Gå til innhold

Fiskekvote når du reiser fra Norge

Torskefiske. Istockphoto

Når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg inntil 15 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske.

Kvoten på 15 kilo gjelder per person, både nordmenn og utlendinger, som reiser ut av Norge.

  • Du som reiser må selv ta med deg fisken ved utreise.
  • Du kan ikke ta med fisk for andre som ikke reiser sammen med deg.
  • Du kan i tillegg til kvoten ta med en troféfisk.
  • Du kan kun ta med deg en utførselskvote i løpet av 24 timer.

15-kilosbegrensningen gjelder ikke for laks, røye, ørret eller ferskvannsfisk som du utfører etter eget fiske. 

Den gjelder heller ikke for fisk du har kjøpt av næringsdrivende i Norge eller fisk kjøpt av merkeregistrert fiskefartøy. Du må ved grensepassering kunne legge frem dokumentasjon som viser at varene er lovlig kjøpt, enten ved

  • kjøpskvittering fra næringsdrivende eller tilsvarende, eller
  • sluttseddel fra merkeregistrert fartøy signert av skipsfører

Verdigrense

Du kan ikke utføre varer (herunder fisk og fiskevarer) med verdi over NOK 5000 per person uten av varene blir tolldeklarert før grensepassering. Du må selv påse av varene blir tolldeklarert. 

Du kan ikke utføre varer som er regulert i norsk lov/forskrift uten gyldig tillatelse fra kompetente myndigheter. F.eks krever eksport av ål CITES-tillatelse fra Miljødirektoratet. 

Dersom Tolletaten oppdager forsøk på å utføre fisk eller fiskevarer som overstiger det lovlige kvantum vil dette bli beslaglagt og forholdet anmeldt til Politiet med påstand om inndragning.