Gå til innhold

Immaterialrettigheter (IPR)

Immaterialrettigheter er rettigheter knyttet til åndsprodukter. Et åndsprodukt er et resultat av skapende virksomhet som ikke bare er knyttet til en konkret gjenstand. 

Som hovedregel kan produktet kun utnyttes etter avtale med den som er rettighetshaver av eneretten. Slike eneretter er beskyttet gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning. I Norge er det flere lover som beskytter immaterialrettigheter, herunder åndsverkloven, varemerkeloven og designloven.

IPR-varer (også omtalt som piratkopier eller piratvarer) er varer som krenker slike rettigheter. Slike varer er etterlikninger eller kopier av produkter med et spesielt varemerke, design eller patent.

Et produkt trenger ikke bare være en konkret gjenstand; det kan også være snakk om for eksempel musikkverk, design og dataprogrammer. (Se åndsverkloven § 2). 

"Hovedregelen er at den enkelte rettighetshaver har rett til å bestemme om og hvordan åndsverket skal gjøres tilgjengelig for andre." (Sitat Patentstyret, 20. oktober 2020).