Gå til innhold

[Utgått]Oppdatering av Transitteringskonvensjonen 1. mai 2016

Som følge av implementeringen av EUs nye tollkodeks (UCC) og dens gjennomføringsregler (IA/DA) 1. mai 2016, må transitteringskonvensjonen endres/oppdateres.  

Transitteringskonvensjonen må derfor oppjusteres slik at den er i overensstemmelse med EUs nye regelverk. Endringene har vært diskutert og godkjent av arbeidsgruppen SAD/Transit og vedtas i slutten av april 2016.

De største endringene er i konvensjonens vedlegg I. De fleste formaliteter på avgangstollstedet, transitteringstollstedet og bestemmelsestollstedet, og hos den autoriserte avsender og mottaker forblir uendret. Autorisasjoner som er gjeldende pr.1. mai 2016 vil kunne anvendes frem til senest 1. mai 2019. Endringene vil ikke bli oppdatert i NCTS før i oktober 2019.

Under finner du en oversikt over de viktigste endringene i konvensjonen.

1. Terminologien har blitt justert til UCC-relaterte forskrifter. De viktigste endringene er som følger:

1.1. Ordene "Det europeiske fellesskap" erstattes med " Den Europeiske Union";

1.2. Ordet "EFTA-land" erstattes med "Common transit country».; 

1.3. Ordet "Fellesskapsvarer" erstattes med "EU-varer";

1.4. Ordene "Movement Reference Number" erstattes med "Master Reference Number", selv om forkortelsen forblir den samme - MRN

1.5. Ordet "hovedansvarlig" erstattes med "the holder of the procedure».

2. De grunnleggende prosessene på avgangstollstedet forblir uendret. Nedenfor finner du de viktigste sakene og de største endringene:

2.1. De nåværende datakravene til en transitteringsdeklarasjon fortsetter å gjelde (Bilag A1, A2 og B6 til Vedlegg III).

2.2. Mal av Følgedokumentet og Vareliste forblir uendret (Bilag A3, A4, A5 og A6 til Vedlegg III).

2.3. Listen over Følsomme varer/sensitive varer slettes (Bilag I til Vedlegg I).  Det er ikke obligatorisk å oppgi et varenummer som en del av transitteringsinformasjonen, unntatt i de tilfeller hvor samme person foretar en tolldeklarering, på samme tid som, eller etter en tolldeklarasjon som inkluderer et varenummer (Bilag B6 til Vedlegg III).

2.4.  Tollforsegling eller alternative identifikasjonstiltak for varene er obligatorisk. Tollforsegling må oppfylle visse grunnleggende og teknisk kriterier som er angitt i artikkel 38 til Vedlegg I). Forseglinger som er i bruk i dag kan fortsatt benyttes inntil lagrene er tomme eller til 1. mai 2019, avhengig av hva som kommer først (Artikkel 38 (6) til Vedlegg I).

2.5. En fastsatt reiserute kan spesifiseres av avgangstollstedet for alle typer varer (Artikkel 33 til Vedlegg I).

3. Dersom det oppstår uforutsette hendelser under transitteringen (hendelser underveis), skal de nødvendige påføringer på Følgedokumentet (TAD) gjøres av en transportør. Varene og TAD skal legges frem for nærmeste tollmyndigheter i det landet hvor transportmiddelet befinner seg (Artikkel 44 til Vedlegg I).

Varene og TAD trenger ikke å bli lag frem for nærmeste tollmyndighet i følgende tilfeller:

  • varer overføres fra et transportmiddel som ikke er forseglet;
  •  en eller flere vogner trekkes fra et sett med koplete jernbanevogner på grunn av tekniske problemer;
  • trekkvognen til et kjøretøy blir skiftet ut uten at trailer eller semitrailer blir endret,

under forutsetning av at den person som er ansvarlig for prosedyren eller transportør, informerer de nærmeste tollmyndigheter i landet hvor transportmiddelet befinner seg om hendelsen.

