Gå til innhold

Tildelingsbrevet for Tolletaten 2022

Tildelingsbrevet frå Finansdepartementet til Tolletaten.

Tolletaten er ei verksemd under Finansdepartementet. Etter at Stortinget har behandla statsbudsjettet stiller departementet løyvingane til rådvelde for underliggjande verksemder. Dette gjer departementet ved eit tildelingsbrev. 

I tildelingsbreva fastsett departementet mellom anna resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbreva er ein viktig del av departementet si styring av underliggjande verksemder. 

Tildelingsbrev og instruks for Tolletaten