Gå til innhold

Import av bil og andre kjøretøy

Når du innfører et kjøretøy som privatperson, skal du først deklarere bilen og betale merverdiavgift til Tolletaten før du betaler engangsavgift til Skatteetaten og godkjenner og registrerer kjøretøyet hos Statens vegvesen.

1. Import av kjøretøy

Når du innfører et kjøretøy som privatperson, skal du først deklarere bilen og betale merverdiavgift til Tolletaten før du betaler engangsavgift til Skatteetaten og godkjenner og registrerer kjøretøyet hos Statens vegvesen. Skatteetatens kalkulator for import av bil. Gå til Skatteetaten.no for å regne ut hva det koster å innføre en bil eller annet kjøretøy.

Før innførsel

Du må undersøke med Statens vegvesen hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet for registrering i Norge. Du bør videre undersøke med myndighetene i landet du kjøper kjøretøyet om:

  • det er eksportrestriksjoner og behov for eksportklarering
  • bilen har gyldige skilt og forsikring for å kunne kjøres til og i Norge

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift

Dette er en sak mellom kjøper og selger, og norske tollmyndigheter har ingenting med dette å gjøre.

Ankomst norsk grense

Du må benytte betjent grenseovergang og melde deg på rød sone.

Du kan bruke gyldige utenlandske kjennemerker (bilskilt) i inntil 30 dager etter at kjøretøyet er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering. Forutsetningen for dette er at kjøretøyet er forsikret og er i forsvarlig teknisk stand, og at du til enhver tid kan fremlegge vognkort og tolldokumenter ved kontroll. 

Dersom kjøretøyet ikke er forsikret ved grensepassering, må du tegne en særskilt Grenseforsikring hos Tolletaten. Bilfører/-eier kan ellers holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå ved bruk av uforsikret kjøretøy.

Les mer på nettsiden til Trafikkforsikringsforeningen

Dersom tekniske eller formelle krav ikke er oppfylt, kan kjøretøyet bare brukes i Norge dersom Statens Vegvesen har utstedt gyldige prøveskilt.

Deklarering for prosedyren overgang til fri disponering av kjøretøyet

Tre valg for deklarering for prosedyren overgang til fri disponering

Du har tre muligheter for deklarering for prosedyren overgang til fri disponering:

a) deklarere bilen på stedet

Merk at du bare får deklarert kjøretøyet for prosedyren overgang til fri disponering på landeveis grenseoverganger. Hvis du ankommer med ferge, må du velge alternativ b eller c. Her er det et unntak; Oslo, tollkontor Utstikker II, som har åpningstid fra 11 til 13 på hverdager. 

b) deklarere på et annet tollsted innen en gitt frist (transittering)

For å kunne fortsette inn i landet uten å deklarere kjøretøyet for prosedyren overgang til fri disponering, må du kjøre under en transitteringsprosedyre. Du har da et transitteringsdokument som angir hvor du skal deklarere kjøretøyet (bestemmelsestollstedet), og hva som er fristen for å møte opp der. Dersom du ikke har fått et transitteringsdokument fra tollmyndighetene i landet du reiste fra, vil Tolletaten på grenseovergangen utstede dette når du stopper på rød sone.

Du må deklarere kjøretøyet for prosedyren overgang til fri disponering på bestemmelsestollstedet innen den fastsatte fristen i transitteringsdokumentet. Husk å sjekke åpningstidene for bestemmelsestollstedet, slik at du rekker fristen. Dersom du ikke overholder fristen, kan Tolletaten ilegge overtredelsesgebyr.

c) Bruke en profesjonell aktør (en speditør) til å deklarere bilen for deg

Du kan bruke en speditør til å deklarere kjøretøyet for prosedyren overgang til fri disponering for deg. Dette kan være aktuelt når du kommer til Norge med ferge. Ta kontakt med fergeselskapet for informasjon om priser og hvordan du skal forholde deg.

