft - digitoll

Tolletatens samfunnsoppdrag er å holde kontroll med at regler følges for alle varer som innføres til og utføres fra Norge. Omfanget av varer som krysser grensen er stort, og volumet har økt over mange år. Tolletaten er avhengig av å digitalisere prosesser for å håndtere volumet og sikre harmonisering med EU-regelverket. Samtidig ønsker vi å tilby en mest mulig effektiv og sømløs grensepassering der varer frigjøres automatisk, der det ikke er behov for kontroll eller manuell behandling.

Tolletaten har over tid hatt dialog med flere av de berørte aktørene i næringslivet om hvordan en omlegging til digital informasjonsavgivelse før eller ved grensepassering best mulig bør gjennomføres. Innføringen blir trinnvis frem til mars 2024 da direktekjøring avvikles for alle transportmåter og digital melde- og opplysningsplikt er innført for alle transportmåter i januar 2025.

Vi ønsker å legge til rette for at vareflyten kan foregå raskt og forutsigbart, med så effektiv og samtidig lite inngripende kontroll som mulig av varer som er under transport. Sentrale virkemidler for å oppnå dette er forenkling, digitalisering og harmonisering av import- og eksportprosesser.

Digitalisering styrker etatens evne til å kontrollere vareførselen og vil gjøre import og eksport av varer enklere for næringsdrivende og privatpersoner. Digitalisering muliggjør mer effektiv samhandling, legger forholdene til rette for automatisering og muliggjør mer målrettet kontroll, veiledning og andre tiltak for økt etterlevelse.

Hva er digitoll?

Gjennom digitoll-konseptet vil vi fjerne tidkrevende og manuelle prosesser ved innførsel av varer til landet for næringslivet. For å få det til trenger vi digital informasjon før eller senest ved grensepassering. Når det ikke er behov for kontroll krysses grensen raskt og effektivt, og varene kan frigjøres automatisk for den valgte tollprosedyren ved grensepasseringen.

Digitoll-konseptet er tre-delt og basert på følgende sentrale forutsetninger:

 1. Informasjon leveres digitalt, før eller senest ved grensepassering.
 2. Tolletaten behandler og risikovurderer informasjon før eller senest ved ankomst.
 3. En i størst mulig grad automatisert grensepassering med automatisk frigjøring for valgt prosedyre.

Fordeler ved å bruke digitoll

Innføringen av digitoll skjer trinnvis og vil pågå i flere faser. Ved å ta i bruk digitoll så tidlig som mulig vil næringslivet kunne tilpasse egne systemer og arbeidsprosesser og gjøre nødvendige justeringer før direktekjøringsordningen avvikles og det innføres plikt til digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten.

Digital informasjon om varer før eller senest ved grensepassering vil:

 • Motvirke ulovlig innførsel og bidra til like konkurransevilkår
 • Beskytte samfunnet mot trusler relatert til helse, miljø og terror
 • Gi raskere fristilling av varer for fri omsetning
 • Gi en raskere passering på grensen
 • Bety at det er mindre behov for etterarbeid
 • Gi bedre egenrettingsmuligheter og færre feil
 • Bety at plikter og ansvar blir tydeligere
 • Gi økt effektivitet i samhandlingen mellom Tolletaten og næringslivet
 • Gi et bedre informasjonsgrunnlag om varer som importeres og eksporteres for hele samfunnet

Illustrasjon digitalisering