Gå til innhold

[Utgått]Brexit - Foreløpig informasjon til næringslivet

Storbritannia trer ut av EU 30. mars 2019. I den forbindelse ønsker Tolletaten å informere næringslivet om hvilke konsekvenser brexit kan få for tollsamarbeidet og samhandelen. Resultatet av de pågående forhandlingene mellom Storbritannia og EU vil også kunne påvirke hvilke regelverk og prosedyrer som skal gjelde mellom Norge og Storbritannia. Vi vil derfor oppdatere informasjonen ved behov.

Generelt om prosessen

Hva er utgangspunktet?

Fra og med 30. mars 2019 vil Storbritannia tre ut av EU og EØS-avtalen, og alle andre avtaler de er bundet av i kraft av å være medlemstat i EU. Brexit endrer ikke på Norges tilknytning til EU eller EØS-avtalen.

Blir det en overgangsperiode?

EU og Storbritannia er i sluttfasen av forhandlingene om en utmeldingsavtale. Per i dag innebærer det en overgangsperiode fra og med 30. mars 2019 til og med 31. desember 2020. I denne perioden skal Storbritannia i utgangspunktet behandles som om de fremdeles var medlem av EU. Det betyr at de vil overholde alle forpliktelser som følger av EØS-avtalen.

Hva betyr en overgangsperiode for Norge?

Dersom det blir enighet om en overgangsperiode mellom EU og Storbritannia, må Norge og Storbritannia inngå en egen avtale for å sikre at EØS-avtalen og alle andre relevante avtaler kan fortsette å gjelde i overgangsperioden. Du kan lese mer om dette i Justisdepartementets høring om lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU.

Hva hvis det ikke blir en overgangsperiode?

Dersom det ikke oppnås enighet om en overgangsperiode med virkning fra og med 30. mars 2019, vil situasjonen fra norsk side måtte vurderes på nytt. Tolletaten vil i så fall komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Hva skjer etter en overgangsperiode?

I forbindelse med utmeldingsavtalen forhandler EU og Storbritannia også om rammene for det fremtidige forholdet etter brexit. Målsetningen er å inngå en ny frihandelsavtale som kan tre i kraft når overgangsperioden utløper.

Storbritannia kan ikke formelt inngå egne avtaler på de områdene som er dekket av EØS-avtalen, så lenge landet formelt er medlem av EU. Norge søker et så tett og omfattende samarbeid som mulig når Storbritannia trer ut av unionen, og vi vil diskutere konkret fremtidige samarbeid så snart forholdene ligger til rette for det.

Toll og vareførsel mellom Norge og Storbritannia

Hvilke tollprosedyrer vil gjelde inn til Norge?

I utgangspunktet vil dagens tollprosedyrer gjelde mellom Storbritannia og Norge på samme måte som i dag. Det kan i tillegg bli innført krav om forhåndsvarsling for sendinger direkte til og fra Storbritannia, se omtale nedenfor.

Informasjon om de ulike tollprosedyrene finner du alltid på toll.no. Tollsatser finner du i Tolltariffen.

Hvorfor må jeg forhåndsvarsle?

For å øke sikkerheten innen vareførsel er det krav om elektronisk forhåndsvarsling av all vareførsel til og fra Norge, med unntak av EU og Sveits. En viktig konsekvens av brexit er at det kan bli innført krav om elektronisk forhåndsvarsling av all direkte vareførsel mellom Norge og Storbritannia. Storbritannia og EU ønsker trolig å videreføre et felles sikkerhetsområde slik at forhåndsvarsling ikke er nødvendig. Det vil likevel være behov for Norge å inngå en egen avtale med Storbritannia som speiler avtalen med EU.

Det er den som transporterer varer over grensen som er ansvarlig for at forhåndsvarsel er avgitt. Transportør, agent, importør, eksportør eller deklarant kan avgi forhåndsvarsel.

Hva med transittering?

