Gå til innhold

Eksport av kjøretøy

Her finner du informasjon om hvordan du skal forholde deg når du skal eksportere kjøretøy til utlandet, for eksempel ved et salg eller at du tar med deg ditt eget kjøretøy ut av Norge i forbindelse med flytting. 

Merk at det ved utførsel på grunn av flytting ikke er krav om at flyttemelding er sendt. Dersom du har meldt flytting må du søke om TRK-nummer før du drar til grenselokasjon med kjøretøyet. Søknadsinformasjon finner du her.

1. Hvis verdien er over 5000 kroner

Da må du deklarere kjøretøyet for utførsel (utførselsdeklarasjon) til Tolletaten. Du får utstedt en deklarasjon ved en av ekspedisjonsstedene våre. Du kan eventuelt kontakte et spedisjonsfirma som kan hjelpe deg med deklareringen.

Deklarasjonen (meldingen) skal inneholde opplysninger om kjøretøyets verdi i norske kroner. Du må på forespørsel fra tollmyndighetene dokumentere motorkjøretøyets verdi på utførselstidspunktet. Du har en plikt til å oppgi riktige og fullstendige opplysninger. Eventuell refusjon av avgifter fra Skatteetaten skal ikke trekkes fra verdien.

Du må ha med deg:

  • Originalt registreringsdokument som viser at kjøretøyet er registrert på deg
  • Personlig ID
  • Eventuell tillatelse fra andre etater hvis dette er nødvendig (se under for tillatelser)
  • I tillegg må du fremlegge følgende dokumentasjon for de ulike formål:
  1. Salg: Ved utførsel for salg må du fremlegge faktura eller salgskontrakt som viser den faktiske kjøpesummen
  2. Flytting: Ved utførsel for flytting må du fremlegge eksempelvis verdivurdering eller takst om viser motorkjøretøyets verdi
  3. Ordinær utførsel: ved utførsel må du fremlegge eksempelvis verdivurdering eller takst som viser motorkjøretøyets verdi

2. Krav til utførselstilatelse etter annet regelverk

Anses kjøretøyet som avfall?

Skal du eksportere et kjøretøy som kan anses som avfall/vrak (mangler EU-godkjenning), kan du lese mer på Miljødirektoratets nettsider.

Les mer på nettsidene til Miljødirektoratet

Er kjøretøyet produsert før 1950?

Hvis du skal eksportere et kjøretøy som er produsert før 1950, kan det regnes som et kulturminne. Du må da sjekke med Teknisk museum om du trenger en eksporttillatelse.

Les mer på nettsidene til Teknisk museum

Militære kjøretøy?

Hvis du skal eksportere et militært kjøretøy, må du undersøke med Utenriksdepartementet om du trenger utførselslisens.

Les mer på nettsidene til Utenriksdepartementet 

3. EUR.1

Dersom kjøretøyet oppfyller vilkårene for preferansetollavgift etter en frihandelsavtale, må dette dokumenteres med en opprinnelseserklæring/ EUR.1.  Du kan lese mer om søknad om EUR.1 ved eksport av brukte kjøretøy her: Utførsel av brukte motorkjøretøy - opprinnelsesbevis - Tolletaten

Det er klare vilkår for når Tolletaten kan attestere EUR.1-dokument ved eksport av brukte kjøretøy. Vi anbefaler at du undersøker med tollmyndighetene i landet du skal importere motorkjøretøyet til for informasjon om importdeklarering.

4. Hvis verdien er 5000 kroner eller lavere

Da behøver du som hovedregel ikke deklarere kjøretøyet til Tolletaten (utførselsdeklarasjon).

Du må imidlertid deklarere kjøretøyet hvis det er

  • å anse som avfall
  • produsert før 1950
  • å anse som militært

Se over for informasjon om hvor du får utstedt utførselsdeklarasjonen og hvilke dokumenter du skal ha med deg.

5. Ulike typer bilskilt

6. Når du skal passere grensen

Du må stoppe på grensen og vise frem utførselsdeklarasjonen. Har du ikke har fått laget den på et innenlands tollsted, må den lages på grensen, enten av oss eller speditør.

Dersom du allerede har meldt flytting til Skatteetaten må du ha søkt om TRK-nummer i forkant.

Oversikt over ekspedisjonsstedene og deres åpningstider finner du her

Tolletaten attesterer ikke utførselsdeklarasjoner i ettertid

Hvis du har en utførselsdeklarasjon som ikke er attestert ved utførselen, kan ikke Tolletaten attestere denne i ettertid. Tolletatens attestering (stempling) av en utførselsdeklarasjon skal skje ved faktisk utførsel. Det er en bekreftelse vi gir på at utførselen av varen(e) skjer på det angitte tidspunkt.

I tilfeller hvor du ikke har sørget for å få stempel på deklarasjonen ved utførselen, har Tolletaten i realiteten blitt fratatt muligheten for fysisk kontroll av varen(e), og vi vil derfor ikke kunne bekrefte at det som er angitt på deklarasjonen faktisk er utført.

Derfor kan vi heller ikke attestere deklarasjonen i ettertid.

7. Refusjon av norske avgifter

I visse tilfeller kan du få refundert deler av engangsavgiften på kjøretøy som er førstegangsregistrert i Norge 26. juni 2014 eller senere. Denne avgiften skal ikke trekkes fra på motorkjøretøyets statistiske verdi på utførselsdeklarasjonen.

Les mer på nettsidene til Skatteetaten

Refusjon av deler av engangsavgiften

Det er Skatteetaten som behandler søknader om delvis refusjon i henhold til Forskrift om engangsavgift på motorvogner.

Dette er et forhold mellom deg og Skatteetaten.

Vi påpeker igjen at du må sjekke med tollmyndighetene i landet du innfører kjøretøyet til om hvilke regler som gjelder der og hva slags dokumentasjon som kreves.