Gå til innhold

[Utgått]Eksportavgift på fisk og fiskevarer

Ved utførsel av fisk og fiskevarer fra det norske fastlandet og territorialfarvannet (tollområdet) skal det betales eksportavgift. Det samme gjelder om fisken leveres direkte fra fangstfelt som ligger utenfor tollområdet.

 Ved eksport av fisk og fiskeprodukter skal avgift betales etter følgende satser: 
  
Avgiftstype Avgiftsgruppe i RD 0007 Vareslag Avgiftssats i % av fob-verdi
FF 100 Fisk og fiskevarer med unntak av produkter omfattet av FF 102 og FF 104 1,05 %
FF 102 Tilberedt eller konservert fisk mv., under tolltariffens posisjon 16.04 0,50 %
FF 104 Industrifisk og biprodukter av fisk, fiskeolje, ekstrakter og safter av fisk mv og fiskemel, under tolltariffens underposisjon 0511.91, posisjon 15.04, varenummer 15,16.1012, 15.16.1020, 16.03.0020, 23.01.2010 og 23.01.2090. 0,30 %
Ved vanlig utførsel skal avgiften oppgis på utførselsdeklarasjonen med kode FF, avgiftsgrunnlag, sats og beløp.
 

Utførsel

Ved utførsel fra tollområdet skal avgiften oppgis på utførselsdeklarasjonen med kode FF, avgiftsgrunnlag (fob-verdi), sats og beløp. Utførsel omfatter også fisk og fiskevarer som leveres direkte til utlandet eller utenlandsk fartøy fra fangstfelt innenfor tollområdet. Grensen for tollområdet er den samme som grensen for norsk sjøterritorium, dvs. 12 nautiske mil fra grunnlinjen, jf. lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone 27. juni nr. 57 § 2.

Direkte levering fra fangsfelt utenfor tollområdet

Ved direkte leveranser fra norske fiskefartøyer fra fiskefelt utenfor tollområdet til utlandet eller til utenlandsk fartøy skal det ikke brukes utførselsdeklarasjon. Slike leveranser regnes ikke som utførsel etter tolloven. I slike tilfeller skal eksportøren avgi avgiftsoppgave til tollregionen hvor virksomheten er registrert.

I praksis vil ofte et salgslag være eksportør ved denne typen utførsel og er dermed ansvarlig for å avgi avgiftsoppgave. Avgiftsoppgaven kan avgis elektronisk.

Den som er ansvarlig eksportør iht. forskrift 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer § 1, er også avgiftspliktig. Ved direkte leveranser fra fangstfelt utenfor tollområdet må den avgiftspliktige være registrert hos den tollregionen hvor virksomheten har sitt forretningssted. Søknad om registrering må være innsendt i god tid før eksporten skal finne sted. Det er bare eksportører som er registrert hos Norges sjømatråd, som kan registreres hos tollvesenet. Det er ikke krav om å stille bankgaranti e.l. for betaling av avgiften. Det er heller ikke noen særskilte krav til regnskapsføring.

Rapportering fra salgslagene av direkte levering fra fangstfelt

Salgslag som har vedtekter godkjent i medhold av lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk (råfiskloven) § 2, og som får rapportert direkte leveranser fra fangstfelt innenfor tollområdet og fra fangstfelt utenfor tollområdet til utlandet eller til utenlandsk fartøy, skal sende inn oversikter over slike leveranser. Oversiktene sendes til tollregionene hvor de aktuelle eksportørene er registrert. Dette gjelder ikke for leveranser hvor salgslagene selv står som eksportør. Oversiktene skal inneholde opplysninger om mengde for hver avgiftsgruppe fordelt på eksportør. Ansvarlig for innsendingen er det salgslaget som er ansvarlig for førstehåndsomsetningen av fangsten i medhold av forskrift 30. april 2010 nr. 641 om omsetning i første hand av viltlevande marine ressursar § 2.

Salgslagene skal levere utførselsdeklarasjon eller avgiftsoppgave der de selv står som eksportør. Det er ikke nødvendig å levere oversikter for leveranser der salgslagene selv skal avgi utførselsdeklarasjon eller avgiftsoppgave.

Unntak fra avgiftsplikten

Unntatt fra FF-avgift er:

a. Varer hvor eksportavgiften for en sending er mindre enn 100 kroner

b. Fisk og fiskevarer til Verdens Matvareprogram

c. Fisk og fiskevarer kanalisert via hjelpeorganisasjoner

d. Varer som Mattilsynet ikke godkjenner for import og som derfor sendes ut av Norge

e. Utenlandskfanget fisk og utenlandske fiskevarer som i henhold til gjeldende regelverk ikke har vært fortollet inn i Norge og som transporteres direkte til utlandet eller fra tollager til utlandet. 

Fritaket etter bokstav e gjelder bare transitteringer som ikke er forbudt i henhold til fiskesalgslagsloven § 8. Lovens § 8 tredje ledd åpner for å gjøre unntak fra dette kravet.

Fritaket gjelder også for vanlige transporter gjennom Norge, f.eks. vogntog som passerer gjennom Norge. Tollprosedyrene for forsendelse av ufortollede varer må overholdes.

f. Utenlandsfanget fisk og utenlandske fiskevarer som returneres som følge av reklamasjon.

Når unntak påberopes iht. bokstav b-f, skal rubrikk 44 på utførselsdeklarasjonen fylles ut med "GEN". Det må også fylles ut med unntakskoden for avgiftsgruppen utførselen gjelder. Unntakskodene er:

  • S10/6761A – for alle unntak der FF 100 skal deklareres
  • S10/6761B – for alle unntak der FF 102 skal deklareres
  • S10/6761C – for alle unntak der FF 104 skal deklareres

Refusjon av eksportavgift

Tollregionen der eksportavgiften ble innbetalt, kan etter søknad refundere feilaktig innbetalt avgift, jf. forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport § 3 femte ledd.

Registreringsplikt for alle fiskeeksportører

I henhold til forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer § 1 må alle som eksporterer fisk være registrert hos Norges sjømatråd. Uregistrerte som ønsker å eksportere fisk og fiskevarer, må henvende seg til Norges sjømatråd.

Utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske

Det er tillatt å føre ut av landet inntil 15 kg fisk eller fiskevarer per person, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilét, innenfor en periode på 24 timer.