Gå til innhold

Forhåndsvarsling

For å øke sikkerheten innen vareførsel er det krav om elektronisk forhåndsvarsling av all vareførsel til og fra tredjeland. Vareførsel mellom Norge og EU samt mellom Norge og Sveits, er unntatt fra kravet om forhåndsvarsling.

Fra 15. mars 2021 til 1. mars 2024 skal forhåndsvarsling ved innførsel gradvis gå over til å skje gjennom et nytt system utviklet av EU, ICS2 («Import Control System 2»). I første fase, som varer frem til 1. mars 2023, påvirkes ikke dagens forhåndsvarslingsplikt av dette, men det vil for postforsendelser og ekspressforsendelser gjelde et krav om avgivelse av et begrenset forhåndsvarsel før lasting av varene om bord i luftfartøyet i form av et minimumsdatasett. Minimumsdatasettet skal leveres i ICS2, og skal anses som et fullstendig forhåndsvarsel for varer i postforsendelser som har tollområdene til Norge, EU eller Sveits som endelig bestemmelsessted, og for varer i ekspressforsendelser med en verdi som ikke overstiger EUR 22.

For forhåndsvarsling ved innførsel som skjer i ICS2, gjelder det egne regler om krav til opplysninger, endring av opplysninger, hvem som kan inngi opplysninger mv. Se mer om dette under og i vareførselsforskriften kapittel 2.

Les mer om Forhåndsvarsling av varer - Import Control System 2 (ICS2) her.

Hvem skal forhåndsvarsle?

Den som transporterer varer over grensen til eller fra et tredjeland, er ansvarlig for at forhåndsvarsel er avgitt. Transportør, agent, importør, eksportør eller deklarant kan avgi forhåndsvarsel. Aktørene som er involvert i transporten må avtale seg imellom hvordan de skal utveksle informasjon og hvem som skal avgi forhåndsvarselet til Tolletaten.

Ved avgivelse av minimumsdatasett i ICS2, kan opplysninger avgis direkte av transportør, importør, mottaker eller en annen person transportøren opptrer på vegne av, eller enhver annen som har mulighet til å fremlegge eller få fremlagt varene på første innpasseringstollsted. Det kan også kreves at andre enn disse leverer opplysninger, gitt at de har opplysningene og de nødvendige rettighetene for å fremlegge dem. Den som avgir opplysninger er selv ansvarlig for de opplysningene vedkommende avgir.

Hvordan skal du forhåndsvarsle?

Forhåndsvarsel i NCTS kan du enten avgi som rent forhåndsvarsel eller som kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon. Hvis du sender forhåndsvarsel i kombinasjon med en transitteringsdeklarasjon gjelder ordinære prosedyrer for transittering.

Minimumsdatasett avgis i ICS2 og skal inneholde de opplysningene som følger av vedlegg 2 til vareførselsforskriften.

Forhåndsvarsel ved direkte transport mellom Norge og tredjeland

Alle sendinger som passerer inn over norsk grense direkte fra et tredjeland , skal du forhåndsvarsle til norske tollmyndigheter innenfor fastsatte tidsfrister. Alle sendinger som passerer ut over norsk grense direkte til tredjeland, skal du forhåndsvarsle til norske tollmyndigheter før varen går ut av landet. I disse tilfellene skal du normalt avgi et rent forhåndsvarsel.

Du skal avgi forhåndsvarsel til aktuelt innpasseringstollsted  eller utpasseringstollsted . Den som forhåndsvarsler må kunne legge fram alle opplysninger som Tolletaten krever i et forhåndsvarsel.

Ved rent forhåndsvarsel skal du oppgi samme tollstedkode i feltene avgangstollsted, transitteringstollsted og bestemmelsestollsted.

Når du benytter rent forhåndsvarsel, kan du skrive ut en talong fra eget system som dokumentasjon på at du har avgitt rent forhåndsvarsel. Transportøren kan legge fram talongen ved ankomst grense. Talongen skal bare inneholde følgende informasjon

 • MRN  (Master Reference Number)
 • strekkode
 • transportør
 • hovedansvarlig eller den personen som forhåndsvarsler
 • antall kolli
 • bruttovekt
 • tydelig påskrift "Forhåndsvarsel – Norge»