Avgiftsberegning

Som forklart over, deklarerer du kjøretøyet hos Tolletaten ved ankomst grensen eller på et annet tollsted innen en gitt tidsfrist. Deklarering for prosedyren overgang til fri disponering av kjøretøyet medfører at du betaler importavgifter. Du må betale 25 % merverdiavgift av kjøretøyets verdi og av frakt- og forsikringskostnader med å få bilen til Norge, pluss avgift for klimagass for kjøretøyet.

Har du fraktet bilen på egne hjul fra Sverige, Danmark eller Tyskland, kan du bruke faste sjablongsatser for fraktkostnadene. 

Les mer om sjablongsatsene

Du trenger følgende dokumenter:

  • transitteringsdokumentet
  • faktura eller kjøpskontrakt som viser den faktiske kjøpesummen, samt eventuell fraktfaktura og dokumentasjon på eventuelle andre utgifter som er påløpt kjøretøyet før passering norsk grense (f.eks. forsikring for frakten)
  • originalt utenlandsk registreringsdokument eventuelt Samsvarssertifikat (COC).

Har du nettopp kjøpt kjøretøyet, vil tollverdien settes lik innkjøpsprisen + fraktkostnader + forsikringskostnader. Hvis du har eid bilen en stund i utlandet, bør du innhente en takst- / verdivurdering fra merkeforhandler i det landet bilen er registrert, slik at merverdiavgiften kan regnes ut fra denne verdien og av frakt- og forsikringskostnader med å få bilen til Norge.

Se hvordan du betaler merverdiavgiften

Ved deklarering for prosedyren overgang til fri disponering får du et registreringskort som heter Melding til avgiftsberegning og registrering (blankett NA-0221). Dette dokumentet må du senere ha med deg til Statens vegvesen.

2. Gjeninnførsel av kjøretøy

Ved gjeninnførsel av kjøretøy som tidligere er deklarert for prosedyren fri disponering eller er fremstilt i Norge, trenger du ikke å levere en deklarasjon. Fritaket fra deklareringsplikten forutsetter at kjøretøyet gjeninnføres til Norge i samme stand som ved utførselen. Fritaket gjelder likevel ikke dersom du fikk refundert avgifter ved utførselen eller at kjøretøyet er registrert utført i Autosys-registeret.

For å kunne dokumentere at vilkårene for avgiftsfri gjeninnførsel er oppfylt, bør du levere en deklarasjon til Tolletaten før varen tas ut av Norge.

3. Midlertidig innførsel av kjøretøy for utenlandsboende

Dersom du selv innfører et kjøretøy midlertidig til privat bruk, og du har fast oppholdssted i utlandet, trenger du ikke å levere en deklarasjon.

Dersom du som er utenlandsboende benytter en transportør til å frakte kjøretøyet ditt til Norge, og du skal bruke kjøretøyet her for en kort periode, for eksempel under en ferie, er det også unntak fra deklareringsplikten når transportøren kan sannsynliggjøre dette. Tilsvarende gjelder om du leier eller leaser et kjøretøy i utlandet.

En transportør som opptrer som tollrepresentant på dine vegne, skal opplyse Tolletaten om at vedkommende handler på vegne av deg. I praksis innebærer dette at føreren av transportmiddelet stopper hos Tolletaten og opplyser om lasten. På forespørsel fra Tolletaten, må transportøren kunne fremvise kjøretøyets vognkort og chassisnummer samt dokumentasjon på eiers reise til Norge. Eventuell leie-/leasingkontrakt må også fremvises dersom dette foreligger.

4. Skatteetatens ansvar for avgifter

Fra 1.1.2016 overtok Skatteetaten ansvaret for bilavgiftene. Se mer informasjon:

Ta kontakt med skatteetaten dersom du trenger hjelp til å regne ut engangsavgiften

Les mer om bilavgiftene på skatteetaten.no

5. Statens vegvesens ansvar for godkjenning og registrering av kjøretøy

Statens vegvesen har ansvaret for godkjenning og registrering av kjøretøy i Norge.

Les mer om privat import og registrering av kjøretøy til Norge

6. Tolletatens regelverk

Vareførselsloven