Gå til innhold

Begreper og definisjoner i nytt regelverk

Her følger en oversikt over hvilke begreper og definisjoner som endres eller videreføres i det nye regelverket.  

Tolloven Vareførselsloven og Tollavgiftsloven 
Toll Tollavgift
Tollskyld Plikt til å beregne tollavgift
Tollskyldner Tollavgiftspliktig og medansvarlig for tollavgift
Fortolling Prosedyren overgang til fri disponering
Fortollet vare Vare som har gått over til fri disponering
Tolldeklarasjon Deklarasjon
Tollbehandling Videreføres med endringer
Tollekspedisjon Videreføres ikke
Deklarert mottaker Videreføres ikke
  Deklarasjonspliktig
Nytt begrep
 

Melding for tollavgift
Nytt begrep

 

Tollavgift

I vareførselsloven og tollavgiftsloven (heretter «nytt regelverk») omtales «toll» som «tollavgift». Nytt begrep innebærer ikke materielle endringer, men medfører noen språklige justeringer.

Tollavgift er ikke definert i det nye lovverket, men det fremgår av proposisjonen at det er et offentligrettslig pengekrav som oppstår ved innførsel av varer prp202020210237000dddpdfs.pdf(se Prop. 237 L (2020–2021) s. 12) . I en del bestemmelser i vareførselsforskriften og tollavgiftsforskriften omtales derfor bare «avgifter» i stedet for «toll og avgifter», da det med nytt regelverk er klart at «toll» er å anse som en avgift. Når begrepet «avgift» benyttes i forskriftene menes som utgangspunkt alle innførselsavgifter (tollavgift, merverdiavgift og særavgifter). Når begrepet «tollavgift» benyttes menes tollavgift isolert sett.

Tollavgiftspliktig og medansvarlig for tollavgift

Begrepet «tollskyld», som er et samleuttrykk for plikten til å svare toll, videreføres ikke i nytt regelverk, men erstattes av uttrykket «plikt til å beregne tollavgift». Som følge av dette videreføres heller ikke uttrykket «tollskyldner».


Begrepet «tollavgiftspliktig» defineres i tollavgiftsloven § 2-3 som lyder slik:

«(1) Den som leverer melding for tollavgift etter § 9-2, er tollavgiftspliktig.

(2) Den som er ansvarlig for å oppfylle vilkårene for å innføre en vare under en prosedyre etter vareførselsloven §§ 4-2 til 4-8, er tollavgiftspliktig ved brudd på vilkårene for prosedyren.

(3) For tollavgift etter § 2-1 tredje ledd er den som er ansvarlig for å oppfylle pliktene, tollavgiftspliktig.»

Uttrykket «tollavgiftspliktig» vil omfatte en snevrere gruppe enn «tollskyldner» i tolloven. Etter tolloven omfatter «tollskyldner» enhver som har tollskyld ved fortollet eller ufortollet vare.

Gruppen som ikke anses som tollavgiftspliktig etter tollavgiftsloven, vil imidlertid kunne bli medansvarlig for tollavgift etter tollavgiftsloven § 2-4. De som er tollavgiftspliktige vil sammen med de som er medansvarlig for tollavgift etter tollavgiftsloven, tilsvare gruppen som anses som tollskyldnere etter tolloven.

Når det oppstår medansvar for tollavgift er den tollavgiftspliktige og den medansvarlige for tollavgift solidarisk ansvarlige for tollavgiften, jf. tollavgiftsloven § 2-5. Solidaransvaret rekker ikke lenger enn den enkelte tollavgiftspliktiges ansvar. Det vil blant annet si at en som er medansvarlig for tollavgift etter § 2-4, ikke vil være ansvarlig for tilleggsavgift som ilegges en tollavgiftspliktig etter tollavgiftsloven § 12-3.

Prosedyren overgang til fri disponering

I tolloven er fortolling den eneste form for tollekspedisjon som innebærer at varen frigjøres helt fra tollmyndighetenes befatning. At varen frigjøres betyr at tollmyndighetene ikke lenger har mulighet til å holde varen tilbake eller hente den inn etter reglene i tolloven.

Fortolling som begrep videreføres ikke i nytt regelverk. Varer som innføres for fri omsetning, bruk eller forbruk, skal underlegges prosedyren overgang til fri disponering, jf. vareførselsloven § 4-1 første ledd. Det er kun prosedyren overgang til fri disponering som utløser en umiddelbar plikt til å beregne tollavgift. Når vilkårene for prosedyren er oppfylt, og de nødvendige tillatelser for å innføre varen foreligger, frigjøres varen for fri disponering, jf. vareførselsloven § 3-5 første ledd.

