Gå til innhold

Ny organisering av Tolletaten – viktig informasjon

Tolletaten har som kjent fått ny organisering. Vi vil med dette presisere hvor de ulike ansvarsområdene til etaten er etter 1. oktober.

Omorganiseringen innebærer store endringer. Målet med å organisere etaten annerledes enn tidligere har blant annet vært å skape store og robuste fagmiljøer, enda større grad av spesialisering, samt lik behandling av like saker over hele landet. I korte trekk har Tolletaten gått fra inndeling i regioner basert på geografi, til divisjoner basert på arbeidsoppgaver.

Presisering av ansvar

Oppfølgingsavdelingen har all deklarasjons- og etterkontroll, og arbeidet er fordelt i sju seksjoner i Oslo, Bergen, Drammen, Kongsvinger og Tromsø. De ulike deklarantene skal ha fått informasjon om hvilken seksjon som har ansvaret for deres deklarasjonsoppfølging enten via e-post eller Altinn.

Oversikt over ekspedisjonsenhetene finner du her

Prosedyreseksjonen i Trondheim har nasjonalt ansvar for oppfølging av alle prosedyrer, blant annet:

 • ATA-carnet
 • IPR-saker
 • oppfølging av uoppgjorte og midlertidige deklarasjoner
 • jakt- og konkurransevåpen
 • oppfølging av chassisnummer som ikke er blitt overført til Autosys  

Tillatelsesseksjonen i Kristiansand har nasjonalt ansvar for:

 • AEO
 • TVINN-tillatelse med underliggende tillatelser som lossetillatelse, EO og EXP, tollager A-D herunder destruksjonssøknader fra disse og destruksjoner av ufortollede kjøretøy
 • godkjente eksportører
 • BOU (bindende opprinnelsesuttalelser)
 • trafikk/transporttillatelser
 • lagring av ufortollet fritidsfartøy
 • flyttegods inklusive fartøy som flyttegods
 • arvegods inklusive arvet motorkjøretøy
 • tildeling av TRK
 • innenlands bearbeiding av landbruksvarer
 • tollfritak for landbruksvarer til teknisk bruk.

Transitteringsseksjonen i Oslo har nasjonalt ansvar for autorisering og oppfølging av transitteringssaker.

Omberegningsseksjonen, også i Oslo, har nasjonalt ansvar for alle omberegningssøknader.

Under den nye klassifiseringsavdelingen finner vi tollaboratoriet og tariffseksjonen, sistnevnte behandler alle klassifiseringssaker (BKU med mer) for hele landet.

Saksbehandlingstid

Vi beklager at det er noe lengre saksbehandlingstid enn normalt ved de fleste seksjonene, og andre eventuelle ulemper omorganiseringen medfører. Vi forsikrer om at både ledelsen og ansatte gjør alt de kan for at overgangen skal gå så smertefritt som mulig.  På sikt har vi stor tro på at vår nye organisering vil bli bedre, ikke minst for næringslivet.

Kontaktinformasjon

Du når etaten på telefon 22 86 03 12 mandag til fredag 8-15.30.

Skriftlige henvendelser skal i hovedsak sendes via kontaktskjemaet på toll.no. Skriv kort hva saken gjelder i emnefeltet, slik at det er lettere å overføre saken til rett enhet. Skriv saksnummer hvis det gjelder en pågående sak.

For henvendelser angående proviantering gjelder fortsatt proviantering.haugesund@toll.no selv om ansvaret er flyttet til Kristiansand.