Gå til innhold

Utførsel av brukte motorkjøretøy - opprinnelsesbevis

Tolletaten minner om at eksportøren må kunne dokumentere varens opprinnelse. Dersom opprinnelsen ikke kan dokumenteres kan det medføre at opprinnelsesbeviset blir underkjent. Den som importerer motorkjøretøyet kan bli belastet eventuell tollavgift til mottakerlandet. 

Lastebiler og andre motorkjøretøy er tollavgiftsfrie ved import til Norge. Det er mulig at eksportøren i EU har valgt å søke om refusjon av tollavgift som ble betalt for innsatsvarene som ble brukt ved produksjonen (drawback).

Dersom det er gitt drawback, regner man ikke lenger varen som et opprinnelsesprodukt etter gjeldende regler i Opprinnelseskonvensjonen (bl.a. EØS-avtalens protokoll 4). Den utenlandske eksportøren kan derfor ikke utstede et opprinnelsesbevis. I slike tilfeller kan det derfor heller ikke utstedes opprinnelsesbevis ved gjenutførsel fra Norge.

Dersom den opprinnelige eksportøren (for eksempel EU) velger å benytte seg av de alternative opprinnelsesreglene i Opprinnelseskonvensjonen ved import til Norge, blant annet EØS-avtalens protokoll 4 tillegg A, trenger ikke den norske re-reksportøren forholde seg til om drawback har blitt benyttet. Forbudet mot drawback er fjernet med virkning fra og med 1. september 2021. Det forutsettes at både den opprinnelige eksportøren og den norske re-eksportøren viser til de alternative opprinnelsesreglene i opprinnelsesbeviset.

Krav til dokumentasjon 

Eksportør den samme som importør

Du må på forespørsel fra Tolletaten kunne legge fram opprinnelsesbevis (EUR.1.eller opprinnelseserklæring) for importen til Norge.

Eksportør er en annen enn importør

Du må legge fram en leverandørerklæring fra importøren. Tolletaten kan kreve å gjøre nødvendige undersøkelser rundt opprinnelsesstatusen til varen.

Kjøretøy importert for mer enn 5 år siden

For kjøretøy som er importert for mer enn 5 år siden, kan Tolletaten godta en leverandørerklæring fra importøren, eller annen tilfredsstillende dokumentasjon, jf. EØS-avtalens forklarende anmerkninger art. 15 til protokoll 4. 

Oppbevaringsplikt

Du har plikt til å oppbevare grunnlagsdokumentene som viser varens opprinnelsesstatus.

Du må på forespørsel fra Tolletaten kunne fremlegge dokumentasjon på at varen er et opprinnelsesprodukt.

Slik får du EUR1 sertifikat