Gå til innhold

Dårlig datakvalitet på transitteringsdeklarasjonen

Tolletaten har mottatt informasjon fra tollmyndighetene i andre avtaleparter til Transitteringskonvensjonen om at datakvaliteten på en rekke transitteringer startet opp i Norge er for dårlig.

Dette gjelder i stor grad rubrikkene 18, 31 og 44 på transitteringsdeklarasjonen.


Rubrikk 18: Transportmiddelets identitet og nasjonalitet

Ifølge Transitteringskonvensjonen, Vedlegg III, Bilag B6 skal transportmiddelets identitet og nasjonalitet ved avgang oppgis i rubrikk 18 på transitteringsdeklarasjonen. Ved bruk av trekkvogn og tilhenger med forskjellig registreringsnummer, oppgis registreringsnummeret både til trekkvognen og hengeren sammen med nasjonaliteten til trekkvognen. Disse opplysningene er viktige for Tolletatens gjennomføring av risikoanalyse og kontroll under transitteringsprosedyren.


Rubrikk 31: Varebeskrivelse

Ifølge Transitteringskonvensjonen, Vedlegg III, Bilag B6 skal den vanlige varebeskrivelsen av varen oppgis i alle tilfeller. Denne beskrivelsen må inkludere alle opplysninger som er nødvendig for å identifisere varene. Beskrivelser som «Diverse eksport», «Deler», «Tollgods» o.l. anses ikke som tilfredsstillende varebeskrivelse.

Unntak fra forsegling kan kun gis ved god varebeskrivelse, m.a.o. skal forsendelsen forsegles dersom varebeskrivelsen ikke gjør varen lett identifiserbar, jf. artikkel 11(4) til Transitteringskonvensjonen.


Rubrikk 44: Ekspedisjons/løpenummer på utførselsdeklarasjonen

I henhold til Transitteringskonvensjonen, Vedlegg III, Bilag B6 skal rubrikk 44 inneholde referanser til de dokumenter som kreves fremlagt i henhold til gjeldende bestemmelser i avgangslandet. Ifølge nasjonale bestemmelser er det obligatorisk å oppgi utgående ekspedisjons- løpenummer eller referanse til unntak fra deklarasjonsplikten ved utførsel i transitteringsdeklarasjonen, jf. vareførselsforskriften § 5-9-2.


Deklarering av skyldbeløpet (tollavgift og andre avgifter) i NCTS

Den hovedansvarlige for prosedyren har plikt til å stille garanti og skal for hver transittering som startes opp i NCTS, oppgi det reelle skyldbeløpet som gjenspeiler faktiske tollavgift og andre avgifter som kan påløpe forsendelsen, jf Konvensjonens Vedlegg I, Artikkel 10.1. Beregningen av skyldbeløpet gjøres på grunnlag av høyeste sats i avgangslandet og skal omfatte tollavgift og andre avgifter, for eksempel særavgifter og merverdiavgift som gjelder for slike varer ved innførsel i alminnelighet.

Den som leverer deklarasjon i NCTS, herunder autoriserte avsendere, skal kjenne til hvilken informasjon som skal oppgis på transitteringsdeklarasjonen. Hvis datakvaliteten ikke bedres, vil Vareførselsdivisjonen i Tolletaten vurdere om autorisasjonen skal trekkes tilbake.