I tilfeller der varene skal forhåndsvarsles i NCTS og sendingen passerer inn fra et tredjeland til Norge og skal transporteres videre innen sikkerhetsområdet, kan det være hensiktsmessig å benytte kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon. På denne måten kan du forhåndsvarsle transporten til innpasseringstollstedet i Norge, for så å benytte transitteringsprosedyren videre fram til det endelige bestemmelsesstedet innenfor sikkerhetsområdet. Da skal du angi tollstedkoden for innpasseringstollstedet i feltene avgangstollsted og transitteringstollsted, og tollstedkoden for endelig bestemmelsessted i feltet bestemmelsestollsted. Hvis sendingen skal videre fra Norge til et annet land innenfor sikkerhetsområdet skal de aktuelle transitteringstollsteder oppgis i tillegg til første innpasseringstollsted, i samsvar med regelverket i Transitteringskonvensjonen.

Når du benytter kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon, skal du skrive ut følgedokumentet TSAD  påført MRN og strekkode. Dette skal følge transporten. Transitteringen skal fullføres ved bestemmelsestollstedet i samsvar med prosedyrene for transittering.

Forhåndsvarsel ved vareførsel til eller fra tredjeland gjennom EU

Når du transporterer en vare fra Norge til et tredjeland  gjennom EU, skal du sørge for at varene blir forhåndsvarslet til utpasseringstollstedet i EU. Når du transporterer en vare fra et tredjeland til Norge gjennom EU, skal du sørge for at varene blir forhåndsvarslet til første innpasseringstollsted i EU.

Forhåndsvarsel på varer fra Norge til tredjeland som du transporterer gjennom EU (indirekte transport til tredjeland), kan du imidlertid avgi til norsk tollvesen som kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon i NCTS.

Når du benytter kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon, skal du skrive ut følgedokumentet TSAD påført MRN og strekkode. Dette skal følge transporten. Du skal sørge for at transitteringen blir fullført ved bestemmelsestollstedet i samsvar med transitteringsprosedyren. Videre skal du sørge for at TSAD blir framlagt ved utpasseringstollstedet i EU som dokumentasjon på at sikkerhetsdata er avgitt og risikoanalyse er utført ved avgang. Det er derfor ikke nødvendig å avgi sikkerhetsdata på nytt i form av Exit Summary Declaration (EXS) ved utpasseringstollstedet i EU.

Tidsfrister

Følgende tidsfrister gjelder for forhåndsvarsling av varer som passerer inn til eller ut av sikkerhetsområdet:

 • Kjøretøy: minst 1 time før grensepassering
 • Luftfartøy
  • Utpassering: minst 30 minutter før avgang.
  • Innpassering: før avgang når flytiden er under 4 timer (kortdistanse). 4 timer før ankomst når flytid er 4 timer eller mer (langdistanse) Ved avgivelse av minimumsdatasett, så snart som mulig og senest før varene lastes om bord i flyet.
 • Sjøveien
  • Generelle tidsfrister (tollforskriften §§ 3-1-4 og 3-1-11)
  • Fartøy container: minst 24 timer før lasting i avgangshavnen
  • Annet: Minst 4 timer før ankomst eller 2 timer før avgang fra havn

Særskilte tidsfrister

Ved sjøtransport til eller fra nærliggende havner er tidsfristene noe kortere enn det som er oppgitt over, selv om havnene er utenfor sikkerhetsområdet. For havner på Grønland, Færøyene, Ceuta, Melilla, Island, havner i Østersjøen, Nordsjøen, Svartehavet, Middelhavet, Storbritannia, Kanaløyene, Man og Marokko er tidsfristen for forhåndsvarsling to timer før avgang eller ankomst, istedenfor fire timer.

Ved sjøtransport mellom land utenfor sikkerhetsområdet og Azorene, Madeira eller Kanariøyene er kravene til forhåndsvarsling to timer før avgang eller ankomst (hvis reisen tar mindre enn 24 timer).

Risikovurdering

Tolletaten foretar en risikovurdering av alle forhåndsvarsler som vi mottar. Risikovurderingene blir utført for å ivareta sikkerheten og tryggheten i den internasjonale vareførselen. I noen tilfeller vil Tolletaten ha behov for å foreta nærmere kontroll av dokumenter eller varer, eller for å etterspørre ytterligere informasjon. Det er derfor nødvendig at Tolletaten har kontaktinformasjon på den som avgir forhåndsvarselet.