Etter nytt regelverk vil en «fortollet» vare være en vare som har gått over til fri disponering. En «ufortollet» vare er en vare som ikke har gått over til fri disponering.

Deklarasjon

Deklarasjon er i nytt regelverk definert som «en melding om at en vare skal underlegges en bestemt tollprosedyre», jf. vareførselsloven § 1-3 bokstav b. Det omfatter både deklarasjon ved innførsel og ved utførsel. Tilsvarende definisjon av deklarasjon følger av EUs tollkodeks (UCC) artikkel 5 nr. 12.

Etter tolloven er en deklarasjon en søknad om å få disponere over ufortollet vare.
Å deklarere innebærer å gi opplysninger, uavhengig av hvordan opplysningene gis. Hvilke opplysninger som skal oppgis ved deklarering varierer ut fra hvilken type deklarering det er snakk om og hvilken prosedyre varene skal underlegges, men opplysninger om selve varen er som oftest det sentrale.

I nytt regelverk gjelder en ny hovedregel om at næringsdrivende skal levere deklarasjon og melding for tollavgift elektronisk, jf. vareførselsforskriften § 3-2-1. Deklarasjon kan fremdeles også inngis på andre måter, for eksempel ved bruk av ATA-carnet. I særlige tilfeller (f.eks. ved svikt i tollmyndighetenes systemer) kan tollmyndighetene tillate at deklarasjon leveres på annen måte (f.eks. som et fysisk skjema eller via e-post).

Tollbehandling

Etter tolloven er tollbehandling at varen må behandles etter ett av følgende alternativer:

 • umiddelbar tollekspedisjon
 • innlegg på tollager
 • plassering i frisone
 • avståelse og tilintetgjøring
 • midlertidig lagring

I nytt regelverk er tollbehandling at varen må behandles etter ett av følgende alternativer:

 • underlegges en tollprosedyre
 • gjenutføres eller avstås

Gjenutførsel eller avståelse innebærer at man slipper å svare eventuell tollavgift og andre innførselsavgifter. Gjenutførsel må ikke sammenblandes med prosedyren utførsel, hvor varen utføres etter at den har vært underlagt prosedyren overgang til fri disponering.

Tollekspedisjon

Tollekspedisjon etter tolloven er:

 • fortolling (§ 4-20)
 • forpassing (§ 4-21)
 • transittering (§ 4-22)
 • gjenutførsel (§ 4-23) og
 • annen disponering (§ 4-24)

Tollekspedisjon som begrep videreføres ikke i nytt regelverk. Tollprosedyrene etter nytt regelverk vil være:

 • overgang til fri disponering
 • forpassing
 • transittering
 • tollager
 • frisone
 • midlertidig innførsel
 • innenlands bearbeiding av industrivarer
 • innenlands bearbeiding av landbruksvarer
 • prosedyren utførsel

Deklarasjonspliktig

Deklarasjonspliktig er et nytt begrep som defineres som «den som leverer en deklarasjon i eget navn, eller den som deklarasjonen leveres på vegne av», jf. vareførselsloven § 1-3 bokstav a. Definisjonen av deklarasjonspliktig tilsvarer definisjonen av «declarant» i EUs tollkodeks (UCC) artikkel 5 nr. 15.

I tolloven benyttes betegnelsen «deklarert mottaker» om den som er oppført som mottaker på deklarasjonen. Begrepet «deklarert mottaker» videreføres ikke, da denne vil omfattes av den nye definisjonen av den deklarasjonspliktige.

Melding for tollavgift

Melding for tollavgift er et nytt begrep. Det finnes ikke regler om «melding for tollavgift» i tolloven. Meldingen skal gis som del av deklarasjonen, jf. tollavgiftsloven § 9-2 første ledd annet punktum. Meldingen vil inneholde de opplysningene i deklarasjonen som har betydning for fastsetting av tollavgift. Det vil blant annet være opplysninger om klassifisering og beskrivelse av varen i henhold til tolltariffen, opplysninger om varens opprinnelse, og opplysninger om vekt, volum, antall eller tollverdi, avhengig av hva som er beregningsgrunnlaget for tollavgiften.