Storbritannia skal etter planen bli egen avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonen innen 30. mars 2019. Felleskomiteen for "Felles transittering" og "Forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD)" vedtok den 4. desember 2018 å invitere Storbritannia til å tiltre konvensjonene som egen avtalepart fra den dato de ikke lenger er et medlemsland i EU eller en eventuell overgangsperiode slutter å gjelde. Både Norge og Storbritannia vil med relativt små tekniske endringer kunne fortsette å benytte det elektroniske transitteringssystemet NCTS ved transittering av varer, noe som vil spare næringslivet for ekstra byrder.

Hvordan kan brexit påvirke tollsatsene?

Når Storbritannia ikke lenger er en del av EU og EØS, vil avtaler om preferansetoll i utgangspunktet ikke gjelde. I tilfeller av importtoll betyr det at varer med opprinnelse i Storbritannia ikke lenger kan få lavere toll eller nulltoll ved innførsel til Norge, og at varer med opprinnelse i Norge eller EØS ikke kan få lavere toll eller nulltoll ved innførsel til Storbritannia.

Hva med kumulasjon (varens opprinnelse)?

Ved brexit vil det i utgangpunktet heller ikke være mulig med såkalt kumulasjon (fri anvendelse) av opprinnelsesvarer fra Storbritannia og Norge/EØS. Det gjelder både under EØS-avtalen, PEM-konvensjonen og GSP-ordningen for U-land.

Andre følger for import og eksport?

Hvilken betydning brexit vil få i et konkret tilfelle, avhenger av hvilket produkt det gjelder og hvilken opprinnelse det har. Som norsk importør og eksportør er det ulike regelverkseiere å forholde seg til på norsk side. Det at Storbritannia ikke lenger omfattes av EØS-avtalen, innebærer for eksempel viktige endringer knyttet til matsikkerhet og sertifiseringsordninger. Brexit vil for norsk del få konsekvenser for krav til vareførsel inn til Storbritannia.

Det er derfor viktig at du setter deg inn i de endringene som brexit kan medføre for din varehandel, både på britisk og norsk side, og kontakter regelverkseiere ved tvil. NHO har for øvrig utarbeidet en nyttig sjekkliste for bedrifter i tilfelle av brexit. Denne listen er relevant for situasjonen hvor det ikke lenger er noen frihandelsavtale i kraft mellom Norge og Storbritannia.   

Hvilke tollsatser og prosedyrer vil gjelde inn til Storbritannia?

Det er usikkerhet om hvilke eksakte satser og prosedyrer som vil gjelde på britisk side etter brexit, siden Storbritannia må opprette en egen tolltariff og tollovgivning. Storbritannia har opplyst at de ønsker å harmonisere sine prosedyrer med EUs tollprosedyrer.

I fravær av en ny frihandelsavtale (i stedet for EØS-avtalen mv.) vil samhandelen generelt reguleres av WTO-regler, siden Storbritannia er selvstendig WTO-medlem. Disse reglene gir rammen for hvilke tollsatser og prosedyrer som vil gjelde. Bestevilkårsprinsippet i WTO gjelder både tollsatser og tollprosedyrer.

Til orientering har britiske myndigheter i august 2018 kommet med foreløpig informasjon til sitt næringsliv om hva som skjer for samhandelen med EU i tilfelle av ingen nye avtaler («no deal»), herunder om klassifisering og tollsatser.

Videre forberedelser

Hva kan du gjøre?

Det er du som importør og eksportør som har ansvaret for å sette deg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk. Hvilke forberedelser du må gjøre vil avhenge av produktet og behovene dine som importør eller eksportør. Under følger noen nyttige informasjonskilder i arbeidet:

Hva kan Tolletaten gjøre?

Tolletaten jobber for gode løsninger for norsk næringsliv og for at norsk næringsliv stiller best mulig forberedt når Storbritannia trer ut av EU. Etaten arbeider også for at regelverksavklaringer er på plass så snart det lar seg gjøre. Samtidig vil utviklingen mellom Storbritannia og EU kunne påvirke både regelverk og hvilken informasjon som vil gjelde ved brexit. Vi vil derfor komme tilbake med oppdatert informasjon.