Korrigering av forhåndsvarsel

I NCTS er det ikke mulig å korrigere et forhåndsvarsel som allerede er sendt til Tolletaten. Hvis opplysningene i forhåndsvarselet er feil, må den som leverte deklarasjon sende nytt forhåndsvarsel med riktige opplysninger. Deretter må den som leverte deklarasjon be Tolletaten om å få kansellert opprinnelig forhåndsvarsel med begrunnelse og henvisning til MRN på det nye forhåndsvarselet.

Ved levering av minimumsdatasett som leveres i ICS2 kan det anmodes om endring av avgitte opplysninger i systemet.

Hva om en sending ikke blir forhåndsvarslet?

I tilfeller der en sending som skulle vært forhåndsvarslet ankommer grensen uten at dette er gjort, skal transportøren sørge for å avgi forhåndsvarsel umiddelbart . Transportør eller dennes representant må i slike tilfeller overholde en tidsfrist på fire timer. Hvis opprinnelig tidsfrist er strengere, gjelder lengste tidsfrist.

Unntak fra plikt til forhåndsvarsling

Det er noen unntak fra plikten til forhåndsvarsling.

Rutiner ved driftsstans (nødprosedyre)

Hvis NCTS er utilgjengelig når et forhåndsvarsel skal sendes, må du benytte skjemaet Forhåndsvarsling - Sikkerhetsdokument (SSD) . Skjemaet kan du fylle ut fra din dataskjerm og skrive ut eller sende som e-post til Tolletaten (rac@toll.no).

Rutiner ved driftsstans skal bare benyttes når systemfeil oppstår i maskin- eller programvare hos Tolletaten, autorisert avsender, den som leverer deklarasjon eller nettverksleverandør.
Ved driftsstans må den som leverer deklarasjon ta kontakt med Tolletaten og be om tillatelse til å benytte nødprosedyre. Hvis feilen ligger hos den som leverer deklarasjon eller hos nettverksleverandøren må den som leverer deklarasjon begrunne anmodningen og opplyse om når han antar at systemet vil være tilgjengelig igjen. Den som leverer deklarasjon kan ikke benytte disse rutinene uten at Tolletaten har gitt tillatelse til det.
Hvis rutiner ved driftsstans må benyttes på grunn av feil i Tolletatens systemer, gjelder de ordinære tidsfristene for forhåndsvarsling. Hvis driftstans skyldes feil i systemet hos den som leverer deklarasjon eller hos nettverksleverandøren, er tidsfristen for forhåndsvarsling satt til fire timer. Hvis den ordinære tidsfristen er lenger enn fire timer gjelder den lengste tidsfristen.

Bakgrunn for forhåndsvarsling

World Customs Organization (WCO) vedtok enstemmig i 2005 et sett med standarder, herunder rammeverket for forhåndsvarsling, som skal ligge til grunn for trygg og effektiv varehandel i verden - SAFE Framework of Standards.

For å øke sikkerheten ved EUs ytre grenser har EU innført krav om elektronisk forhåndsvarsling av vareførsel inn eller ut av EUs område. Norge forhandlet frem en avtale med EU, som førte til at Norge kom innenfor EUs sikkerhetsområde fra 1. juli 2009. Denne avtalen er tatt inn i kapittel IIa til protocol10.pdfprotokoll 10 til EØS-avtalen . Det var viktig å oppnå en slik avtale for å unngå at vareførselen mellom Norge og EU skulle bli omfattet av krav om forhåndsvarsling, noe som ville vært til hinder i handelen med en av våre største handelspartnere.

Som en konsekvens av dette ble forhåndsvarsling av vareførsel mellom Norge og tredjeland iverksatt. Formålet med forhåndsvarsling er at Tolletaten skal kunne foreta risikovurdering knyttet til sikkerhet og trygghet før varene kommer til, eller utføres fra, tollområdet. Dette for å bidra til en trygg og effektiv vareførsel. Tolletaten kan kreve fremlagt opplysninger som er nødvendige for å kunne foreta slik vurdering.

EU har inngått en tilsvarende sikkerhetsavtale med Sveits. Videre er det inngått en bilateral avtale mellom Norge og Sveits lik den både Norge og Sveits har med EU. Vareførsel mellom Norge og Sveits er derfor også unntatt fra krav om forhåndsvarsel. 

Avtalen med EU ble revidert i 2012 og 2021. Oppdatert avtale vil publiseres på Lovdata, men kan i mellomtiden finnes i norsk versjon som vedlegg til Prop. 90 S (2020-2021) her: