Gå til innhold

[Utgått]Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet

Storbritannia skulle opprinnelig tre ut av EU 30. mars 2019, men utmeldingsdatoen er nå forskjøvet. Tolletaten ønsker å holde næringslivet oppdatert på hvilke konsekvenser brexit kan få for tollsamarbeidet og samhandelen, også ved «no deal».

Generelt om prosessen

Hva er utgangspunktet?

Når Storbritannia melder seg ut av EU, trer de også ut av EØS-avtalen og alle andre avtaler de er bundet av i kraft av å være medlemstat i EU. På tollområdet blir Storbritannia dermed å regne som et tredjeland, det vil si utenfor felles regelverk for EU/EØS.

Brexit endrer ikke på Norges tilknytning til EU eller EØS-avtalen.

Blir det «no deal» eller en overgangsperiode?

Situasjonen er uklar. EU og Storbritannia har fremforhandlet en avtale om vilkårene for utmeldingen, som innebærer en overgangsperiode frem til og med 31. desember 2020. Denne avtalen er likevel ikke godkjent på britisk side, noe som gir en mulighet for at Storbritannia går ut av EU uten noen avtale («no deal). Tolletaten forbereder seg på begge scenariene.

Du finner alltid informasjon på toll.no om de gjeldende tollprosedyrene og tollsatsene (Tolltariffen). Deklarering i TVINN vil fungere som normalt.

Hva skjer hvis det blir en overgangsperiode?

Dersom det blir enighet mellom EU og Storbritannia om en overgangsperiode, vil EØS-avtalen og alle andre relevante avtaler med EU bli forlenget i samme periode. Det betyr at Storbritannia ut overgangsperioden vil behandles som om de fremdeles var medlem av EU. I praksis vil derfor varehandelen kunne fortsette som i dag, både hva gjelder tollsatser og prosedyrer.

Hva skjer hvis det blir «no deal»?

For det tilfellet at EU og Storbritannia ikke blir enige om noen avtale, har Norge, Island og Storbritannia fremforhandlet en avtale om handel med varer som kan tre i kraft ved «no deal» (se pressemelding fra UD). Denne avtalen bidrar til å redusere de negative effektene for vareførselen, men det vil likevel bli noen endringer (se nedenfor).

Utover avtalen vil samhandelen generelt reguleres av WTO-regler, siden Storbritannia er selvstendig WTO-medlem. Disse reglene gir rammen for hvilke maksimale tollsatser og prosedyrer som kan anvendes. Bestevilkårsprinsippet i WTO gjelder på begge områder.

Hva er målet på sikt for Norge?

Norge søker et så tett og omfattende samarbeid som mulig når Storbritannia trer ut av unionen, og vil diskutere konkret fremtidige samarbeid så snart forholdene ligger til rette for det.

Toll og vareførsel mellom Norge og Storbritannia ved «no deal»

Hva er utgangspunktet?

Når Storbritannia går ut av EU, er de ikke lenger bundet av felles regelverk for EU/EØS. Det påvirker både tollsatser og -prosedyrer. Avtalen mellom Norge, Island og Storbritannia sikrer likevel at dagens tollsatser og opprinnelsesregler (preferansetoll) kan opprettholdes. I tillegg vil transitteringsprosedyren også videreføres.

Brexit vil imidlertid medføre et krav til næringslivet om elektronisk forhåndsvarsling for all direkte vareførsel til og fra Storbritannia, se omtale nedenfor. Import av mat, animalske produkter, legemidler og andre varer med restriksjoner vil også måtte følge prosedyrer for import fra land utenfor EU/EØS.

Hvilke tollsatser vil gjelde inn til Norge?

For import til Norge fra Storbritannia vil vareomfanget og tollsatsene i hovedsak forbli de samme. Du vil kunne kreve preferansetoll for opprinnelsesvarer fra Storbritannia under avtalen (bokstav P i rubrikk 36). Norske, islandske og britiske eksportører vil fortsatt kunne benytte materialer fra hele EØS-området i sin produksjon («EØS-opprinnelse» kan likevel ikke benyttes mellom Island/Norge og Storbritannia). Det er også lagt til rette for fortsatt «kumulasjon» av opprinnelsesmaterialer fra EU og PEM-området.

Når det gjelder import av landbruksprodukter, vil det videreføres kvoter der handel har funnet sted.

Dagens samarbeid med EU og Sveits om kumulasjon og administrativt tollsamarbeid under GSP-ordningen for utviklingsland, videreføres ikke overfor Storbritannia. Det betyr at erstatningsopprinnelsesbevis utstedt i Storbritannia for GSP-varer ikke lenger vil kunne godtas ved «no deal». Materialer fra Storbritannia som inngår i et eksportert GSP-produkt til Norge, vil også bli ansett som tredjelandsmaterialer (utenfor samarbeidet).

Hva med transittering?

Den eksisterende transitteringsprosedyren vil bli videreført etter brexit, også ved «no deal». Det gjøres ved at Storbritannia blir egen avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonen, noe som tillater fortsatt bruk av NCTS.

Hvorfor må jeg forhåndsvarsle?

For å øke sikkerheten innen vareførsel, er det i dag krav om elektronisk forhåndsvarsling av all vareførsel til og fra Norge med unntak av EU, Sveits og Liechtenstein. Det er den som transporterer varer over grensen som er ansvarlig for at forhåndsvarsel er avgitt. Transportør, agent, importør, eksportør eller deklarant kan avgi forhåndsvarsel.

Ved brexit vil det innført krav om elektronisk forhåndsvarsling av all direkte vareførsel mellom Norge og Storbritannia. Sannsynligvis vil Storbritannia og EU ønske å videreføre et felles sikkerhetsområde på sikt, slik at forhåndsvarsling ikke blir nødvendig. Norge må likevel inngå en egen avtale med Storbritannia som speiler en ny sikkerhetsavtale med EU.

Hva med restriksjonsbelagte varer?

Brexit innebærer at Storbritannia ikke ønsker å binde seg like tett til EU på det regulatoriske området. Dette vil påvirke dagens regelverk for import av næringsmidler, animalske varer, legemidler og andre produkter med restriksjoner hvor vi i dag har felles krav, sertifiserings- eller godkjenningsordninger med EU.
Ved «no deal» vil restriksjonsbelagte varer fra Storbritannia behandles på lik linje med andre tredjeland utenfor EU/EØS. For deg som importør kan det innebære andre krav enn tidligere.

Hvilke tollsatser og prosedyrer vil gjelde inn til Storbritannia?

Brexit medfører at Storbritannia må opprette en egen tolltariff og tollovgivning, noe som gir usikkerhet om hvilke tollsatser og prosedyrer som vil gjelde på sikt.

Dersom det blir «no deal», sikrer avtalen mellom Norge, Island og Storbritannia at dagens vareomfang og tollsatser (preferansetoll) videreføres også for norsk eksport inn til Storbritannia. I likhet med import til Norge kan det derimot bli endringer i regelverk for varer med restriksjoner, se ovenfor. Brexit kan også medføre andre endringer i tollprosedyrer på britisk side.

For øvrig har britiske myndigheter offentliggjort midlertidige tollsatser som vil tre i kraft ved «no deal». Er du i tvil eller trenger ytterligere veiledning, anbefaler vi deg å ta kontakt med britiske tollmyndigheter (HMRC).

Videre forberedelser

Hva kan du gjøre?

Hvilken betydning brexit vil få i et konkret tilfelle, avhenger av hvilket produkt det gjelder og hvilken opprinnelse det har. Som norsk importør og eksportør er det ulike regelverkseiere å forholde seg til på norsk side. For norsk del vil også brexit få konsekvenser for krav til vareførsel inn til Storbritannia.

Det er derfor viktig at du setter deg inn i de endringene som brexit kan medføre for din varehandel, både på britisk og norsk side, og kontakter aktuelle regelverkseiere ved tvil. Det er du som importør og eksportør som har ansvaret for å sette deg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk. Hvilke forberedelser du må gjøre vil avhenge av produktet og behovene dine som importør eller eksportør. Under følger noen nyttige informasjonskilder om brexit:

toll.no 
regjeringen.no
gov.uk
EUs Newsroom om Brexit
EU-kommisjonen
NHOs sjekkliste ved brexit

Hva kan Tolletaten gjøre?

Tolletaten ønsker gode løsninger for norsk næringsliv, og har som målsetning at Norge stiller best mulig forberedt når Storbritannia trer ut av EU. Vi vil jobbe for at utestående regelverksavklaringer kommer på plass så snart det lar seg gjøre, og kommer tilbake med mer informasjon.