Gå til innhold

Tolletatens rolle

Reglene i vareførselsloven kapittel 10 som regulerer tollmyndighetenes tilbakehold av IPR-varer er håndhevingsregler, og de inngår i det større regelverket om beskyttelse av immaterielle rettigheter.  

Tolletatens rolle er å avdekke, tilbakeholde og varsle om mulige inngrep i en rettighetshavers immaterielle rettigheter - både ved inn- og utførsel. Tolletaten har en plikt til å kontrollere, og tilbakeholde varer når varene krenker immaterialrettigheter, og det samtidig foreligger en midlertidig forføyning eller et vedtak om bistand. 

Tolletaten opptrer i rettighetshavers interesse, og vår rolle som samfunnsbeskytter er å holde tilbake varene i påvente av beslutning i saken.

Tolletaten har en viktig rolle opp mot sentrale samarbeidsaktører, blant annet mot Patentstyret som er et kompetansesenter for immaterielle rettigheter og verdier.