4. Prosessene på transitteringstollstedet forblir uendret.

5. Prosessene på bestemmelsestollstedet forblir uendret. 

6. Forenklinger:

6.1. Følgende forenklinger vil gjelde (Artikkel 55 til Vedlegg I):

6.1.1. Bruk av en Universalgaranti eller Garantifritak;

6.1.2. Autorisert avsender;

6.1.3. Autorisert mottaker;

6.1.4. Bruk av forseglinger av en spesiell type.

6.1.5. Bruk av den papirbaserte felles transitteringsprosedyre for varer transportert med jernbane, som en videreføring av den forenklede prosedyre for jernbanetransport ved bruk av CIM-fraktbrev;

6.1.6. Bruk den papirbaserte felles transitteringsprosedyre for varer som fraktes med fly, som en videreføring av den forenklede prosedyre for lufttransport (nivå 1);

6.1.7. Bruk av den felles transitteringsprosedyre basert på et elektronisk manifest for varer som fraktes med fly, som en videreføring av den forenklede prosedyre for lufttransport (nivå 2).

6.2. Forenklingen om fritak fra kravet om å bruke en fastsatt reiserute har blitt slettet.

6.3. Transittering av varer med bruk av fast transportinstallasjon er ikke lenger en forenkling, men en form for transitteringsprosedyre (Artikkel 53 til Vedlegg I).

6.4. Endrede bestemmelser om tilbakekallelse av en autorisasjon og nye bestemmelser om kansellering, suspensjon og revurdering av en autorisasjon har blitt lagt til.

7. Universalgaranti og garantifritak

7.1. Med unntak av følgende endringer vil prosessen for Universalgaranti forbli uendret:

7.1.1. Mindre endringer i måten å beregne referansebeløp på (Artikkel 74 til Vedlegg I):

7.1.1.1. referansebeløpet skal tilsvare det skyldbeløpet som kan påløpe i forbindelse med hver transitteringsdeklarasjon i perioden mellom plassering av varene under en transitteringsprosedyre og når prosedyren er avsluttet, men perioden de siste 12 måneder beholdes;

7.1.1.2. det fast estimerte beløpet har økt og blitt fastsatt til 10.000 EUR.

7.1.2. Reduksjonen av referansebeløpet av garantien til 100 % (garantifritak) kan omfatte alle varer.

7.1.3. Den nye malen til garantierklæringen er fastsatt i Bilag C4 til Vedlegg III.

7.1.4  De nye malene til Universalgarantisertifikat (TC31) og Garantifritakssertifikat (TC33) er fastsatt i Bilag C5 og C6 til Vedlegg III. 

7.1.5 Vilkårene for å gi tillatelsen har blitt endret.


8. Autorisert avsender - prosessene forblir uendret.

9. Autorisert mottaker - prosessene forblir uendret.

10. Bruk av en spesiell type forseglinger: forseglingene må oppfylle visse grunnleggende og tekniske kriterier, fastsatt i Artikkel 38 og 82 til Vedlegg I. Disse kriteriene inkluderer internasjonale standarder, dvs. ISO-standarden 17712. De spesielle forseglingene som brukes i dag kan fortsatt benyttes inntil lagrene er tomme eller til 1. mai 2019, avhengig av hva som kommer først (Artikkel 38 (6)).

11. Garantier (andre enn Universalgaranti og garantifritak)

11.1. For enkelgaranti stilt av en garantist vil prosessen forbli uendret. Den eneste endringen er den nye malen til garantierklæringen fastsatt i Bilag C1 til Vedlegg III.

11.2. For enkelgaranti i form av blanketter vil hovedprosessen forbli uendret. Følgende endringer er gjort:

11.2.1. Den nye malen til garantierklæringen er fastsatt i Bilag C2 til Vedlegg III;

11.2.2. Den nye malen til blankettene er fastsatt i Bilag C3 til Vedlegg III;

11.2.3. Beløpet til enkelgarantiblanketten er økt til 10000 EUR (Artikkel 21 til Vedlegg I) 

12. Garantifritak ved lov:

12.1. Garantifritak ved lov gjelder ethvert av de følgende tilfeller:

12.1.1. varer som fraktes med lufttransport der transitteringsprosedyren, basert på et elektronisk manifest for lufttransport, blir brukt;

12.1.2. varer som fraktes på Rhinen, Rhin-vannveiene, Donau eller
Donau-vannveiene;

12.1.3. varer som transporteres med bruk av fast transportinstallasjon;

12.1.4. varer som transporteres med jernbane- eller lufttransport der den papirbaserte transitteringsprosedyren for gods som fraktes med jernbane- eller lufttransport er benyttet, forutsatt at autorisasjonen ble gitt før 1. mai 2016.